NYET >> Tájékoztató >> BESZÁMOLÓ 2014
Betuméret növelés Betuméret csökkentés Küldés e-mailen Nyomtatható verzió
BESZÁMOLÓ 2014

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ELLENŐRZŐ TESTÜLET

2014.évi tevékenységét bemutató Jelentés és Beszámoló*

2015 Január

*A beszámolót a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző testület 2015. február 20-ántartott ülésén elfogadta.

 

I.   A Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület működésének törvényi háttere

A Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző testület az 1998. évi XXXIX. törvény alapján létrehozott testület, mely a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásainak – a munkavállalók és a munkáltatók által befizetett, illetve a költségvetés által átvállalt járulékoknak, hozzájárulásoknak és egyéb befizetéseknek – hatékony felhasználását a nyugdíjbiztosítási ágazat tekintetében ellenőrzi.

A NYET 11 delegált tagból áll, melynek összetételét a törvény szabályozza.

     - három fő a Kormány által kerül kinevezésre

     - három fő a munkavállalói érdekképviseleti szervek részéről

   - három fő a munkáltatói oldalról

   - két tagjára az Idősügyi Tanács tesz javaslatot.

A Testület javasolt tagjait az Országgyűlés elnöke kéri fel, hagyja jóvá és írja alá a kinevezésről szóló dokumentumokat. A megbízás az Országgyűlés elnöke,vagy az általa megbízott alelnöke előtt tett fogadalommal kezdődik és három évre szól. A tagok egy alkalommal ismételten felkérhetőek. A Testület munkáját a tagok által megválasztott Elnök irányítja, összehívja a Testület üléseit és vezeti, továbbá ellátja a Testület döntéseinek előkészítésével és azok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A tevékenység a tagok által elfogadott ügyrend és az évenként aktuális, szintén a tagok által meghatározott munkaterv szerint történik. Az üléseken a döntéshozataloknál 7 fő jelenléte szükséges a határozatképességhez, ennek megléte esetén a szótöbbség dönt. A Testület szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik, ahol tanácskozási joggal részt vesz az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója, illetve az általa kijelölt személy.

A törvény a Testület ellenőrző jellegű feladatköreként határozza meg:

- Az Alap zárszámadására vonatkozó törvény tervezetének véleményezését,

- A biztosítási ág helyzetének és működési feltételeinek értékelését,

- Az Alap kezelésével és felhasználásával összefüggő kérdésekben vizsgálatok, illetőleg ellenőrzés kezdeményezését.

A Testület tevékenységéről évente köteles beszámolni az Országgyűlés illetékes Bizottságának és tájékoztatást adni a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak.

A Testület jelen Beszámolójával kíván eleget tenni ezen kötelezettségének, számot adva a 2014. évben végzett munkájáról.

II. A Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület 2014. évi tevékenysége

A Testület 2014. évi munkája során alapvetően azokra a kérdésekre koncentrált, amelyek a Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi egyensúlyát, működőképességét hivatottak biztosítani.

Jelentős változásnak számít a testület életében, hogy október 24-én két Testületi tag mandátuma lejárt. Október 25-én a két újra választott jelölt (Zsák Jánosné és Dr. Medgyasszay László elnök, akit a Testület tagjai egyhangúan újra megválasztották elnöknek) kinevezésével lett ismét teljes – 11 fő- a Testület létszáma.

     A Testület munkaterve:

-       A Testület minden év első hónapjában elkészíti éves munkatervét, amelyben felsorolásra kerülnek a legfontosabb feladatok, a testületi ülések tervezett rendje.

-       2014-ben is az ülések és a tématárgyalások a Testület által jóváhagyott munkaterv szerint történt. Természetesen, ha szükségszerű volt, új témák beiktatására is sor került.

2014. évben a testületi ülések keretében megtárgyalt témák a munkaterv szerint alakultak, 7 testületi ülés keretében 18 napirendi pont tárgyalására került sor.

A Testület a napirendi pontokat mindannyiszor megvitatta és mivel lényeges probléma egy alkalommal sem merült fel, azokat egységesen ellenszavazat nélkül minden alkalommal elfogadta. Ez a tény jelzi, hogy az ülések, illetve azok napirendi pontjainak szakmai előkészítése megalapozott és az azokat előadó szervezetek (ONYF, NGM, ÁSZ, EMMI) alapos és mindenre kiterjedő, felkészült munkát végeztek a törvényi szabályozások figyelembe vételével és betartásával.

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2014. évi költségvetésének elfogadását követően a Testület folyamatosan figyelemmel kísérte az Alap pénzügyi bevételeinek és kiadásainak alakulását.

A Testület rendszeres beszámolót kért az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól (továbbiakban ONYF) az Alap pénzügyi bevételeinek és kiadásainak pontos helyzetéről és értékelte azt negyedévenként. Vizsgálata kiterjedt az ONYF működésére, illetve a nyugdíjrendszerre, különös tekintettel a vonatkozó törvények betartásával megtörtént nyugdíj kifizetésekre.

A Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület 2014. július 17-én ismét tartott két napos ülést Herceghalomban. Látogatásával megtisztelte a Testületet Novák Katalin államtitkár asszony, Fűrész Tünde helyettes államtitkár asszony és Hulák Zsuzsanna főosztályvezető asszony, valamint Mészáros József Főigazgató Úr is. A konzultáció célja a Testület bemutatása és tevékenységének rövid ismertetése volt. A Testület a jövőben is lehetőséget szeretne teremteni a továbbiakban is a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület és az Idősügyi Tanács közös gondolkodására, az idős magyar emberek érdekében. A tanácskozáson az alábbi lényeges állásfoglalásokról tájékoztattuk az irányító hatóság képviselőit.

- A Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület legfontosabb feladata a Nyugdíjbiztosítási Alap felügyelete, ellenőrzése és szükség esetén a törvényben meghatározott intézkedések megtétele. Ezen hatáskörében eljárva a NYET a Főigazgatóság rendszeres beszámolói alapján megállapítja, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap helyzete stabil, kiegyensúlyozott, a járulék befizetések és a nyugdíj kifizetések teljes összhangban vannak. A magyar nyugdíjasok helyzete megnyugtató, a nyugdíj emelés törvényben meghatározott mértékét a kormány sikeresen végrehajtotta. A nyugdíjak vásárlóértéke növekedett.

- A Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület az államtitkár asszony és munkatársainak figyelmét felhívta az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságok példamutató szakmai tevékenységére. Az ONYF-et az egyik legjobban működő szakmai főhatóságnak tartja a Testület.

- A Testület felkérte az államtitkár asszonyt, hogy az időskorúak rehabilitációs intézményeinek működését – különös tekintettel a fogyatékkel élők és a mozgássérültek életminőségének javítására - a kormányzat tovább erősítse.

A Testület negyedévente részletes beszámolót kapott a Főigazgatóság, illetve a Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi helyzetéről. Ezek részletes ismertetése helyett a Nyugdíjbiztosítási Alap 2014. évi költségvetésének előzetes teljesítéséről - az egyes részjelentések összegezése ként - az alábbiakban adunk tájékoztatást, a Főigazgatóságtól kapott beszámoló alapján.

Tájékoztató a Nyugdíjbiztosítási Alap 2014. évi költségvetésének előzetes teljesítéséről

A tájékoztató a kincstári adatszolgáltatás alapján készült, így a következőkben szereplő adatok előzetesnek tekintendők.

A költségvetési törvény a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) 2014. évi bevételi és kiadási főösszegét egyaránt 2 964 608,2 millió forintban, „0” egyenleggel határozta meg. A 2013. évi költségvetési törvény végrehajtásáról rendelkező 2014. évi LXII. (zárszámadási) törvény 18. §-ának végrehajtására, az Országgyűlés döntése alapján az Ny. Alap kiadási előirányzata – az Egyéb befizetések címen - 1 298,5 millió forinttal megemelkedett. A jelzett összeg az Ny. Alap 2013. évi költségvetése teljesítésének bevételi többlete, mely befizetésre került a XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére. Emellett a 2014. évi költségvetési törvény 26. § (5) bekezdése alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a központi költségvetés január-november havi előzetes tényadatai alapján – 183 379,2 millió forint befizetési kötelezettséget határozott meg az Ny. Alapból, szintén az Egyéb befizetések címen, a XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet javára. E befizetés teljesítése a nemzetgazdasági miniszter hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás alapján történt meg. Így az Egyéb befizetések cím aktuális előirányzata 184 677,7 millió forintra módosult, és az Ny. Alap költségvetésének kiadási előirányzata ugyanezen összeggel növekedett.

Az Ny. Alap 2014. évi költségvetése teljesítésének egyenlege: 5 684,6 millió forint többlet, amely 3 124 539,4 millió forint bevételi és 3 118 854,7 millió forint kiadási főösszeg mellett valósult meg.

 
Bevételek

A 3 124 539,4 millió forint bevétel 159,9 milliárd forinttal, 5,4 %-kal magasabb az előirányzatnál, és 107,4 milliárd forinttal, 3,6 %-kal meghaladja a bázis évi teljesítést.

A bevételek legnagyobb hányadát (99,8 %-át)a Szociális hozzájárulási adó és a járulékbevételek, hozzájárulások együttes 3 119 003,4 millió forint összegűteljesítése teszi ki. A jelzett összeg 166,8 milliárd forinttal, 5,6 %-kal meghaladja az előirányzat értékét, és 140,9 milliárd forinttal, 4,7 %-kal magasabb a bázisidőszaki teljesítésnél. A szociális hozzájárulási adó és a kapcsolódó járulékok előirányzat feletti teljesítésében döntően a gazdasági növekedés felfutásából, illetve a foglalkoztatás bővítéséből származó többletbevétel jelenik meg. Emellett a szociális hozzájárulási adó előirányzat feletti teljesítésében szerepet játszik az is, hogy a kisvállalkozók – a bázisévhez hasonlóan – a 2013. évi adóváltozások kapcsán létrejött új adónemeket (kisvállalkozók tételes adója, és kisvállalati adó) a tervezetthez képest kevesebben vették igénybe (ezek teljesítése jelentősen elmarad az előirányzattól), ehelyett továbbra is az adózás általános szabályai szerint fizetik a közterheket, s ennek részeként a szociális hozzájárulási adót.

A Szociális hozzájárulási adó és a járulékbevételek, hozzájárulások teljesítésén belül:

A Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető részének teljesítése 2 188 881,7 millió forint, amely 136,0 milliárd forinttal, 6,6  %-kal magasabb az előirányzatnál, és 131,9 milliárd forinttal, 6,4 %-kal meghaladja az előző évi teljesítést. A szociális hozzájárulási adó 2014. évben megfizetett 96,3 %-a illeti meg az Ny. Alapot, míg az előző évben ez a mérték 100 % volt.

A Biztosítotti nyugdíjjárulék összege 903 979,8 millió forint, amely 33,3 milliárd forinttal, 3,8 %-kal magasabb az előirányzatnál, és 40,2 milliárd forinttal, 4,7 %-kal több a bázisi évi értéknél. A biztosítotti járulék esetében járulékmérték változás nem volt a bázisévhez képest, a 10 %-os nyugdíjjárulék a teljes járulékalap után fizetendő.

Az Egyéb járulékok és hozzájárulások összege 14 302,6 millió forint, amely összességében az előirányzat 85,9 %-át teszi ki, így 2 339,5 millió forinttal, 14,1 %‑kal kevesebb az éves előirányzatnál, és 31 668,3 millió forinttal, 68,9 %-kal elmarad a bázisidőszaki értéktől. A bázistól való elmaradást alapvetően az befolyásolja, hogy a Korkedvezmény-biztosítási járulék már nem képezi az Ny. Alap bevételét. Az Egyéb járulékok és hozzájárulások egyes jogcímeinek teljesítése a következők szerint alakult:

-    a Megállapodás alapján fizetők járulékainak 998,4 millió forintösszege 294,8  millió forinttal, 22,8 %-kal elmarad az előirányzattól, és 205,2 millió forinttal, 17,0 %-kal kevesebb a bázis évi teljesítésnél. E járulékok megfizetése az 1997. évi LXXX. törvény 34. és 35. §-a alapján történik. A teljesítés összege évről évre csökkenő tendenciát mutat, összefüggésben azzal, hogy több megállapodás szűnik meg, mint amennyi új megkötésre kerül.

-    Az Egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő közteher Ny. Alapot megillető része 11 684,3 millió forint összegben teljesült, amely 3 863,4 millió forinttal, 49,4  %-kal magasabb az előirányzatnál, és 2 318,3 millió forinttal, 24,8  %-kal meghaladja a bázisidőszaki teljesítést. A 2010. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján fizetett közteherből az adóhatóság 91,8 %-ot az Ny. Alapnak, 1,4 %-ot az E. Alapnak, 6,8 %-ot, az NFA-nak utal át (13. § (2) bek.).

-    A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) általi megtérítésekjogcímén 1 619,9  millió forint bevétel érkezett az Ny. Alap részére, amely 5 908,1 millió forinttal, 78,5 %-kal kevesebb a tervezett értéknél, és 15 524,4 millió forinttal 90,6  %-kal alatta marad az előző évi teljesítésnek. A teljesítés csökkenő összege összefügg azzal, hogy a kifutóban lévő START munkaprogram keretében egyes járulékkedvezmények igénybevételére csak 2013. év végéig volt lehetőség, a pályakezdő fiatalok esetében pedig legkésőbb 2014. december 31-éig illeti meg a kedvezmény a foglalkoztatót.

a Késedelmi pótlék, bírság összege 11 839,3 millió forint, amely az előirányzat 98,9  %-át teszi ki, így 130,9 millió forinttal, 1,1 %-kal kevesebb a tervezett értéknél, és 452,0 millió forinttal, 4,0 %-kal meghaladja az előző évi teljesítést.

2014. évben az Ny. Alap költségvetési hozzájárulást nem vett igénybe. A bázis évben a Költségvetési hozzájárulások97 838,6 millió forint előirányzatából 24 685,3 millió forint teljesítés történt, mert a 2013. év utolsó munkanapján az Ny. Alap jelentős bevételi többlettel rendelkezett.

A nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek teljesítése 1 748,7 millió forint, mely jelentősen, 8 761,3 millió forinttal, 83,4 %-kal elmarad az előirányzattól, és 8 609,8 millió forinttal, 83,1 %-kal kevesebb a bázisidőszaki értéknél. A teljesítés alakulásában megjelenik, és összegét döntően befolyásolja a számviteli elszámolási rend megváltozásának hatása.

A Vagyongazdálkodás jogcímén a beszámolási időszakban 5,4 millió forint bevétele képződött az Ny. Alapnak, amely 2,4 millió forinttal, 78,5 %-kal magasabb az előirányzatnál.

A működési célú bevételek összege: 2 699,2 millió forint, amely 45,1 %-kal magasabb az előirányzatnál.

Kiadások

Az előzetes adatok alapján az Ny. Alap 2014. évi kiadásainak összege: 3 118 854,7 millió forint, amely 30,4 milliárd forinttal, 1,0 %-kal elmarad az előirányzattól, az előző évhez képest pedig 104,1 milliárd forint összegű, 3,5 %-os növekedést mutat.

A kiadások döntő hányadát (93,5 %-át) a nyugellátások teljesítéseképezi, melynek összege: 2 916 322,1 millió forint. A teljesítés az előirányzat 98,9 %-ának felel meg, így 31,5 milliárd forinttal, 1,1 %-ponttal kevesebb az előirányzatnál, és 77,8 milliárd forinttal, 2,7 %-kal magasabb a bázisidőszaki értéknél.

Az előirányzathoz viszonyított elmaradás vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy az első félévben az öregségi nyugdíjkorhatár emelés jelentősen mérsékelte az új ellátások számát. Az életkortól független nyugdíjazási lehetőség, a nők 40 év jogosultsági idő alapján történő „Szolgálatfüggő nyugellátásának” igénybevétele ugyanakkor a létszám növekedésének irányába ható tényező volt. Összességében, a második félévben az öregségi nyugellátások létszámnövekedése elmaradt a tervezettől.

A nyugdíjkiadások bázishoz viszonyított alakulását (77,8 milliárd forintos, 2,7 %-os növekedését) a következő tényezők határozták meg.

-  A 494/2013. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, 2014. január elsejétől végrehajtásra került a nyugellátások 2,4 %-os emelése, mely a                   nyugdíjkiadások éves összegét 67,0 milliárd forinttal növelte;

-  éves szinten a kiadások 10,8milliárd forintos, 0,4%-os növekedését eredményezte az automatizmusok (létszám-változás, összetétel változás, cserélődés) hatása, melynek értékét a számviteli adatok alapján lehet majd pontosan számszerűsíteni. Ez az összeg és mérték tartalmazza a kiadások számviteli elszámolásának 2014. évi változásából adódó - nagyságrendileg közel 6 milliárd forint csökkentő - hatást is.

A Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásainak összege 6 204,5 millió forint, amely 113,3 millió forinttal, 1,9 %-kal meghaladja az előirányzat összegét. A túlteljesülés elsősorban – a 2012. évi CXII. törvényben meghatározott – az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásával kapcsolatos kiadásoknak a tervezettet jelentősen meghaladó teljesítésével áll összefüggésben, mely az egyéb kiadások összegének több mint 60 %-át teszi ki.

A vagyongazdálkodás kiadásainak összege 1,0 millió forint, amely az MNV Zrt. kezelésében lévő, járuléktartozás fejében átvett vagyonnal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. A teljesítés az előirányzat egyharmad részét teszi ki.

 

Költségvetési befizetések címén az Ny. Alap 184 677,7 millió forint összeget teljesített. Ebből – a bevezetőben említetteknek megfelelően – 1 298,5 millió forint a 2013. évi zárszámadási törvény szerinti bevételi többlet befizetése, 183 379,2 millió forint pedig a 2014. évi költségvetési törvény 26. § (5) bekezdéséhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése a XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

A működésre fordított kiadások összege 11 649,5 millió forint, amely 998,5 millió forinttal, 9,4 %-kal meghaladja az előirányzatot, és 502,0 millió forinttal 4,1 %-kal kevesebb a bázis évi teljesítésnél. Az előirányzat fölötti teljesítés az előző évi előirányzat-maradvány felhasználásából ered.

Összességében a bevételek összege 159,9 milliárd forinttal, 5,4 %-kal magasabb az előirányzatnál, a kiadásoké pedig 30,4 milliárd forinttal, 1,0 %-kal elmarad attól, így az Ny. Alap költségvetési egyenlege pozitív értékű, 5,7 milliárd forint, 184,7 milliárd forint befizetési kötelezettség teljesítése mellett. A bevételeknél az előirányzat feletti teljesülést főként a szociális hozzájárulási adó és a nyugdíjbiztosítási járulékbevételek együttes összegének alakulása eredményezte, a kiadásoknál az előirányzathoz viszonyított elmaradást döntően a nyugellátások teljesülésének alakulása okozta.

Testület állásfoglalása:

A Testület rendszeres évi munkája során alapvetően azokra a kérdésekrekoncentrált, amelyek a Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi egyensúlyát, működőképességét hivatottak biztosítani. Rendszeresen beszámolót kért az ONYF főigazgatójától az Alap pénzügyi bevételeinek és kiadásainak pontos helyzetéről és azt negyedévenként értékelte azokat. A vizsgálat kiterjedt az ONYF működésére, illetve a nyugdíjrendszerre, különös tekintettel a vonatkozó törvények betartásával megtörtént nyugdíj kifizetésekre. A Testület ezeket a napirendi pontokat mindannyiszor megvitatta és mivel lényeges probléma egy alkalommal sem merült fel, azokat egységesen ellenszavazat nélkül minden alkalommal elfogadta. Összességében megállapítható, hogy ezen a területen probléma soha nem merült fel, tehát ez a nyugdíjrendszer a fennálló törvények alapján életképes. Ezen álláspont kialakítása során figyelemmel volt a Testület arra a rendkívül fontos körülményre, hogy az éves gazdálkodáshoz kapcsolódó aktuális kérdések mellett a nyugdíjrendszer hosszú távú finanszírozhatósága, fenntarthatósága biztosítható-e, a jogszabályok a tisztánlátást, az átláthatóságot, ellenőrizhetőséget segítik-e elő. A pozitív véleményt az Állami Számvevőszék Nyugdíjbiztosítási Alapot érintő ellenőrzései is megerősíttették. Így történt ez pl. éppen a szeptember 26-án tartott ülésen is, amelynek napirendje Magyarország 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló törvényjavaslat véleményezése volt a Nyugdíjbiztosítási Alap vonatkozásában. Idézet az ÁSZ megállapításaiból az ONYF egyes beszámolóinak minősítéséről: Az ÁSZ megjegyzés nélküli elfogadó véleményt adott a 2013. évi működési”A”, az ellátási „D” és a konszolidált ”G” beszámolókra, azzal a megjegyzéssel, hogy ”Az alap vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet adnak, adatai alátámasztottak /leltár, főkönyvi kivonat, analitika/.”

Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület

ImpresszumCopyright Látogatók száma: 187368