Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló – többször módosított – 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (Staff Regulations, azaz Személyzeti Szabályzat, a továbbiakban: SR.) szabályozza az európai uniós tisztviselők által korábban szerzett nyugdíjjogoknak a tagállami nyugdíjrendszerből az európai uniós tisztviselői nyugdíjrendszerbe történő átváltását és átutalását, valamint a közösségi tisztviselői pályát követően az uniós nyugdíjrendszerből a nyugdíjjogok tőkeértékének a hazai nyugdíjrendszerbe való visszafogadását (nyugdíjtranszfer).

A nyugdíjtranszfer gyakorlati megvalósításának jogszabályi feltételeit Magyarországon az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló – 2012. szeptember 1. napjától hatályos – 2012. évi CXII. törvény teremtette meg. A részletes végrehajtási szabályokat a 219/2012. (VIII. 13.) Kormányrendelet tartalmazza.

E törvény alapján lehetővé válik az EU intézményeiben kinevezett tisztviselők átlépése a magyar nyugdíjbiztosítási rendszerbe, illetőleg a magyar nyugdíjrendszerben szerzett nyugdíjjogosultságukat az uniós tisztviselői nyugdíjrendszerbe utaltathatják.

Az érintett által nyugdíjbiztosítási átutalás és visszautalás csak egy-egy alkalommal kérhető. Az átutalást követően, visszautalás hiányában az adott személy – az átutalással érintett időszakokra vonatkozóan – hazánkban öregségi nyugdíjra és magán-nyugdíjpénztári szolgáltatásra nem jogosult, és utána hozzátartozói nyugellátás és magán-nyugdíjpénztári szolgáltatás sem állapítható meg.


I. Nyugdíjbiztosítási átutalás

Nem kérhető nyugdíjbiztosítási átutalás, ha

- az uniós tisztviselő részére öregségi nyugdíjat, korhatár előtti öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, táncművészeti életjáradékot vagy átmeneti bányászjáradékot állapítottak meg, vagy magánnyugdíj-pénztári szolgáltatást nyújtottak, vagy

- az uniós tisztviselő után a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti hozzátartozói nyugellátást állapítottak meg vagy magánnyugdíj-pénztári szolgáltatást nyújtottak.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalás összegének meghatározása során meg kell állapítani a majdani nyugdíjjogosultság elbírálásánál figyelembe vehető szolgálati időt és a kereset, jövedelem összegét a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben meghatározott szabályok szerint.

Szolgálati időként és keresetként, jövedelemként nem vehető figyelembe az az idő, illetve kereset, jövedelem, amely után nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nem állt fenn.

A figyelembevételre kerülő szolgálati idő teljes tartamára a járulékfizetés alapjául szolgáló keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni, azonban a 2013. január 1-jét megelőző időszakra csak a járulékfizetési felső határnak megfelelő összegig.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalás összegét Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala állapítja meg.

A magánnyugdíjpénztárból történő nyugdíjbiztosítási átutalás összege az uniós tisztviselő magánnyugdíj-pénztári egyéni számlájának – a nyugdíjbiztosítási átutalás teljesítésének az uniós intézmény felhívásában megjelölt időpontjában fennálló – egyenlege.  

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalást a Nyugdíjbiztosítási Alap terhére, a magánnyugdíjpénztárból történő nyugdíjbiztosítási átutalást a magánnyugdíjpénztár terhére, forintban kell teljesíteni.


II. Nyugdíjbiztosítási visszautalás

A nyugdíjbiztosítási visszautalás során szolgálati időként az uniós intézmény által igazolt időt kell figyelembe venni. Ha az uniós tisztviselő ugyanarra a napra a magyar nyugdíjrendszerben is szerzett szolgálati időt, az adott nap csak egyszeresen (egy nap szolgálati időként) vehető figyelembe. Ha az adott évben az uniós intézmény által levont járuléknak az uniós intézmény által igazolt szolgálati időre számított havi összege nem éri el az adott év január 1-jén érvényes kötelező legkisebb munkabérre számított, magánnyugdíj-pénztári tagsággal nem rendelkezők számára előírt nyugdíjjárulék és nyugdíjbiztosítási járulék, számított szociális hozzájárulási adó együttes összegét, szolgálati időként csak az uniós intézmény által igazolt szolgálati idő arányos része vehető figyelembe.

Ha a nyugdíjbiztosítási visszautalás összege magasabb, mint a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető összeg, a fennmaradó összeg az uniós tisztviselőt, illetve túlélő hozzátartozóját illeti meg, azonban ezt választása szerint önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlájára, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe tagi kiegészítésként, vagy a nyugdíj-előtakarékossági számlájára kell átutalni.

Ha az uniós tisztviselő, illetve túlélő hozzátartozó nem nyilatkozott az őt megillető összeg felhasználásáról, Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala 90 napos határidő előírásával felhívja ennek pótlására (vagyis önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárban, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél vagy nyugdíj-előtakarékossági számlavezetőnél való tagság létesítésére hívja fel a jogosultat). Ha az uniós tisztviselő, illetve a túlélő hozzátartozó a felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, az összeg a Nyugdíjbiztosítási Alapot illeti meg.

A visszautalás során, az uniós szerv adatszolgáltatását alapul véve, a majdani nyugdíjigény elbírálása során figyelembe vehető szolgálati időt és keresetet, jövedelmet, valamint a Nyugdíjbiztosítási Alapot, az uniós tisztviselőt, illetve túlélő hozzátartozót megillető összeget Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala állapítja meg, és erről határozatban rendelkezik.


III. A kérelem benyújtása

A nyugdíjbiztosítási járulékok átutalására, illetve az európai uniós nyugdíjjogosultság visszautalására irányuló kérelmet az SR. hatálya alá tartozó uniós szervnél kell benyújtani, amely a kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala részére továbbítja.

Az igény Magyarországra érkezését követően, az igényelbíráláshoz szükséges, az igénylő által kitöltendő adatlapot Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala küldi meg. A kitöltött adatlapot a kézhezvételétől számított huszonöt napon belül kell aláírva visszaküldeni. Az adatlap beszerezhető a megyei/járási hivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveitől, Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatalától, illetve elérhető az „Elektronikus ügyintézés” menüpont vagy a „Nyomtatványok” menüpont „Nyomtatványtár” almenüpontja alatt is (K35 jelű nyomtatvány).