A Moldovai Köztársaság és Magyarország között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2013. évi CCXXXIII. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-moldovai szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely a külgazdasági és külügyminiszter 7/2014. (IX. 15.) KKM közleménye alapján 2014. november 1. napján lép hatályba.

Tárgyi hatály

Az Egyezmény tárgyi hatálya kiterjed:

Magyarország tekintetében a biztosítási kötelezettségre, a társadalombiztosítási ellátások és a munkanélküliség esetén járó ellátások fedezetére fizetendő járulékokra, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó törvényekre és rendeletekre (öregségi, és hozzátartozói nyugellátás).

A Moldovai Köztársaság tekintetében az állami társadalombiztosítási törvény által szabályozott területekre:

- a biztosítási kötelezettségre és a társadalombiztosítási ellátások fedezetére fizetendő járulékokra,
- a korbetöltött öregségi nyugdíjra,
- a nem baleset okozta rokkantsági nyugdíjra,
- a hozzátartozói nyugdíjra,
- munkahelyi balesetre vagy foglalkozási megbetegedésre.

Személyi hatály

Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik korábban vagy jelenleg is valamelyik Szerződő Fél joghatósága alá tartoznak vagy tartoztak, valamint azon személyekre, akik az ellátásra való jogosultságukat a fentebb meghatározott személyektől származtatják az adott Szerződő Fél hatályos jogszabályai szerint.

A biztosítási kötelezettség szabályai

A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén - főszabályként - a jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (kiküldetés, légiközlekedésben foglalkoztatott személyek, állami alkalmazottak, diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai).

A nyugellátás iránti igény előterjesztése

Magyarországi lakóhely esetén:

A moldovai nyugellátás iránti igényt az arra rendszeresített formanyomtatványokon (HU/MD 202, HU/MD 203) kell benyújtani. Amennyiben a Magyarországon élő igénylő a moldovai nyugellátás iránti igényével egyidejűleg magyar ellátás iránti igényét is elő kívánja terjeszteni, akkor a fenti nyomtatványokon kívül öregségi nyugdíj esetén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény estén a K56 számú, illetve magyar hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt is ki kell töltenie.

A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet (uniós rendeletek) vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

Moldovai lakóhely esetén:

A Moldovai Köztársaságban élő, magyarországi nyugellátást igénylő személyeknek a saját jogú nyugellátás iránti igényüket az MD/HU 202, hozzátartozói nyugellátás iránti igényüket pedig az MD/HU 203 számú nyomtatvány kitöltésével nyújthatják be az illetékes moldovai nyugdíjbiztosítási szervnél (Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova str. Gheorghe Tudor Nr. 3, MD-2028, Chişinău Republica Moldova), mely az igényt a Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a) részére továbbítja, az Egyezmény alapján a Moldovai Köztársaságban figyelembe vehető, beszámítható idők egyidejű igazolásával.

Nyugdíjigények elbírálása

Az Egyezmény fogalom-meghatározásokat tartalmazó részében szereplő, úgynevezett „biztosítási idő”-n a járulékfizetési és ezekkel azonos megítélés alá eső olyan időket kell érteni, amelyek a Szerződő Felek jogszabályai szerint annak minősülnek

Az Egyezmény nem teszi lehetővé harmadik állam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idők beszámítását.

Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.), valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) alapján történő elbírálása

Nyugellátások folyósítása

A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.