A Magyarország Kormánya és Québec Kormánya között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2006. évi XVII. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-québeci szociális biztonságról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás), amely a külügyminiszter 15/2006. (VI. 30.) KüM határozata alapján 2006. július 1. napján lépett hatályba.

Tárgyi hatály

A Megállapodás alkalmazása során Magyarország vonatkozásában öregségi nyugdíj és hozzátartozói ellátás, Québec vonatkozásában a Québec nyugdíjrendszerére vonatkozó québeci jogszabályokban meghatározott ellátások megállapítására van lehetőség.

Személyi hatály

A Megállapodás személyi hatálya kiterjed - állampolgárságra tekintet nélkül - azon személyekre, akikre az egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, és azokra a személyekre, akik jogaikat ezen személyektől származtatják.

A biztosítási kötelezettség szabályai

A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén – főszabályként – a  jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. A Megállapodás meghatározza az általános szabály alól kivett személyek körét is (állami alkalmazottak, kiküldetés, önálló tevékenységet végzők, a nemzetközi szállítmányozó alkalmazásában álló hajózó személyzet).

A nyugellátás iránti igény előterjesztése

Magyarországi lakóhely esetén:

A québeci nyugellátás iránti igényt az arra rendszeresített formanyomtatványon (HU/QUÉ 3: québeci sajátjogú és hozzátartozói nyugdíj iránti kérelem) kell benyújtani. Amennyiben a Magyarországon élő igénylő a québeci nyugellátás iránti igényével egyidejűleg magyar ellátás iránti igényét is elő kívánja terjeszteni, akkor a fenti nyomtatványokon kívül öregségi nyugdíj esetén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény estén a K56 számú, illetve magyar hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt is ki kell töltenie.

A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet, vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

Québec tartomány területén lakóhellyel rendelkező esetén:

A Québec tartomány területén élő, magyarországi nyugellátást igénylő személyeknek a saját jogú nyugellátás iránti igényüket a QUÉ/HU 1.1, hozzátartozói nyugellátás iránti igényüket pedig a QUÉ/HU 1.2 számú nyomtatvány kitöltésével nyújthatják be az illetékes québeci nyugdíjbiztosítási szervnél (Régie des rentes du Québec 2600, boul. Laurier local 650 Québec G1V 4T3 Canada).

Nyugdíjigények elbírálása

Az ellátás Megállapodás alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján történő elbírálása

A fenti linken ismertetettektől eltérően ezen Megállapodás alkalmazásakor amennyiben magyar részről a nyugdíjjogosultság elismeréséhez szükséges a mindkét nyugdíjbiztosításban szerzett beszámítható idők egybeszámítása, úgy öregségi nyugdíjjogosultság esetén először a québeci nyugdíjrendszerre vonatkozó jogszabályok értelmében elismert szolgálati idő összeszámítására kerül sor, ha pedig ezzel sincs meg a jogosultság, akkor a Québec területére vonatkozó Öregségi Biztonsági törvény szerint elismert tartózkodási időszakot is figyelembe kell venni, amennyiben az nem esik egybe a québeci nyugdíjjogszabályok szerint megszerzett szolgálati idővel.

Hozzátartozói nyugdíjigények esetén a szolgálati idő összeszámítása, abban az esetben, ha a jogszerző a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően hunyt el, az öregségi nyugdíjjogosultság szerinti szabályok alapján, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően hunyt el a rokkantsági nyugdíjjogosultság vizsgálatára vonatkozó szabályok alapján történik.

A Megállapodás lehetővé teszi a harmadik állam jogszabályai szerint szerzett időszakok figyelembevételét, - ha a két szerződő államban szerzett beszámítható idők nem elegendőek a jogosultság megállapításához - feltéve, hogy olyan államról van szó, amely államnak mindkét Szerződő Féllel szociális biztonsági egyezménye van. 

Nyugellátások folyósítása

A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.