A Magyarország és Kanada között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2003. évi LXIX. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely 2003. október 1. napján lépett hatályba.

Tárgyi hatály

Az Egyezmény alkalmazása során Magyarország vonatkozásában öregségi nyugdíj és hozzátartozói ellátás, Kanada vonatkozásában az Öregségi Biztonsági törvényben (Old Age Security Act) és a hatálya alá tartozó rendeletekben, valamint a Kanadai Nyugdíjrendszer (Canada Pension Plan) és a hatálya alá tartozó rendeletekben meghatározott ellátások megállapítására van lehetőség.

Személyi hatály

Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed - állampolgárságra tekintet nélkül - azon személyekre, akikre az egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, és azokra a személyekre, akik jogaikat ezen személyektől származtatják.

A biztosítási kötelezettség szabályai

A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén – főszabályként – a  jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alól kivett személyek körét is (állami alkalmazottak, kiküldetés, önálló tevékenységet végzők), valamint tartalmazza bizonyos tartózkodási időszakok meghatározását Kanada jogszabályai tekintetében.

A nyugellátás iránti igény előterjesztése

Magyarországi lakóhely esetén:

A kanadai nyugellátás iránti igényt az arra rendszeresített formanyomtatványokon (GE/CAN 1: kanadai sajátjogú és hozzátartozói nyugdíj iránti kérelem, vagy a GE/CAN 3: kanadai gyermekellátás iránti kérelem) nyomtatványon kell benyújtani. Amennyiben a Magyarországon élő igénylő a kanadai nyugellátás iránti igényével egyidejűleg magyar ellátás iránti igényét is elő kívánja terjeszteni, akkor a fenti nyomtatványokon kívül öregségi nyugdíj esetén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény estén a K56 számú, illetve magyar hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt is ki kell töltenie.

A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet, vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

Kanadai lakóhely esetén:

A Kanadában élő, magyarországi nyugellátást igénylő személyeknek a saját jogú nyugellátás iránti igényüket a CA/HU 1.1, hozzátartozói nyugellátás iránti igényüket pedig a CA/HU 1.2 számú nyomtatvány kitöltésével nyújthatják be az illetékes kanadai nyugdíjbiztosítási szervnél (International Operations – AB Service Canada P.O. Boksz 2710, Main Station Edmonton, Alberta T5J 4C2 Canada).

Nyugdíjigények elbírálása

Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján történő elbírálása

A fenti linken ismertetettektől eltérően ezen Egyezmény alkalmazásakor amennyiben magyar részről a nyugdíjjogosultság elismeréséhez szükséges a két országban szerzett beszámítható idők egybeszámítása, úgy öregségi nyugdíjjogosultság esetén először a kanadai fél részéről a Kanadai Nyugdíjrendszer hatálya alá tartozó rendelet alapján igazolt időket, ha pedig ezzel sincs meg a jogosultság, akkor az Öregségi Biztonsági Törvény hatálya alá tartozó rendelet alapján igazolt időket lehet figyelembe venni.

Hozzátartozói igényeknél, ha a jogszerző elhalálozása az irányadó öregségi korhatár betöltése után következett be, az öregségi nyugdíjjogosultság esetén, ha az elhalálozás az öregségi korhatár betöltése előtt következett be, a rokkantsági nyugdíjjogosultság esetén irányadó szabályok szerint kell a szolgálati idők összeszámítását elvégezni. 

Az Egyezmény lehetővé teszi a harmadik állam jogszabályai szerint szerzett időszakok figyelembevételét, - ha a két szerződő államban szerzett beszámítható idők nem elegendőek a jogosultság megállapításához - feltéve, hogy olyan államról van szó, amely államnak mindkét Szerződő Féllel szociális biztonsági egyezménye van. 

Nyugellátások folyósítása

A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.