nemzetközi ügyintézési tájékoztatók

Európai Unió (33)  |

általános tájékoztató

Európai Unió

kétoldalú egyezmények

nemzetközi nyomtatványok

nyugdíjtranszfer

  A nemzeti nyugdíjügyektől eltérően a nemzetközi nyugdíjügyek elbírálása során nem csak a magyar, hanem az Európai Unió szociális biztonságra vonatkozó és/vagy a kétoldalú egyezmények, megállapodások rendelkezését is alkalmazni kell.

  Míg korábban a nemzetközi nyugdíjügyek jelentős részét a kétoldalú szociálpolitikai, illetve a szociális biztonsági egyezmények alapján elbírált ügyek képezték, addig az Európai Unióhoz való 2004. május 1-jén történt csatlakozás óta a Közösség szociális biztonságra vonatkozó rendelkezései alapján lefolytatott eljárások teszik ki az ügyek nagyobb hányadát.

  Magyarországnak a korábbi tagállamokkal és hazánkkal egyidejűleg szintén taggá váló országokkal kötött kétoldalú szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezményeit (magyar-német, magyar-osztrák, magyar-lengyel, magyar-csehszlovák, magyar-holland speciális kétoldalú és Szlovénia, vonatkozásában a magyar-jugoszláv egyezmény) a csatlakozástól a Közösség koordinációs rendeletei váltották fel.

  Ezeket a szabályokat kell alkalmazni az EGT három országa (Izland, Liechtenstein és Norvégia) és 2006. április 1-jétől Svájc esetében is, mivel a magyar-svájci egyezmény rendeleteit 2006-tól szintén a Közösség szociális biztonságra vonatkozó rendeletei váltották fel.

  2007. január 1-jétől Románia és Bulgária, 2013. július 1. napjától pedig a Horvát Köztársaság is az EU tagjává vált, így ezen országok esetében is a koordinációs rendeleteket kell alkalmazni.

  Nemzetközi ügynek minősülnek a külföldön (nem EU/EGT tagállamban, Svájcban vagy Magyarországgal szociálpolitikai/szociális biztonsági egyezményt kötött országban) élő személyek által előterjesztett kérelmek, igények is, azonban esetükben a kérelem, igény elbírálásánál nem kerül sor nemzetközi jogintézmény alkalmazására. Az eljárást az erre rendszeresített igénybejelentő lapon lehet megindítani, melyet, a személyi adatok és az aláírás magyar külképviseleti szerv vagy közjegyző általi hitelesítése után közvetlenül az illetékes magyar intézménynek, a Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a) részére kell postai úton megküldeni.

  Ettől eltérően ha a jogszerző nyugdíjasként hunyt el, a hozzátartozói nyugdíjigényeket a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (1139 Budapest Váci út 73., levelezési cím: 1820 Budapest) bírálja el.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet (uniós rendeletek) vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  A nyugellátás iránti igényeknek az illetékes külföldi nyugdíjbiztosítási szerv felé történő továbbítása, valamint az uniós rendeletek, vagy Egyezmény alapján Magyarországon figyelembe vehető, beszámítható idők igazolása  a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalának feladata.

  Az igény a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, vagy a kérelem elbírálására illetékes szervnél, Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatalánál (1081 Budapest Fiumei út 19/a., levelezési cím: 1916 Budapest.) terjeszthető elő az erre a célra rendszeresített magyar igénybejelentő lapon.

  Ettől eltérően a hozzátartozói nyugdíjigényeket az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Ellátásban Részesülők Jogán Hozzátartozói Igényeket Elbíráló Főosztálya (1139 Budapest Váci út 73., levelezési cím: 1820 Budapest) bírálja el, ha a jogszerző nyugdíjasként hunyt el.

  Az igény benyújtásához szükséges nyomtatványok beszerezhetőek a nyugdíjbiztosítási szervektől, illetve megtalálhatóak honlapunk (www.onyf.hu) Nyomtatványtár, illetve a Nyomtatványok/További nemzetközi nyomtatványok menüpontja alatt is.

  Az igény előterjesztéséhez szükséges nyomtatványokról az uniós rendeletekről, illetve az adott Egyezményről szóló tájékoztatóban található részletes információ.

  Amennyiben az igénylő vagy jogszerző az igénybejelentést megelőzően nem kérte szolgálati idejének összeszámítását, illetve nem kezdeményezte nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás megindítását, a kitöltött és aláírt nyomtatványhoz célszerű csatolni a magyar szolgálati időket igazoló – még fellelhető – dokumentumokat (például magyar munkakönyv, igazolvány a társadalombiztosítási ellátásokról, munkáltatói igazolás, ipari tanuló munkakönyv, szakmunkás-bizonyítvány, Magyarországon felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételt  bizonyító oklevél/leckekönyv, katonakönyv).

  Az igény, fellebbezés vagy egyéb dokumentáció egyik ország illetékes intézményéhez történő benyújtásának napja egyben a másik ország illetékes intézményéhez történő benyújtás napjának is tekintendő. Az az illetékes intézmény, ahova az igényt, fellebbezést vagy egyéb dokumentációt benyújtották, köteles azt haladéktalanul a másik ország illetékes intézményének továbbítani.

  A japán érintettségű ügyek kivételével az egyik ország által nyújtható valamely ellátásra beérkezett igény a másik ország által nyújtható, adott ellátásra benyújtott igénynek is tekintendő, amennyiben a kérelmező igényében jelzi, hogy a másik ország szociális ellátórendszeréhez tartozik vagy tartozott.

  A fentiektől eltérően amennyiben az igénylő az igénybejelentő lapon úgy nyilatkozik, hogy a valamely érintett országban megállapítandó ellátás elhalasztását kéri, akkor az igény nem kerül továbbításra, kizárólag a szükséges külföldi szolgálati idő igazolás, vagy más adatok beszerzése iránt történik intézkedés.

  Az utóbbi időben megnövekedett azon EU/EGT tagállamban (ideértve Svájcot is), vagy Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országban élő ügyfeleink száma, akik azért szeretnék megindítani a nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárást, mert a lakóhelyük szerint illetékes külföldi társadalombiztosítási szerv igazolást kér a magyar szolgálati idejükről.

  Felhívjuk érintett ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy ez esetben a magyar szolgálati idő igazolásához nem szükséges a nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás megindítása, mivel a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló 883/2004/EK és a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet előírásai, valamint a vonatkozó kétoldalú szociális biztonsági egyezmények rendelkezései szerint az egyes EU/EGT tagállamok/egyezményben részes országok a más EU/EGT tagállamban/egyezményben részes országban szerzett szolgálati időt kizárólag az erre a célra rendszeresített nyomtatványon közölt adatok alapján vehetik figyelembe az eljárásaik során.

  A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárást lezáró, a magyar szolgálati időt tartalmazó határozat nem tartozik ezen nyomtatványok körébe.

  A fentiek miatt elegendő a magyar szolgálati időt tartalmazó dokumentumokat (pl. munkakönyv, TB igazolvány, katonakönyv, ipari tanuló munkakönyv, szakmunkás bizonyítvány, leckekönyv, diploma, munkáltatói igazolások), illetve ezek hiányában a Magyarországon biztosításban töltött időszak felsorolását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani az illetékes külföldi társadalombiztosítási társszerv felé, aki a dokumentumok alapján hivatalból felkéri az illetékes magyar intézményt, Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatalát (1081 Budapest Fiumei út 19/a.) arra, hogy küldje meg azt az uniós rendeletek által előírt, illetve egyezménytárgyalások során elfogadott nyomtatványt, amely tartalmazza a nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető összes magyar szolgálati időt.

  A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljáráson kívül lehetőség van a szolgálati időről igazolást kérni. Az ehhez szükséges „Kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan” elnevezésű nyomtatvány a Nyomtatványok -> További nyomtatványok -> Adatszolgáltatás, menüpontban érhető el.

  A kitöltött nyomtatványt közvetlenül Budapest Főváros Kormányhivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a.) részére kell megküldeni.

  2012. január 1-jén bekövetkezett jogszabályváltozások következtében azon személy minősül a magyar jogszabályok szerinti saját jogú nyugdíjasnak, aki

  - a magyar nyugdíjbiztosítási szerv által megállapított öregségi nyugdíjban, vagy rehabilitációs járadékban,

  - az Európai Unió valamely tagállama, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein vagy Svájc által megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül, abban az esetben, ha a megállapítás a koordinációs rendelet, illetve kizárólag az adott ország saját nemzeti jogszabálya alapján történt, vagy a

  - Magyarországgal szociális biztonsági/szociálpolitikai egyezményt kötött országok által megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül, abban az esetben, ha a megállapítás, vagy a folyósítás az egyezmény alkalmazásával történt/történik. Ilyen egyezménnyel érintett országok a következők: Albán Köztársaság, Amerikai Egyesült Államok Ausztrália, Bosznia és Hercegovina, Indiai Köztársaság, Japán, Kanada (ideértve Québec tartományt is), Koreai Köztársaság, Koszovói Köztársaság, Macedón Köztársaság, Moldovai Köztársaság, Mongólia, Montenegró, Oroszországi Föderáció, Szerb Köztársaság, Ukrajna.

   

  A fentieken túl saját jogú nyugdíjasnak minősül az is, aki a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól öregségi vagy rokkantsági nyugdíjsegélyben, Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül.  [1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pont]

   

  Amennyiben a saját jogú nyugdíjban részesülő személy továbbra is dolgozik, a saját jogú nyugdíjas státusz megszerzésének tényét köteles bejelenteni munkáltatójának, illetve vállalkozói tevékenység végzése esetén jeleznie a könyvelését végzőnek. A bejelentés elmaradása téves adó és járulékfizetést eredményezhet.

   

  A saját jogú nyugdíjas személy magyarországi munkavégzése, illetve vállalkozói tevékenysége esetén továbbra is az általános szabályok szerint fizet nyugdíjjárulékot, viszont öregségi nyugdíjhoz további szolgálati időt, illetve a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához jogszerző időt már nem szerez. Éppen ezért magyarországi munkavégzés esetén különös figyelemmel kell lenni akkor, amikor a magyar nyugdíj megállapítása nélkül valaki – az eltérő nyugdíjkorhatárok miatt - egy másik tagállamtól, illetőleg egyezménnyel érintett államtól korábbi időponttól kéri az öregségi nyugdíj megállapítását, vagy esetében a külföldi ország úgy állapít meg öregségi típusú nyugdíjat, hogy a magyar nyugdíjigénye elutasításra kerül. [1997. évi LXXXI. törvény 22/A § (2) bekezdése]

   

  Amennyiben a nyugdíjas státuszú személy továbbra is keresőtevékenységet végez Magyarországon, akkor a keresőtevékenység végzését követő évben a megfelelő igénybejelentő lap kitöltésével kérheti a nyugellátása növelését. A növelés összege a nyugdíjasként szerzett járulékköteles havi átlagkereset fél százaléka. Amennyiben a növelésre jogosult személy az előtt halálozik el, hogy kérte volna a növelés megállapítását, úgy hozzátartozója a hozzátartozói igény elbírálásakor azt utólag megteheti. Aki már akkor nyugdíjasnak minősült, amikor magyarországi keresőtevékenységét elkezdte, az kizárólag ezen „növelés” folyósítására válik majd jogosulttá, hiszen mint nyugdíjas személy további szolgálati időt/jogosultsági időt Magyarországon már nem szerez. [1997. évi LXXXI. törvény 22/A §]

   

  Speciális esetek:

  A fenti szabályokat alkalmazva

  - saját jogú nyugdíjasnak minősül 2007. január 1-től az a személy, aki Bolgár Köztársaságtól vagy Romániától kizárólag az adott ország saját nemzeti jogszabálya alapján megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül,

  - saját jogú nyugdíjasnak minősül az a személy, aki a Koszovói Köztársaság, a Macedón Köztársaság, illetve a Szerb Köztársaság saját nemzeti jogszabálya által megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül és a nyugdíj folyósítása alatt áttelepül Magyarországra,

  - nem minősül saját jogú nyugdíjasnak az a személy, aki a Koszovói Köztársaság, a Macedón Köztársaság, illetve a Szerb Köztársaság kivételével az egyezményekkel érintett országok saját nemzeti jogszabályai által megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül és Magyarországon keresőtevékenységet végez.

  A 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdése előírja, hogy nemzetközi nyugdíjügyekben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv eltekinthet egyes nem magyar nyelven kiállított okiratok hiteles fordításától, ha az eljárásba bevont dolgozója az adott nyelvből államilag elismert, legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

  Nem szükséges hiteles fordításban benyújtani a szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezmények, illetve az Európai Unió szociális biztonsági rendeleteinek hatálya alá tartozó személyek esetében az egyezményes országokban, illetve az EU/EGT tagállamaiban és Svájcban, az adott ország hivatalos nyelvén kiállított okmányokat. Az eredeti nyelven benyújtott eredeti okmányok, vagy azok hivatalosan igazolt másolatainak fordításáról a nyugdíjelbíráló szerv hivatalból gondoskodik.

  Amennyiben az ügyfél nem az előzőekben megjelölt országokban szerzett szolgálati időt, az ügyekben eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek az alábbi típusú, angol, bolgár, cseh, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák nyelven kiállított okiratok hiteles fordításától tekinthetnek el:

  - személyazonosításra és családi állapot igazolására vonatkozó okmányok (anyakönyvi kivonatok,
    névviselési, névváltoztatási okmányok),

  - lakcímet igazoló okmányok,

  - tanulmányok folytatását igazoló okmányok (leckekönyvek, diplomák, oktatási intézmények
    igazolásai),

  - kisebb terjedelmű szolgálati időt igazoló okmányok,

  - bírósági, illetve közjegyzői okiratok, gyámügyi okmányok, hagyatéki végzések.

  Brochure

  On the payment of benefit for beneficiaries living abroad

  According to paragraph 79 (2) of the Act LXXXI of 1997 on social security pension benefits (hereinafter Act) and paragraph 75 of its administrative governmental decree 168/1997. (X.6.) (hereinafter Gov. decree) as of 1 January 2013, beneficiaries living abroad may choose the following options for payment of their (pension) benefit:

  1) To a representative who is resident in Hungary

  a) via postal delivery (without transferring costs),

  b) via bank account managed by a Hungarian payment service provider (without transferring costs),

  2) Payment to an own Hungarian bank account (without transferring costs), or

  3) Payment to a bank account managed in one of the EEA states (without transferring costs), or

  4) Payment to a bank account managed in a country pursuant to a bilateral agreement, with payment of transferring costs

  5) Payment to a bank account managed by Erste Bank Hungary (If a beneficiary living abroad and would like to request the payment of the benefit to an own Hungarian bank account, and cannot travel to Hungary to open an account, in addition to the above, it is possible to sign a contract by post for opening an account with Erste Bank Hungary Zrt.)

  Payment via direct postal delivery is not possible for beneficiaries living abroad.

  Considering the aforementioned information the European Economic Area (EEA) states are the following:

  ● the Republic of Austria, the Belgian Kingdom, the Bulgarian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Croatia, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the French Republic, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, Ireland, the Republic of Iceland, the Italian Republic, the Republic of Latvia, the Principality of Liechtenstein, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Norway, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Slovak Republic, the Republic of Slovenia, the Kingdom of Spain, the Swiss Confederation, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great-Britain and North-Ireland.

  Countries pursuant to a bilateral agreement: 

  the Albanian Republic, Australia, Bosnia and Herzegovina, Canada (Québec), the Republic of India, Japan, the Republic of Korea, the Republic of Kosovo, the F.Y.Republic of Macedonia, Mongolia, Montenegro, the Republic of Serbia and the United States of America.

  The Pension Payment Directorate (1139 Budapest, Váci út 73., Postal address: 1820 Budapest) can fulfil the payment to a Hungarian bank account and the delivery to a postal address only in Hungarian forint (HUF).

  Transferring the benefit to a bank account managed in an EEA state or country pursuant to bilateral agreement, is only possible in the currencies vended by the Hungarian Central Bank, namely in American dollar (USD), English pound (GBP), Australian dollar (AUD), Czech crown (CZK), Danish crown (DKK), Euro (EUR), Japanese yen (JPY), Canadian dollar (CAD), Hungarian forint (HUF), Polish zloty (PLN), Norwegian crown (NOK), Swiss franc (CHF), Swedish crown (SEK).

  The beneficiary may choose the currency, though a successful payment is only possible if the given bank account is able to receive that particular currency.

  I. Necessary documents and statements for the payment

  The statement of the method of payment has to include the following data – please fill in the payment form no. 3970-003.

  1) To a representative who is resident in Hungary

  a) via postal delivery: the authorization which includes the name and address of the representative person.

  b) in case of payment to an own bank account managed by a Hungarian payment service provider, it is necessary to attach an authorization containing the name and address of the authorized representative person furthermore the name, address and account number of the payment service provider.

  2) In case of payment to an own bank account managed by a Hungarian payment service provider, the name and address of the relevant provider and the account number has to be stated.

  3) Benefits are payable to a bank account managed in one of the EEA states with providing the following data.

  -          name of the foreign payment service provider,

  -          address of the foreign payment service provider (country, city, street and number),

  -          SWIFT (BIC) code of the foreign payment service provider,

  -          the international bank account number (IBAN).

  Should you have any questions regarding BIC/SWIFT and IBAN numbers, we suggest contact your bank directly in order to provide them accurately.

  4) Benefits are payable to a bank account managed in a country pursuant to a bilateral agreement with providing the following data.

  -          name of the foreign bank,

  -          address of the foreign bank (country, city, street and number),

  -          SWIFT (BIC) code of the foreign bank and/or the identity code of the bank,

  -          the bank account number.

  In case of Australia/BSB/, Canada, and the United States of America, the identity numbers are compulsory. In Australia, the bank identifier code is 6 digits, in Canada 9 digits, and also 9 digits in the United States of America.

  Should you have any questions regarding BIC/SWIFT, IBAN numbers or bank identity code, we suggest contact your bank directly in order to provide them accurately.

  5) In case of transferring the amount to Erste Bank Hungary the statement of the beneficiary is needed.

  Transferring the benefit to a bank account is only possible if the beneficiary (or the representative in case of a payment to a representative person) is an owner or joint owner of the bank account.

  In case of payment to a bank account number, please use Ø character for zero. For the accuracy of the payment we suggest to enclose the header of a regular bank report which contains the bank account.

  II. Costs of payment

  There are no expenses for transferring the benefit directly to an EEA state. Nevertheless we also inform you that in case of payment to a Hungarian bank account, the further transferring of the amount is charged according to the internal business rules of the given bank which has to be covered by the beneficiary.

  Expenses of direct payment to a country pursuant to a bilateral agreement have to be covered by the beneficiary, which is HUF 2500 in 2017. Beyond this amount further receiving costs might be added according to internal business rules of the given foreign bank.

  We draw your attention to that irrespective of the cost-covering options of the payment, expenses of wrong or unsuccessful transfers stemming from incorrectly provided data will be deducted from the beneficiary’s Hungarian benefit.

  This applies also if the transfer is unsuccessful because the foreign bank is not able to receive the currency which was previously selected by the beneficiary.

  III. Payment of benefits under the pension minimum

  As of 1 July 2013 for beneficiaries living in an EEA state, in a country pursuant to a bilateral agreement or in any other foreign countries, payment on a quarterly, half yearly or yearly basis posterior is also possible – if the Hungarian benefit is under the prevailing Hungarian old-age pension minimum (HUF 28 500/month in 2017). The detailed methods are the following.

  • In case of payment on a quarterly basis, benefits due from 1 January to 31 March are transferred in March; benefits due from 1 April to 30 June are transferred in June; benefits due from 1 July to 30 September are transferred in September and benefits due from 1 October to 31 December are transferred in December – in a lump-sum payment.
  • In case of payment on a half yearly basis, benefits due from 1 January to 30 June are transferred in June, and benefits due from 1 July to 31 December are transferred in December – in a lump-sum payment.
  • In case of payment on a yearly basis, benefits due from 1 January to 31 December are transferred in December – in a lump-sum payment.

  Wishing to use the scheduled payment, please indicate this on the payment form no. 3970-003.

  IV. Examples for the (pension) payment methods detailed above

  1) To a representative who is resident in Hungary

  a) payment via postal address:

  Beneficiary living in an EEA state (e.g. Romania), country pursuant to a bilateral agreement (e.g. Australia) or in any other foreign countries (e.g. Republic of South-Africa) may decide that his/her benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to a representative who is resident in Hungary via the representative’s postal address. This option is free of charge.

  b) payment via Hungarian bank account:

  Beneficiary living in an EEA state (e.g. Ireland), country pursuant to a bilateral agreement (e.g. Canada) or in any other foreign countries (e.g. Republic of Paraguay) may decide that his/her benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to a representative who is resident in Hungary via the representative’s Hungarian bank account. This option is free of charge; nevertheless if the amount is transferred from here to another internal/foreign bank account, both the sender and the receiver bank might charge their expenses.

  2) Payment to an own Hungarian bank account:

  Beneficiary living in an EEA state (e.g. the Slovak Republic), country pursuant to a bilateral agreement (e.g. Montenegro) or in any other foreign country (e.g. People’s Republic of China) may decide that the benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to the beneficiary’s own Hungarian bank account. This option is free of charge; nevertheless if the amount is transferred from here to another internal/foreign bank account, both the sender and the receiver bank might charge their expenses.

  3) Payment to a bank account managed in one of the EEA states:

  Beneficiary living in an EEA state (e.g. Republic of Austria), may decide that the benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to the beneficiary’s own bank account managed in any EEA states (i.e. either in the Republic of Austria or in another EEA state) in one of the currencies vended by the Hungarian Central Bank. This option is free of charge; nevertheless the receiver bank might charge additional expenses.

  4) Payment to a bank account managed in a country pursuant to a bilateral agreement:

  Beneficiary living in a country pursuant to a bilateral agreement (e.g. Australia) may decide that the benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to the beneficiary’s own bank account managed in that given country (i.e. in Australia) in one of the currencies vended by the Hungarian Central Bank. The transfer cost (HUF 2500 in 2017) is deducted from the Hungarian benefit and the receiver bank might charge additional expenses.

  5) Payment to a bank account managed by Erste Bank Hungary:

  This method corresponds to point 2) with only one difference: it is not necessary to open the bank account in person. After your request has been sent to the Pension Payment Directorate, Erste Bank Hungary contacts you directly in this regard.

  Central Administration of National Pension Insurance

  (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság)  Annex 1:

  Information

  on the payment methods for a beneficiary living in an EEA state (e.g. Ireland)

  • Payment to a representative who is resident in Hungary via postal address: the beneficiary may decide that his/her benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to a representative who is resident in Hungary via the representative’s postal address. This option is free of charge.
  • Payment to a representative who is resident in Hungary via Hungarian bank account: the beneficiary may decide that his/her benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to a representative who is resident in Hungary via the representative’s Hungarian bank account. This option is free of charge; nevertheless if the amount is transferred from here to another internal/foreign bank account, both the sender and the receiver bank might charge their expenses.
  • Payment to an own Hungarian bank account: the beneficiary may decide that the benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to the beneficiary’s own Hungarian bank account. This option is free of charge; nevertheless if the amount is transferred from here to another internal/foreign bank account, both the sender and the receiver bank might charge their expenses.
  • Payment to a bank account managed in one of the EEA states: the beneficiary may decide that the benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to the beneficiary’s own bank account managed in any EEA states (i.e. either in the Ireland or in another EEA state) in one of the currencies vended by the Hungarian Central Bank. This option is free of charge; nevertheless the receiver bank might charge additional expenses.
  • Payment to a bank account managed by Erste Bank Hungary: this method corresponds to the payment to a Hungarian bank account with only one difference: it is not necessary to open the Hungarian bank account in person. After your query has been sent to the Pension Payment Directorate, Erste Bank Hungary contacts you directly in this regard.

  In case of any payment methods the transfer of the benefits can be chosen on a quarterly, half yearly or yearly basis posterior – if the Hungarian benefit is under the prevailing Hungarian old-age pension minimum (HUF 28 500/month in 2017).  Annex 2:

  Information

  on the payment methods for a beneficiary living in a country pursuant to a bilateral agreement (e.g. Australia)

  • Payment to a representative who is resident in Hungary via postal address: the beneficiary may decide that his/her benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to a representative who is resident in Hungary via the representative’s postal address. This option is free of charge.
  • Payment to a representative who is resident in Hungary via Hungarian bank account: the beneficiary may decide that his/her benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to a representative who is resident in Hungary via the representative’s Hungarian bank account. This option is free of charge; nevertheless if the amount is transferred from here to another internal/foreign bank account, both the sender and the receiver bank might charge their expenses.
  • Payment to an own Hungarian bank account: the beneficiary may decide that the benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to the beneficiary’s own Hungarian bank account. This option is free of charge; nevertheless if the amount is transferred from here to another internal/foreign bank account, both the sender and the receiver bank might charge their expenses.
  • Payment to a bank account managed in a country pursuant to a bilateral agreement: the beneficiary living in a country pursuant to a bilateral agreement may decide that the benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to the beneficiary’s own bank account managed in that given country (i.e. in Australia) in one of the currencies vended by the Hungarian Central Bank. The transfer cost (HUF 2500 in 2017) is deducted from the Hungarian benefit and the receiver bank might also charge additional expenses.
  • Payment to a bank account managed by Erste Bank Hungary: this method corresponds to the payment to a Hungarian bank account with only one difference: it is not necessary to open the Hungarian bank account in person. After your query has been sent to the Pension Payment Directorate, Erste Bank Hungary contacts you directly in this regard.

  In case of any payment methods the transfer of the benefits can be chosen on a quarterly, half yearly or yearly basis posterior – if the Hungarian benefit is under the prevailing Hungarian old-age pension minimum (HUF 28 500/month in 2017).  Annex 3:

  Information

  on the payment methods for a beneficiary living abroad (e.g. Argentine Republic), but neither in an EEA state nor in a country pursuant to a bilateral agreement

  • Payment to a representative who is resident in Hungary via postal address: the beneficiary may decide that his/her benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to a representative who is resident in Hungary via the representative’s postal address. This option is free of charge.
  • Payment to a representative who is resident in Hungary via Hungarian bank account: the beneficiary may decide that his/her benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to a representative who is resident in Hungary via the representative’s Hungarian bank account. This option is free of charge; nevertheless if the amount is transferred from here to another internal/foreign bank account, both the sender and the receiver bank might charge their expenses.
  • Payment to an own Hungarian bank account: the beneficiary may decide that the benefit shall be transferred by the Pension Payment Directorate to the beneficiary’s own Hungarian bank account. This option is free of charge; nevertheless if the amount is transferred from here to another internal/foreign bank account, both the sender and the receiver bank might charge their expenses.
  • Payment to a bank account managed by Erste Bank Hungary: this method corresponds to the payment to a Hungarian bank account with only one difference: it is not necessary to open the Hungarian bank account in person. After your query has been sent to the Pension Payment Directorate, Erste Bank Hungary contacts you directly in this regard.

  In case of any payment methods the transfer of the benefits can be chosen on a quarterly, half yearly or yearly basis posterior – if the Hungarian benefit is under the prevailing Hungarian old-age pension minimum (HUF 28 500/month in 2017).

  Az Európai Unión belül eltérő szabályozási elveken alapuló szociális biztonsági rendszerek léteznek, ezért a Közösség az ebből adódó esetleges hátrányok kiküszöbölésére, valamint a munkaerő szabad mozgásának szabályozására a Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71/EGK rendeletet, valamint a végrehajtására kiadott 574/72/EGK rendeletet alkotta. A koordinációs rendeletek alkalmazására hazánkban a csatlakozás időpontjától, vagyis 2004. május 1. napjától kerül sor.

  A Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71/EGK rendeletet (a továbbiakban: korábbi rendeletek), valamint a végrehajtására kiadott 574/72/EGK rendeletet 2010. május 1. napjától felváltotta a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK és a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet (a továbbiakban: új rendeletek). Az új rendeletek hatályba lépésével a szociális biztonsági rendszerek koordinációját évtizedek óta meghatározó, a migráns munkavállalók szociális biztonsági jogainak megszerzését és megtartását biztosító alapelvek mentén a XXI. század követelményeihez igazodó, tagállamok közötti fokozott együttműködést előíró szabályrendszer gyakorlati alkalmazása kezdődött meg. A koordináció nyugdíjbiztosítási szakterületre vonatkozó alapvető szabályai azonban nem változtak.

  A rendeletek alapelvei:

  - A nyugdíjbiztosítási jogosultságok megszerzése érdekében a tagállami nyugdíjrendszerekben megszerzett szolgálati időket a nyugdíj-megállapítás során figyelembe kell venni.

  - A tagállami illetékes intézmények az igénylő/jogszerző által megszerzett összes szolgálati idő alapján és a nemzeti jogszabályok rendelkezései szerint számított nyugdíjösszegnek (elméleti nyugdíjnak) az adott tagállamban szerzett szolgálati idő és az összes szolgálati idő arányában meghatározott részét kötelesek megállapítani és folyósítani (pro rata nyugdíj).

  - Az Európai Unió tagállamaiban élő nyugdíjasok részére megállapított nyugdíjat, az erre vonatkozó kérelem esetén az ellátás fizetésére kötelezett tagállamtól eltérő lakóhely szerinti tagállamba kell folyósítani (közvetlen utalás).

  - Az ellátásokra való jogosultság és az ellátás összege szempontjából releváns, az EU/EGT országok területén felmerült biztosítási tényeket úgy kell figyelembe venni, mintha azok az ellátást megállapító tagállam területén, vagy biztosítási rendszerének hatálya alatt következtek volna be.

  A rendeletek személyi hatálya kiterjed:

  - az EU tagállamok állampolgáraira, akik egy vagy több tagállam szociális biztonsági rendszerének hatálya alá tartoztak;

  - az EU tagállamok területén élő menekültekre és hontalanokra; akik egy vagy több tagállam szociális biztonsági rendszerének hatálya alá tartoztak;

  - valamint az előzőekben említett személyek családtagjaira és túlélő hozzátartozóira.

  Az ellátás iránti igény előterjesztése:

  A koordinációs rendeletek szabályai értelmében a lakóhely szerinti tagállam illetékes intézményénél lehet az egyes ellátásra való igényeket benyújtani. Ez a tagállami intézmény fogja a kérelem alapján kitöltött formanyomtatványokat mindazon tagállam illetékes intézményének megküldeni, az adott tagállamban szerzett szolgálati/biztosítási idő igazolásával együtt, amelyben az igénylő további szolgálati/biztosítási időt szerzett. Egyetlen igénybejelentéssel valamennyi olyan tagállamban megnyílik a jogosultsága az adott ellátásra, ahol a jogosultsági feltételeket teljesítette az igénylő.

  Magyarországi lakóhely esetén az igényt az erre rendszeresített igénybejelentő lapon, vagyis öregségi nyugdíj esetén a K51, baleseti járadék esetén a K54, özvegyi nyugdíj esetén a K52, árvaellátás esetén a K50, szülői nyugdíj esetén a K53 számú nyomtatványon, és az ahhoz esetlegesen kapcsolódó pótlapon lehet előterjeszteni.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Öregségi nyugdíj igénylése esetén kérni lehet az ellátás megállapításának elhalasztását azon tagállam intézményétől, amelyben egyébként jogosult lenne az igénylő ellátásra. Ebben az esetben, illetőleg, ha más tagállamban csak később lenne jogosult valaki ellátásra újból igénybejelentést kell majd tenni.

  Az ellátás kiszámításának alapelvei:

  Az ellátás uniós rendelet alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint uniós rendeletek (Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71/EGK rendeletet, valamint a végrehajtására kiadott 574/72/EGK rendeletet, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK és a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet) alapján történő elbírálása

  Nyugellátások folyósítása

  Minden tagállamtól járó ellátás külön-külön, az adott tagállamban érvényes szabályok szerint kerül folyósításra a jogosult részére.

  A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A Magyarországon élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója a nyugdíjak folyósításáról

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.

  Az új rendeletek lehetővé teszik a már megállapított és folyósított nyugellátásoknak az új rendeletekben foglalt rendelkezések alkalmazásával történő felülvizsgálatát. A felülvizsgálatot az érintettek erre irányuló kérelme alapján végzi el a Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a). A kérelmet formai kötöttség nélkül bármely nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél előterjeszthetik a jogosultak. Tájékoztatjuk a felülvizsgálat jogával élő kérelmezőket, hogy a felülvizsgálat kizárólag a pro rata nyugdíjrészre vonatkozik és nem érinti az önálló magyar jogosultság alapján megállapított nyugellátást. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként megállapított nyugellátás összege a korábban megállapított és folyósított nyugellátás összegénél alacsonyabb, az ellátás a korábban megállapított összegben kerül továbbfolyósításra.

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
  (a továbbiakban: Tny.), valamint uniós rendeletek (
  Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71/EGK rendeletet, valamint a végrehajtására kiadott 574/72/EGK rendeletet, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK és a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet) alapján történő elbírálása

  Minden tagállam illetékes intézménye egyrészt a belső jogszabályai, másrészt az uniós rendeletek szabályai szerint bírálja el a kérelmeket. Ha az igénylő az adott tagállam belső szabályai szerint rendelkezik önálló jogosultsággal, akkor úgynevezett kettős megállapítás szerint kell az ellátást kiszámítani:

  - Ki kell számítani a nemzeti szabályok szerint járó ellátást az adott tagállamban szerzett szolgálati idő és átlagkereset alapján (a továbbiakban: önálló magyar jogosultság alapján történő számítás).

  - Ki kell számítani az arányos nyugdíjrészt, úgy, hogy meg kell határozni az elméleti nyugdíj összegét, azaz, hogy mennyi lenne a nyugdíj, ha az igénylő a valamennyi tagállamban szerzett szolgálati idejét, mind az adott tagállamban szerezte volna, és ennek egy olyan arányú részét kell kiszámítani, ahogy az adott tagállamban szerzett szolgálati idő az összes szolgálati időhöz aránylik, ez lesz az arányos nyugdíj (a továbbiakban: uniós rendeletek alapján történő számítás).

  A két ellátás közül a kedvezőbb, azaz a magasabb összegű ellátás kerül megállapításra és folyósításra. Ha valaki nem rendelkezik önálló nemzeti ellátásra való jogosultsággal, csak az arányos nyugdíj kiszámításra kerül sor.

  Az önálló magyar jogosultsághoz szükséges feltételekről az alábbi linkeken található részletes tájékoztatás:

  Tájékoztató az öregségi nyugellátásról

  Tájékoztató a nők kedvezményes öregségi nyugdíjáról

  Tájékoztató az özvegyi nyugdíj megállapítási feltételeiről

  Tájékoztató az árvaellátás megállapítási feltételeiről

  Tájékoztató a szülői nyugdíj megállapítási feltételeiről

  Lehetőség van harmadik országban (az uniós rendeletek területi hatálya alá nem tartozó) szerzett szolgálati idő figyelembe vételére abban az esetben, ha Magyarországnak az adott országgal szociális biztonsági tárgyú kétoldalú egyezményt kötött. A harmadik országban szerzett szolgálati idő kizárólag a nyugellátásra való jogosultság megállapításához vehető figyelembe, vagyis a nyugellátás összegét nem befolyásolja.

  Ha a Magyarországon megszerzett összes szolgálati idő nem éri el az 1 évet (365 napot) akkor az összeszámítási szabály nem alkalmazható és magyar nyugellátás megállapítására nincs lehetőség.

  A magyar nyugellátás megállapítása során kizárólag a Magyarországon elért keresetek/ jövedelmek vehetők figyelembe.

  Példa a jogosultság megállapításának elbírálására, valamint az ellátások kiszámítására.

   

  1. Az igénylő/jogszerző a magyar szolgálati ideje alapján önálló magyar jogosultsággal rendelkezik:

  Magyar szolgálati idő: 25 év, vagyis 9125 nap
  Uniós rendeletek alapján elismerhető szolgálati idő: 5 év, vagyis 1825 nap
  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft

  A fenti esetben az igénylő/jogszerző magyar szolgálati ideje elegendő a magyar nyugellátásra való jogosultsághoz, ezért a Magyarországon szerzett szolgálati idő és a magyar kereset, jövedelem, valamint az uniós rendelet alapján elismerhető szolgálati idő figyelembe vételével az önálló magyar jogosultság alapján történő számítást és az uniós rendeletek alapján történő számítást is el kell végezni az alábbiak szerint.

  Önálló magyar jogosultság alapján történő számítás

  Összes jogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő: 25 év, vagyis 9125 nap
  Összes mértékhez figyelembe vehető szolgálati idő: 25 év, vagyis 9125 nap

   

  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft
  A nyugellátás összegének (mértékének) megállapításához figyelembe
  vehető szolgálati idő:
  25 év
  A figyelembe vehető szolgálati idő alapján alkalmazható szorzószám
  (Tny. 2. melléklete):
  63%
  A magyar nyugdíj összege: 63.000 Ft

   

  Uniós rendeletek alapján történő számítás

  Összes jogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő: 30 év, vagyis 10950 nap
  Összes mértékhez figyelembe vehető szolgálati idő: 30 év, vagyis 10950 nap

   

  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft
  A nyugellátás összegének (mértékének) megállapításához figyelembe
  vehető szolgálati idő:
  30 év
  A figyelembe vehető szolgálati idő alapján alkalmazható szorzószám
  (Tny. 2. melléklete):
  68%
  Az elméleti nyugdíj összege: 68.000 Ft
  A magyar szolgálati időnek az összes szolgálati időhöz viszonyuló aránya: 9125/10950=83,3%
  A magyar nyugdíjrész összege: 56.644 Ft
  Kerekítve 56.645 Ft

   

  A fenti eredmények alapján az önálló magyar jogosultság alapján történő számítás során meghatározott összeg a magasabb, ezért ez kerül nyugdíjként megállapításra.

   

  2. Az igénylő/jogszerző a magyar szolgálati ideje alapján önálló magyar jogosultsággal nem rendelkezik:

  Magyar szolgálati idő: 5 év, vagyis 1825 nap
  Uniós alapján elismerhető szolgálati idő: 25 év, vagyis 9125 nap
  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft

  A fenti esetben az igénylő/jogszerző magyar szolgálati ideje nem elegendő a magyar nyugellátásra való jogosultsághoz, ezért az a Magyarországon és az uniós rendeletek alapján elismerhető szolgálati idő figyelembe vételével kizárólag az uniós rendeletek alapján történő számítást kell elvégezni az alábbiak szerint.

  Uniós rendeletek alapján történő számítás

  Összes jogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő: 30 év, vagyis 10950 nap
  Összes mértékhez figyelembe vehető szolgálati idő: 30 év, vagyis 10950 nap

   

  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft
  A nyugellátás összegének (mértékének) megállapításához figyelembe
  vehető szolgálati idő:
  30 év
  A figyelembe vehető szolgálati idő alapján alkalmazható szorzószám
  (Tny. 2. melléklete):
  68%
  Az elméleti nyugdíj összege: 68.000 Ft
  A magyar szolgálati időnek az összes szolgálati időhöz viszonyuló aránya: 1825/10950=16,7%
  A magyar nyugdíjrész összege: 11.356 Ft
  Kerekítve 11.360 Ft

   

  Tekintettel arra, hogy az önálló magyar jogosultság alapján történő számítást nem lehetett elvégezni, az uniós rendeletek alapján történő számítás során meghatározott összeg kerül nyugdíjrészként megállapításra.

   

  3. Az igénylő/jogszerző a magyar szolgálati ideje alapján önálló magyar jogosultsággal nem rendelkezik, és az uniós rendeletek alapján elismerhető szolgálati idő beszámításával sem állapítható meg a jogosultsága, ezért harmadik országban szerzett szolgálati időt is figyelembe kell venni.

  Magyar szolgálati idő: 5 év, vagyis 1825 nap
  Uniós rendeletek alapján elismerhető szolgálati idő: 5 év, vagyis 1825 nap
  Harmadik országban szerzett szolgálati idő: 20 év, vagyis 7300 nap
  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft

  A fenti esetben az igénylő/jogszerző a magyar és az uniós rendeletek alapján elismerhető szolgálati ideje nem elegendő a magyar nyugellátásra való jogosultsághoz, vagyis sem az önálló magyar jogosultság alapján történő számítást, sem az uniós rendeletek alapján történő számítást nem lehet elvégezni, ezért kizárólag a jogosultsághoz harmadik országban szerzett szolgálati időt is figyelembe kell venni az alábbiak szerint:

  Összes jogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő: 30 év, vagyis 10950 nap
  Összes mértékhez figyelembe vehető szolgálati idő: 10 év, vagyis 3650 nap

   

  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft
  A nyugellátás összegének (mértékének) megállapításához figyelembe
  vehető szolgálati idő:
  10 év
  A figyelembe vehető szolgálati idő alapján alkalmazható szorzószám
  (Tny. 2. melléklete):
  33%
  Az elméleti nyugdíj összege: 33.000 Ft
  A magyar szolgálati időnek az összes szolgálati időhöz viszonyuló aránya: 1825/3650=50%
  A magyar nyugdíjrész összege: 16.500 Ft

   

   

   

  Az osztrák társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Ausztria öregségi nyugdíj 2014. július

  Ausztria hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi osztrák szervet megkeresni.

  Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger
  Kundmanngasse 21-23,
  A - 1030 Wien, Österreich
  Tel.: 00 43 1 711 32 24 16
  Fax: 00 43 1 711 32 37 79
  e-mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at
  www.sozialversicherung.at
  www.hauptverband.at

  A belga társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Belgium öregségi nyugdíj 2014. július

  Belgium hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi belga szervet megkeresni.

  Rijksdienst voor Pensioenen
  Office National des Pensions (ONP)
  Cím: Tour du Midi 24, B-1060 Brussel/Bruxelles,
  Tel.: 00 32 2 529 23 11, 00 32 2 529 25 09
  Fax. 00 32 2 529 38 45, 00 32 2 528 21 67
  www.socialsecurity.fgov.be
  www.onprvp.fgov.be
  e-mail: info@onprvp.fgov.be

  A bolgár társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Bulgária öregségi nyugdíj 2014. július

  Bulgária hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi bolgár szervet megkeresni.

  National Social Security Institute (NSSI)
  Cím: Sofia 1303, Al. Stambolijsky Bul. 62-64
  Tel.: 00 359 2 926 10 10
  Fax: 00 359 2 926 16 66
  www.noi.bg
  e-mail:noi@nssi.bg

  A ciprusi társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Ciprus öregségi nyugdíj 2014. július

  Ciprus hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi ciprusi szervet megkeresni.

  Social Insurance Department of the Ministry of Labour and Social Insurance
  Cím: 7 Byron Ave., 1463 Lefkosia (Nicosia), Cyprus
  Tel.: 00 357 22 673 580
  Fax: 00 357 22 670 993
  www.cyprus.gov.cy
  e-mail: administration@mlsi.gov.cy.

  A cseh társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Csehország öregségi nyugdíj 2014. július

  Csehország hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi cseh szervet megkeresni.

  Ceská Správa Sociálního Zabezpecení (CSSZ)
  225 08 Praha 5, Krizová ul. 25.
  Tel.: 00 257 062 860-8
  www.cssz.cz
  e-mail: posta@cssz.cz

  A dán társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Dánia öregségi nyugdíj 2014. július

  Dánia hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi dán szervet megkeresni.

  Udbetaling Danmark
  International Pension & Social Security
  Cím: Sortemosevej 2, DK-3450 Allerod, Danmark
  Tel.: 00 45 33 95 50 00
  Fax: 00 45 33 91 56 54
  Office hours: h-p 10-14h
  www.penst.dk
  e-mail: penst@penst.dk

  Az angol társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Egyesült Királyság öregségi nyugdíj 2014. július

  Egyesült Királyság hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi angol szervet megkeresni.

  The Pension Service, Department for Work and Pensions
  Cím: Tyneview Park, Newcastle Upon Tyne, NE98 1BA, United Kingdom
  Tel.:00 44 191 218 2828
  Fax 00 44 191 218 3887
  www.dwp.gov.uk
  www.thepensionservice.gov.uk

  Az észt társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Észtország öregségi nyugdíj 2014. július

  Észtország hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi észt szervet megkeresni.

  Sotsiaalkindlustusamet (SKA)
  Cím: Lembitu 12 , 15092 Tallinn, Estonia
  Tel.: 00 372 640 8120, 00 372 640 8118
  Fax: 00 372 640 8165, 00 372 640 8155
  www.ensib.ee
  e-mail: ska@ensib.ee

  A finn társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Finnország öregségi nyugdíj 2014. július

  Finnország hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi finn szervet megkeresni.

  Kansaneläketaitos (KELA)
  Cím: P.O. Box 450, 00101 Helsinki, Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki, Finland
  Tel.: 00 358 20 434 11
  Fax: 00 358 20 434 50 58
  www.kela.fi
  e-mail: viestinta@kela.fi

  Eläketurvakeskus Pensionsskyddscentralen
  posta cím: 00065 Eläketurvakeskus (utcanév ill. postafiók nélkül címzendő)
  Kirjurinkatu 3, Helsinki, Itä-Pasila, Finland
  Tel.: 00 358 10 7511
  Fax: 00 358 9 148 1172
  www.etk.fi
  www.tyoelake.fi

  A francia társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Franciaország öregségi nyugdíj 2014. július

  Franciaország hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi francia szervet megkeresni.

  Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
  Cím: 11, rue de la Tour des Dames, 75436 Paris Cedex:09
  Tel.: 00 33 1 45 26 33 41
  Fax : 00 33 1 49 95 06 50
  www.cleiss.fr

  A görög társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Görögország öregségi nyugdíj 2014. július

  Görögország hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi görög szervet megkeresni.

  Social Insurance Institute (IKA)
  Cím: Ag.Constantinou st. 8, 102 40 Athens, Greece
  Tel.: 00 30 210 67 42 816
  Fax: 00 30 210 67 41 377
  www.ika.gr
  e-mail: info@ika.gr

  A holland társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Hollandia öregségi nyugdíj 2014. július

  Hollandia hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi holland szervet megkeresni.

  Sociale Verzekerings Bank (SVB)
  Cím: Van Heuven Goedhartlaan 1, 1181 Amstelveen,
  Tel..: 00 31 20 656 5656
  Fax: 00 31 20 656 5100
  www.svb.nl

  A horvát társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Horvátország öregségi nyugdíj 2014. július

  Horvátország hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi horvát szervet megkeresni.

  Hrvatski Zavod Za Mirovinsko Osiguranja Sredisnja Sluzba (HZMO)
  Cím: 10000 Zagreb, ul. A. Mihanovića 3, Hrvatska
  Tel.: 00 385 1 4595-500
  Fax: 00 385 1 4595-063
  www.mirovinsko.hr

  Az izlandi társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Izlandi öregségi nyugdíj 2014. július

  Izlandi hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi izlandi szervet megkeresni.

  The State Social Security Institute (SSI)
  Cím: Laugavegur 114-116, 150 Reykjavík
  Tel.: 00 354 560 4400 , 00 354 560 4460
  Fax: 00 354 562 4451
  www.tr.is
  e-mail: tr@tr.is

  Az ír társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Írország öregségi nyugdíj 2014. július

  Írország hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi ír szervet megkeresni.

  Department of Social & Family Affairs
  Cím: Áras Mhic Dhiarmada, Store Street, Dublin 1, Ireland
  Tel.: 00 353 1 704 3000
  www.welfare.ie

  A lengyel társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Lengyelország öregségi nyugdíj 2014. július

  Lengyelország hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi lengyel szervet megkeresni.

  Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Departament Wyplat Sewiadczen Zagranicznych (ZUS)
  Cím: 00701 Warszawa Czerniakowska 16, , Lengyelország
  Tel.: 00 48 22 623 3619, 00 48 22 623 3000
  Fax: 00 48 22 623 4281, 00 48 22 840 2610
  www.zus.pl

  A lett társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Lettország öregségi nyugdíj 2014. július

  Lettország hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi lett szervet megkeresni.

  Valsts Sociãlãs Apdroŝinãŝanas Agentūra (VSSA)
  Cím: Lacplesa 70a, Riga LV-1011, Latvia
  Tel.: 00 371 70 11 800
  Fax: 00 371 70 11 813
  www.vsaa.lv
  e-mail: vsaa@vsaa.lv

  A liechtensteini társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Liechtenstein öregségi nyugdíj 2014. július

  Liechtenstein hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi liechtensteini szervet megkeresni.

  Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)
  Liechtensteinische Invalidenversicherung (IV)
  Cím: Gerberweg 2, FL-9490 Vaduz, Postfach 84, FL-9490 Vaduz
  Tel.: 00 423 238 16 16
  Fax: 00 423 238 16 00
  www.ahv.li
  e-mail: ahv@ahv.li

  A litván társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Litvánia öregségi nyugdíj 2014. július

  Litvánia hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi litván szervet megkeresni.

  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA)
  Cím: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, Lithuania
  Tel.: 00 370 5 272 48 64
  Fax: 00 370 5 272 36 41
  www.sodra.lt
  e-mail: sodrainfo@sodra.lt

  A luxemburgi társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Luxemburg öregségi nyugdíj 2014. július

  Luxemburg hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi luxemburgi szervet megkeresni.

  Caisse Nationale d'Assurance Pension
  Cím: 1A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
  Postacím: L-2096 Luxembourg
  Tel.: +352 22 41 41 1
  Fax:  +352 22 41 41 6443
  e-mail: cnap@secu.lu
  www.cnap.lu

  A máltai társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Málta öregségi nyugdíj 2014. július

  Málta hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi máltai szervet megkeresni.

  Dipartiment tas-sigurta’socjali/Social Security Department
  Cím: 38, Ordinance Str., Valletta CMR 02, Malta
  Tel.: 00 356 2590 3157, 00 356 2590 3000
  Fax: 00 356 2590 3001
  www.welfare.gov.mt
  e-mail: info.mfss@gov.mt

  A német társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Németország öregségi nyugdíj 2014. július

  Németország hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi német szervet megkeresni.

  Deutsche Rentenversicherung Bund (DRB)
  Cím: Ruhrstraße 2, 10709 Berlin, Deutschland
  Tel.: 00 49 30 865 1
  Fax: 00 49 30 865 27 240
  www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

  A norvég társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Norvégia öregségi nyugdíj 2014. július

  Norvégia hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi norvég szervet megkeresni.

  NAV Pensjon
  Cím: Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo, Norge
  www.nav.no
  e-mail: nav.pensjon.oslo@nav.no

  Az olasz társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Olaszország öregségi nyugdíj 2014. július

  Olaszország hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi olasz szervet megkeresni.

  Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
  Cím: 21, Via Ciro il Grande, 00 144 Roma, Italia
  Tel.: 00 39 06 59 05 34 69
  Fax: 00 39 06 59 05 49 31
  www.inps.it

  A portugál társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Portugália öregségi nyugdíj 2014. július

  Portugália hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi portugál szervet megkeresni.

  Direcção-Geral de Segurança Social
  Cím: Lg do Rato, 1, 1269-144
  Tel.: 00 351-21 381 73 00
  Fax.: 00 351-21 388 95 17
  www.seg-social.pt
  e-mail: dgss@seg-social.pt

  A román társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Románia öregségi nyugdíj 2014. július

  Románia hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi román szervet megkeresni.

  Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurâri Sociale (CNPAS)
  Cím: No.8, str. Latina, Bucuresti sector 2, Cod70244
  Tel.: 00 40 21 250 2894, 00 40 21 250 9111
  www.cnpas.org
  e-mail: cnpas@cnpas.org

  A spanyol társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Spanyolország öregségi nyugdíj 2014. július

  Spanyolország hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi spanyol szervet megkeresni.

  Instituto Nacional de Seguridad Social
  Cím: Serrano 102, 28006 Madrid
  Tel.: 00 34 91 590 71 001, 00 34 91 900 16 65
  Fax: 00 34 91 577 96 38
  www.seg-social.es
  e-mail: madrid.administracion1@tgss.seg-social.es

  A svájci társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Svájc öregségi nyugdíj 2014. július

  Svájc hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi svájci szervet megkeresni.

  Caisse Suisse de compensation Switzerland
  Cím: Case Postale 3100 CH-1211 Geneve 2 Av. Edmond-Vaucher 18.
  Tel: +41 22 795 91 11
  Fax: +41 22 795 97 05
  www.avs-ai-international.ch

   

  A svéd társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Svédország öregségi nyugdíj 2014. július

  Svédország hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi svéd szervet megkeresni.

  Pensions-myndigheten
  Cím: Box 855 97126 Lulea, Sweden
  Tel.: 0046 498 200 700
  Fax: 0046 10 454 3651
  www.pensionsmyndigheten.se
  e-mail: international@pensionsmyndigheten.se

   

  A szlovák társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Szlovákia öregségi nyugdíj 2014. július

  Szlovákia hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi szlovák szervet megkeresni.

  Sociálna Poistovna ústredie
  Cím: Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava 1, Slovakia
  Tel.: 00 421 2 592 48 111, 00 421 2 592 48 112
  Fax: 00 421 250 703 190
  www.socpoist.sk
  e-mail: podatelna@socpoist.sk

  A szlovén társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

  Szlovénia öregségi nyugdíj 2014. július

  Szlovénia hozzátartozói ellátás 2014. július

  Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi szlovén szervet megkeresni.

  Zavod Za Pokojninsko In Invalidsko Zavarovanje Slovenije (ZPIZ)
  Cím: Kolodvorska ul. 15, 1518 Ljubljana, Slovenia
  Tel: 00 386 1 47 45 618 604, 00 386 1 47 45 100
  Fax: 00 386 1 23 21 265, 00 386 1 433 21033
  www.zpiz.si
  e-mail: informacije@zpiz.si

  A Magyarország és a Macedón Köztársaság között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2015. évi XXIII. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-macedón szociális biztonsági  egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely a külgazdasági és külügyminiszter 37/2016. (X. 12.) KKM közleménye alapján 2015. szeptember 1. napján lépett hatályba, és felváltotta az 1957. október 7-én aláírt magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény tárgyi hatálya kiterjed:

  Magyarország tekintetében azokra a jogszabályokra, törvényekre és rendeletekre, amelyek a biztosítási kötelezettségre, a társadalombiztosítási ellátások és a munkanélküliség esetén járó ellátások fedezetére fizetendő járulékokra, a kötelező egészségbiztosítás ellátásaira, a társadalombiztosítási nyugellátásokra, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira,

  Macedón Köztársaság tekintetében azon jogszabályokra, amelyek az egészségbiztosításra, egészségvédelemre, a terhesség, szülés és az anyaság esetére szóló biztosításokra (beleértve a munkahelyi baleset, foglalkozási megbetegedés esetén járó biztosítást) valamint a nyugdíj-és rokkantsági biztosításra, (beleértve a munkahelyi baleset, foglalkozási megbetegedés esetén járó biztosítási jogszabályokat is) vonatkozik.

   Személyi hatály

  Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed azon személyekre , akikre az egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, és azokra a személyekre, akik jogaikat ezen személyektől származtatják.

  Biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség keresőtevékenységet folytató személyek esetén – főszabályként – a keresőtevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (kiküldetés, állami alkalmazottak, légiközlekedésben foglalkoztatott személyek, diplomáciai és konzuli képviseletek tagja).

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  Magyarországi lakóhely esetén:

  Az Egyezmény alapján előterjesztett öregségi nyugellátás iránti igény estén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény esetén a K56 számú, illetve hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt kell kitölteni.

  Az igény benyújtásához a HU/RM-XY/PM 207 jelű nyomtatvány (Tájékoztatás a biztosított személy biztosítási múltjáról) kitöltése is szükséges.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet (uniós rendeletek) vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Macedóniai lakóhely estén:

  Az igénybejelentéssel kapcsolatos kérdések esetén az alábbi szervet javasoljuk megkeresni:

  Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

  cím: Ул. 23 Октомври  бр. 11, 1000 Скопје, Македонија, e-mail: info@piom.com.mk, tel: Tel: +389 (2) 3250-100, Fax: + 389 (2) 3162-422, honlap: www.piom.com.mk

  Nyugdíjigények elbírálása

  Az Egyezmény lehetővé teszi a harmadik állam jogszabályai szerint szerzett időszakok figyelembevételét, - ha a két szerződő államban szerzett beszámítható idők nem elegendőek a jogosultság megállapításához - feltéve, hogy olyan államról van szó, amely államnak mindkét Szerződő Féllel szociális biztonsági egyezménye van. 

  Amennyiben a harmadik állammal csak az egyik Szerződő Fél rendelkezik egyezménnyel, úgy ez az állam az állampolgárai vonatkozásában figyelembe veszi a harmadik országban szerzett biztosítási (nyugdíjbiztosítási) időket is, ha erről a harmadik állammal való egyezmény másként nem rendelkezik.

  Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.), valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) alapján történő elbírálása

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.

  Általános szabály szerint mindkét az egyezménnyel érintett állam nyugdíjbiztosítási szerve a saját államának területén szerzett beszámítható idő figyelembevételével és a saját belső jogszabályai szerint bírálja el a nyugdíjigényeket. Ha az ellátásra való igényjogosultság fennáll, az ellátás kizárólag az adott államban érvényes jogszabályok alapján kerül megállapításra.

  Az önálló magyar jogosultsághoz szükséges feltételekről az alábbi linkeken található részletes tájékoztatás:

  Tájékoztató az öregségi nyugellátásról

  Tájékoztató a nők kedvezményes öregségi nyugdíjáról

  Tájékoztató az özvegyi nyugdíj megállapítási feltételeiről

  Tájékoztató az árvaellátás megállapítási feltételeiről

  Tájékoztató a szülői nyugdíj megállapítási feltételeiről

  Amennyiben valamelyik ország nyugdíjbiztosítási szervénél az általános szabály szerint a nyugdíjjogosultság szolgálati idő hiánya miatt nem áll fenn, úgy ez a nyugdíjbiztosítási szerv a két ország területén szerzett beszámítható idők figyelembevételével bírálja el a kérelmet.

  Ha az igénylő/jogszerző az összeszámítást követően rendelkezik csak a magyar jogszabályok szerint a jogosultsághoz szükséges szolgálati idővel, úgy az összeszámított beszámítható idők figyelembevételével kell az úgynevezett elméleti nyugdíj összegét kiszámítani. Az így kiszámított összegből a magyar szolgálati idő és az összes beszámítható idő arányának megfelelően kell a magyar felet terhelő nyugdíjrész összegét meghatározni, és ezen összeg kerül folyósításra magyar nyugellátásként.

  Számos egyezmény lehetővé teszi harmadik országban (az adott egyezmény területi hatálya alá nem tartozó) szerzett szolgálati idő figyelembe vételét abban az esetben, ha a két egyezménnyel érintett országban szerzett szolgálati idő összeszámításával sem állapítható meg a nyugellátásra való jogosultság. A harmadik országban szerzett szolgálati idő kizárólag a nyugellátásra való jogosultság megállapításához vehető figyelembe, vagyis a nyugellátás összegét nem befolyásolja. Arról, hogy ezen szabályt mely egyezmények vonatkozásában lehet alkalmazni, az adott egyezményről szóló tájékoztatóban található bővebb információ.

  Ha a Magyarországon megszerzett összes szolgálati idő nem éri el az 1 évet (365 napot) akkor az összeszámítási szabály nem alkalmazható és magyar nyugellátás megállapítására nincs lehetőség.

  A magyar nyugellátás megállapítása során kizárólag a Magyarországon elért keresetek/ jövedelmek vehetők figyelembe.

   

  Példa a jogosultság megállapításának elbírálására, valamint az ellátások kiszámítására.

   

  1. Az igénylő/jogszerző a magyar szolgálati ideje alapján önálló magyar jogosultsággal rendelkezik:

  Magyar szolgálati idő: 25 év, vagyis 9125 nap
  Egyezmény alapján elismerhető szolgálati idő: 5 év, vagyis 1825 nap
  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft

  A fenti esetben az igénylő/jogszerző magyar szolgálati ideje elegendő a magyar nyugellátásra való jogosultsághoz, ezért az egyezmény alapján szerzett szolgálati idő figyelembe vételére nincs szükség, tehát a magyar nyugdíj összege a Magyarországon szerzett szolgálati idő és a magyar kereset, jövedelem alapján kerül kiszámításra az alábbiak szerint.

  Összes jogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő: 25 év, vagyis 9125 nap
  Összes mértékhez figyelembe vehető szolgálati idő: 25 év, vagyis 9125 nap

   

  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft
  A nyugellátás összegének (mértékének) megállapításához figyelembe vehető
  szolgálati idő:
  25 év
  A figyelembe vehető szolgálati idő alapján alkalmazható szorzószám
  (Tny. 2. melléklete):
  63%
  A magyar nyugdíj összege: 63.000 Ft

   

   

   

   

   

  2. Az igénylő/jogszerző a magyar szolgálati ideje alapján önálló magyar jogosultsággal nem rendelkezik:

  Magyar szolgálati idő: 5 év, vagyis 1825 nap
  Egyezmény alapján elismerhető szolgálati idő: 25 év, vagyis 9125 nap
  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft

  A fenti esetben az igénylő/jogszerző magyar szolgálati ideje nem elegendő a magyar nyugellátásra való jogosultsághoz, ezért az egyezmény alapján szerzett szolgálati időt is figyelembe kell venni, tehát a magyar nyugdíj összege a Magyarországon és az egyezményben részes másik országban szerzett szolgálati idő és a magyar kereset, jövedelem alapján kerül kiszámításra az alábbiak szerint.

  Összes jogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő: 30 év, vagyis 10950 nap
  Összes mértékhez figyelembe vehető szolgálati idő: 30 év, vagyis 10950 nap

   

  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft
  A nyugellátás összegének (mértékének) megállapításához figyelembe vehető
  szolgálati idő:
  30 év
  A figyelembe vehető szolgálati idő alapján alkalmazható szorzószám
  (Tny. 2. melléklete):
  68%
  Az elméleti nyugdíj összege: 68.000 Ft
  A magyar szolgálati időnek az összes szolgálati időhöz viszonyuló aránya: 1825/10950=16,7%
  A magyar nyugdíjrész összege: 11.356 Ft
  Kerekítve 11.360 Ft

   

   

   

   

   

   

   

  3. Az igénylő/jogszerző a magyar szolgálati ideje alapján önálló magyar jogosultsággal nem rendelkezik, és az egyezmény alapján szerzett szolgálati idő beszámításával sem állapítható meg a jogosultsága, ezért harmadik országban szerzett szolgálati időt is figyelembe kell venni.

  Magyar szolgálati idő: 5 év, vagyis 1825 nap
  Egyezmény alapján elismerhető szolgálati idő: 5 év, vagyis 1825 nap
  Harmadik országban szerzett szolgálati idő: 20 év, vagyis 7300 nap
  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft

  A fenti esetben az igénylő/jogszerző a magyar és az Egyezmény alapján szerzett szolgálati ideje nem elegendő a magyar nyugellátásra való jogosultsághoz, ezért kizárólag a jogosultsághoz harmadik országban szerzett szolgálati időt is figyelembe kell venni az alábbiak szerint:

  Összes jogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő: 30 év, vagyis 10950 nap
  Összes mértékhez figyelembe vehető szolgálati idő: 10 év, vagyis 3650 nap

   

  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft
  A nyugellátás összegének (mértékének) megállapításához figyelembe vehető
  szolgálati idő:
  10 év
  A figyelembe vehető szolgálati idő alapján alkalmazható szorzószám
  (Tny. 2. melléklete):
  33%
  Az elméleti nyugdíj összege: 33.000 Ft
  A magyar szolgálati időnek az összes szolgálati időhöz viszonyuló aránya: 1825/3650=50%
  A magyar nyugdíjrész összege: 16.500 Ft

   

   

   

   

   

  A Magyarország és az Albán Köztársaság között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2015. évi XVIII. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-albán szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely a külgazdasági és külügyminiszter 16/2016.(IV.25.) KKM közleménye alapján 2016. július 1. napján lép hatályba.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény tárgyi hatálya kiterjed:

  Magyarország tekintetében azokra a jogszabályokra, törvényekre és rendeletekre, amelyek a biztosítási kötelezettségre, a társadalombiztosítási ellátások és a munkanélküliség esetén járó ellátások fedezetére fizetendő járulékokra, a társadalombiztosítási nyugellátásokra, a kötelező egészségbiztosítás ellátásaira, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira. 

  Az Albán Köztársaság tekintetében azokra a jogszabályokra, törvényekre és rendeletekre, amelyek a biztosítási kötelezettségre, a kötelező társadalombiztosítási és egészségbiztosítási ellátások fedezetére fizetendő járulékokra, a kötelező társadalombiztosítási rendszer ellátásai tekintetében a munkavállalók pénzbeli betegségi ellátásaira, a munkavállalók, önálló vállalkozók és munkáltatók pénzbeli anyasági ellátásaira, a munkavállalók munkahelyi balesettel és foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos pénzbeli ellátásaira, a munkavállalók, önálló vállalkozók és munkáltatók öregségi, rokkantsági és hozzátartozói nyugellátásaira, a kötelező egészségbiztosítási ágazat ellátásaira vonatkoznak.  

   Személyi hatály

  Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed azon személyekre, akik az egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartoznak, vagy hatálya alá tartoztak, és azokra a személyekre, akik jogaikat ezen személyektől származtatják.

  Biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség a keresőtevékenységet folytató személyek esetén – főszabályként – a keresőtevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (kiküldetés, közszolgálati tisztviselők, hajón és egyéb vízi járművön szolgálatot teljesítő személyek, diplomáciai és konzuli képviseletek tagja).

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  Magyarországi lakóhely esetén:

  Az Egyezmény alapján előterjesztett öregségi nyugellátás iránti igény estén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény esetén a K56 számú, illetve hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt kell kitölteni.

  Az igény benyújtásához az ONYF 3515-333 számú (Pótlap albániai nyugellátás/baleseti járadék igényléséhez) pótlap, valamint a HU/AL 207 jelű nyomtatvány (Tájékoztatás a biztosított személy biztosítási múltjáról) kitöltése is szükséges.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet (uniós rendeletek) vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Albániai lakóhely estén:

  Az igénybejelentéssel kapcsolatos kérdések esetén az alábbi szervet javasoljuk megkeresni:

  Instituti i Sigurimeve Shoqërore (cím: Rruga e Durrësit, nr.83, 1001 Tiranë, Albánia,

  e-mail: issh@issh.gov.al, honlap: www.issh.gov.al)

  Nyugdíjigények elbírálása

  Az Egyezmény lehetővé teszi a harmadik állam jogszabályai szerint szerzett időszakok figyelembevételét, - ha a két szerződő államban szerzett beszámítható idők nem elegendőek a jogosultság megállapításához - feltéve, hogy olyan államról van szó, amely államnak mindkét Szerződő Féllel szociális biztonsági egyezménye van. 

  Amennyiben a harmadik állammal csak az egyik Szerződő Fél rendelkezik egyezménnyel, úgy ez az állam az állampolgárai vonatkozásában figyelembe veszi a harmadik országban szerzett biztosítási (nyugdíjbiztosítási) időket is, ha erről a harmadik állammal való egyezmény másként nem rendelkezik.

  Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.), valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) alapján történő elbírálása

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.

   

  A Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2015. évi XXIX. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-amerikai szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely a külügyminiszter 29/2016. (VIII. 12.) KKM közleménye alapján 2016. szeptember hónap 1. napjától hatályos.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény tárgyi hatálya kiterjed:

  Magyarország vonatkozásában a biztosítási kötelezettségről, a társadalombiztosítási ellátások (nyugdíj, egészségbiztosítás, és munkanélküliség) eseten járó ellátások fedezetére fizetendő járulékokról, és a társadalombiztosítási nyugellátásokról, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló jogszabályokra,

  Az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában azon jogszabályokra, amelyek a szövetségi öregségi, hozzátartozói és rokkantsági biztosítási programot szabályozzák:

  - a Szociális Biztonságról szóló Törvény II. Címe és az ehhez kapcsolódó rendeletek, az említett Cím 226, 226A és 228 szakaszainak és az ezen szakaszokhoz kapcsolódó rendeletek kivételével, valamint

  - az 1986-os Adózás Rendjéről szóló Törvény 2. és 21. fejezetei és az ezen fejezetekhez kapcsolódó rendeletek;

  A tárgyi hatályra vonatkozó további részletező rendelkezések az Egyezmény 2. cikkében találhatóak.

  Az Egyezmény alkalmazása során öregségi és hozzátartozói nyugellátás megállapítására van lehetőség.

  Személyi hatály

  Az Egyezmény személyi hatálya arra a személyre terjed ki, aki Magyarország vagy az Amerikai Egyesült Államok jogszabályainak hatálya alá tartozik, vagy tartozott, úgyszintén a családtagjaira, vagy a túlélő hozzátartozóira, akik jogosultságukat ettől a személytől származtatják.

  A biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén - főszabályként - a jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (kiküldetés, légiközlekedésben foglalkoztatott személyek, diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai).

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  Az egyik ország által nyújtható valamely ellátásra beérkezett igény a másik ország által nyújtható, adott ellátásra benyújtott igénynek is tekintendő, amennyiben a kérelmező erről kifejezetten nyilatkozott.

  Magyarországi lakóhely esetén:

  A magyar öregségi nyugdíj iránti igényt a K57 számú nyomtatványon lehet előterjeszteni. A magyar baleseti járadék iránti igényt a K56 számú nyomtatványon lehet előterjeszteni.

  A magyar hozzátartozói ellátás iránti igényt a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), illetve a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványon lehet előterjeszteni.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet, vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Amerikai lakóhely esetén:

  Az Amerikai Egyesült Államokban élő személyek a magyar öregségi nyugdíj iránti igényüket az USA-HU202, hozzátartozói nyugellátás iránti igényüket pedig az USA-HU203 számú nyomtatvány kitöltésével terjeszthetik elő az illetékes amerikai nyugdíjbiztosítási szervnél, mely az igényt a Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapset, Fiumei út 19/a.) részére továbbítja, az Egyezmény alapján az Amerikai Egyesült Államokban figyelembe vehető, biztosítási idők egyidejű igazolásával.

  Nyugdíjigények elbírálása

  Az Egyezmény fogalom-meghatározásokat tartalmazó részében szereplő, úgynevezett „biztosítási idő”-n az alábbi időszakokat kell érteni:

  járulékfizetési időszak vagy,

  az a munkavállalásból, illetve önálló vállalkozói tevékenységből származó jövedelemmel fedett időszak, amelyet azon jogszabályok, amelyek alapján ezen időszakokat megszerezték, biztosítási időként határoznak meg vagy ilyennek ismernek el,

  vagy bármely hasonló időszak, amelyet ezen jogszabályok alapján a biztosítási idővel egyenértékűnek kell elismerni.

  Az Egyezmény nem teszi lehetővé harmadik állam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idők beszámítását.

  Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján történő elbírálása

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  Ügyintézési tájékoztató

  Igénybenyújtás

  Magyarországi lakóhely esetén - az ügy típusától függően - az ügyfélnek az ONYF. 3515-504 B (öregségi nyugdíjigény), az ONYF. 3515-507 B (özvegyi nyugdíjigény), az ONYF. 3515-508 B (árvaellátás iránti igény) vagy az ONYF. 3515-509 B (szülői nyugdíjigény) nyomtatványt kell kitöltetnie aláírásával ellátnia.  A felsorolt nyomtatványok megtalálhatók az alábbi linken: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp a „Nemzetközi/Kétoldalú egy.” menüpontban, jelölésük a honlapon: K57, K58, K55, illetve K59.

  Amerikai Egyesült Államokbeli lakóhely esetén a magyarországi nyugdíj iránti igénynek az Amerikai Egyesült Államok területéről történő benyújtására kétféle lehetőség van.

  1. Öregségi nyugdíjigény esetén a mellékelt USA/HU 202 (magyarországi öregségi nyugdíj igényléséhez szükséges igénybejelentő lap, az Amerikai Egyesült Államokban élő személy részére), hozzátartozói nyugdíjigény esetén pedig a mellékelt USA/HU 203 (magyarországi hozzátartozói nyugdíj igényléséhez szükséges igénybejelentő lap, az Amerikai Egyesült Államokban élő személy részére) nyomtatványt kell kitöltenie és aláírnia az igénylőnek, majd a magyarországi szolgálati idejére vonatkozó dokumentumainak (vagy azok hiteles másolatainak) egyidejű csatolásával meg kell küldenie az alábbi szerv részére:

  Social Security Administration (SSA) OEIO, DIO-Totalization, cím: P.o. Box 17769 Baltimore, MD 21235-7769 USA, honlap: https://www.ssa.gov.

  A felsorolt nyomtatványok megtalálhatók honlapunk „Nyomtatványok” menüpont, „További nemzetközi nyomtatványok” almenüpont, „magyar-amerikai nyomtatványok” almenüpontban. Amennyiben a magyarországi szolgálati idejére vonatkozó dokumentumokkal nem rendelkezik, fokozott figyelmet kell fordítani a 7-11. részek  (az USA/HU 203 nyomtatvány esetén a 4-8. részek) kitöltésére.

  Ez az igénybenyújtási mód felel meg a hivatalos eljárásnak. Ebben az esetben az SSA OEIO, DIO-Totalization továbbítja a nyugdíjigényt Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalának (a nemzetközi nyugdíjigények elbírálásáért felelős, magyar nyugdíjbiztosítási szervnek, melynek címe: 1081 Budapest, Fiumei út 19/a, postacím: 1916 Budapest), egyúttal megküldi a magyar igényelbíráláshoz szükséges, általa szolgáltatandó adatokat is.

  1. Magyarország valamely, az Amerikai Egyesült Államokban található konzulátusán történő igénybenyújtáshoz - az ügy típusától függően - az ügyfélnek az ONYF. 3515-504 B (öregségi nyugdíjigény), az ONYF. 3515-507 B (özvegyi nyugdíjigény), az ONYF. 3515-508 B (árvaellátás iránti igény) vagy az ONYF. 3515-509 B (szülői nyugdíjigény) nyomtatványt kell kitöltetnie aláírásával ellátnia.

   A felsorolt nyomtatványok megtalálhatók az alábbi linken: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp a Nemzetközi/Kétoldalú egy. menüpontban, jelölésük a honlapon: K57, K58, K55, illetve K59. A kitöltött, aláírt nyomtatványt a konzulátusra kell bevinni, és az aláírást, valamint a magyarországi szolgálati időre vonatkozó dokumentumok másolatait hitelesíttetni. Ez az igénybenyújtási mód nem felel meg a hivatalos eljárásnak, az igénybelbírálási folyamatot meghosszabbíthatja, mivel ez esetben a konzulátusnak kell megküldenie az igényt a fentiekben említett kormányhivatal felé és az igénnyel együtt a magyar igényelbíráláshoz szükséges, az SSA OEIO, DIO-Totalization által megküldendő adatok nem kerülnek egyidejűleg továbbításra. Felhívom szíves figyelmét arra is, hogy ebben az esetben az igénybejelentő lapot és a csatolt egyéb dokumentumok másolatait konzuli hitelesítéssel kell ellátni, amelynek anyagi vonzata is van.

  A magyar nyugellátás folyósítása

  1. A magyar nyugellátás folyósításához a K57, K58, K55, illetve K59 jelű nyomtatványon történő igénybejelentés esetén a nyomtatvány „Az ellátás folyósításához szükséges adatok” megnevezésű pontjának megfelelő részét kell pontosan kitölteni.
  2. A magyar nyugellátás Amerikai Egyesült Államokban vezetett fizetési számlára (bankszámlára) történő folyósításához az USA/HU 202 nyomtatványon történő igénybejelentés esetén a 12.3 pontban, az USA/HU 203 nyomtatványon történő igénybejelentés esetén a 15.3 pontban szereplő kérdéseket kell pontosan megválaszolni.
  3. A már korábban megállapított és folyósított magyar nyugellátás Amerikai Egyesült Államokban vezetett bankszámlára történő utalását (tehát a folyósítás módosítását) honlapunk „Nyomtatványok” menüpont, „További nyomtatványok” almenüpont, „nyugdíjfolyósítás” almenüpontjában található, „NYILATKOZAT AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁHOZ (a külföldön élő vagy tartózkodó ellátottak részére)” elnevezésű, magyar nyelvű (3970-003/4 számú) vagy honlapunk „Nyomtatványok” menüpont,  „További nemzetközi nyomtatványok” almenüpont, „nyomtatványok külföldön élők részére” almenüpontjában található, „Statement of benefit payment” elnevezésű, magyar-angol nyelvű (3970-079/3 számú) nyomtatvány kitöltésével kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kérni.
   A nyomtatványon minden esetben fel kell tüntetni az ellátásra jogosult folyósítási törzsszámát, teljes nevét, lakcímét, (cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott gondnokolt esetén a gondnok nevét és címét, tartásdíj folyósítása esetén a tartásdíjra jogosult személy nevét és címét), továbbá a 4.) pontban szereplő kérdéseket kell megválaszolni.

  Tekintettel arra, hogy a nyomtatványok adattartalmának bővítése jelenleg folyamatban van, a 4.) pontban szereplő kérdéseken túlmenően, egy külön kísérőlevélben célszerű az alábbi adatokat is feltüntetni:

  • a számla típusa:  csekk   vagy   megtakarítási  
  • pénzforgalmi szolgáltató bankazonosító kódja (rtn):      
                    
    
  • számlaszám (dan):        
                                    
                                  

  Az Amerikai Egyesült Államokban vezetett fizetési számlára (bankszámlára) történő utalás esetén az utalás költségét az ellátásban részesülőnek kell viselnie.

  Az Ausztrália és Magyarország között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2011. évi CXVII. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely a külügyminiszter 39/2012. (VIII. 14.) KüM közleménye alapján 2012. október 1. napján lépett hatályba.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény alkalmazása során Magyarország vonatkozásában öregségi és hozzátartozói, míg Ausztrália vonatkozásában kizárólag öregségi nyugellátás megállapítására van lehetőség.

  Személyi hatály

  Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed azon személyekre, akikre egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, bármely olyan személyre, aki Ausztráliában állandó lakóhellyel rendelkezik vagy rendelkezett, valamint más személyekre (hozzátartozók) olyan mértékben, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok szerint jogokat származtatnak a fentebb meghatározott személyektől.

  A biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén - főszabályként - a jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (kiküldetés, állami alkalmazottak, diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai).

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  Magyarországi lakóhely esetén:

  Az ausztrál nyugellátás iránti igényt az arra rendszeresített formanyomtatványokon (AUS 140 2. rész és Mod. (IA)) kell benyújtani. Amennyiben a Magyarországon élő igénylő az ausztrál nyugellátás iránti igényével egyidejűleg magyar ellátás iránti igényét is elő kívánja terjeszteni, akkor a fenti nyomtatványokon kívül öregségi nyugdíj esetén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény estén a K56 számú, illetve magyar hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt is ki kell töltenie.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet, vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Ausztráliai lakóhely esetén:

  Az Ausztráliában élő, magyarországi nyugellátást igénylő személyeknek a saját jogú nyugellátás iránti igényüket az AUS/HU 202, hozzátartozói nyugellátás iránti igényüket pedig az AUS/HU 203 számú nyomtatvány kitöltésével nyújthatják be az illetékes ausztrál nyugdíjbiztosítási szervnél (Department of Human Services, International Services, GPO Box 273, Hobart, Tasmania, Australia 7001), mely az igényt a Budapset Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest, Fiumei út 19/a.) részére továbbítja, az Egyezmény alapján Ausztráliában figyelembe vehető, beszámítható idők egyidejű igazolásával.

  Nyugdíjigények elbírálása

  Az Egyezmény fogalom-meghatározásokat tartalmazó részében szereplő, úgynevezett „beszámítható időszakok”-on Magyarország tekintetében a szolgálati időt (a magyar jogszabályok szerint meghatározott, járulékfizetéssel fedezett időszakokat és a járulékfizetéssel nem fedezett, de szolgálati időnek tekintendő egyéb időket), Ausztrália tekintetében viszont kizárólag az ausztrál szociális biztonsági törvény által meghatározott helybenlakási (tehát nem a járulékfizetéssel fedezett) időszakokat kell érteni.

  Az Egyezmény nem teszi lehetővé harmadik állam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idők beszámítását.

  Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján történő elbírálása

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.

  A Magyarország és Bosznia és Hercegovina között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2009. évi II. törvénnyel kihirdetésre került a magyar–boszniai–hercegovinai szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely a külügyminiszter 18/2009. (IV. 28.) KüM határozata alapján 2009. augusztus 1. napján lépett hatályba, és felváltotta az 1957. október 7-én aláírt magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény nyugdíjágazatot érintő tárgyi hatálya az öregségi nyugdíjra, a hozzátartozói ellátásokra és a baleseti járadékra terjed ki.

  Személyi hatály

  Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed - állampolgárságra tekintet nélkül - azon személyekre, akikre az egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, és azokra a személyekre, akik jogaikat ezen személyektől származtatják.

  A biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén – főszabályként – a  jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (állami alkalmazottak, kiküldetés, önálló tevékenységet végzők, légi- közúti- és vasúti közlekedés, hajózás, diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai).

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  Magyarországi lakóhely esetén:

  Az Egyezmény alapján előterjesztett öregségi nyugellátás iránti igény estén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény estén a K56 számú, illetve hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt kell kitölteni.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet, vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Boszniai és hercegovinai lakóhely estén:

  Az igénybejelentéssel kapcsolatos kérdések esetén az alábbi szervet javasoljuk megkeresni:

  Zajednica Penzijsko Invalidsko Osiguranja Bosne I Hercegovine (SIZ)           
  Cím: Zivka Josila Br. 2, BH - 71000 Sarajevo,       
  71000 Sarajevo, Azize Sacirbegovic 2        
  Bosnia-Hercegovina
  www.fbihvlada.gov.ba
  e-mail: info@fbihvlada.gov.ba

  Nyugdíjigények elbírálása

  Az Egyezmény lehetővé teszi a harmadik állam jogszabályai szerint szerzett időszakok figyelembevételét, - ha a két szerződő államban szerzett beszámítható idők nem elegendőek a jogosultság megállapításához - feltéve, hogy olyan államról van szó, amely államnak mindkét Szerződő Féllel szociális biztonsági egyezménye van. 

  Amennyiben a harmadik állammal csak az egyik Szerződő Fél rendelkezik egyezménnyel, úgy ez az állam az állampolgárai vonatkozásában figyelembe veszi a harmadik országban szerzett biztosítási (nyugdíjbiztosítási) időket is, ha erről a harmadik állammal való egyezmény másként nem rendelkezik.

  Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján történő elbírálása

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről

   

   

  India és Magyarország között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2010. évi XXIX. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely a külügyminiszter 12/2013. (IV. 24.) KüM közleménye alapján 2013. április 1. napján lépett hatályba.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény alkalmazása során Magyarország vonatkozásában öregségi és hozzátartozói, míg India vonatkozásában öregségi, hozzátartozói és rokkantsági nyugellátás megállapítására van lehetőség.

  Személyi hatály

  Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed azon személyekre, akikre egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, valamint más személyekre (hozzátartozók) olyan mértékben, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok szerint jogokat származtatnak a fentebb meghatározott személyektől.

  A biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott, vagy munkaviszony létesítése nélkül más keresőtevékenységet folytató személyek esetén - főszabályként - a jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (kiküldetés, állami alkalmazottak, diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai).

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  Magyarországi lakóhely esetén:

  Az indiai nyugellátás iránti igényt az arra rendszeresített formanyomtatványokon (IN/HU 1: igénybejelentő lap az Indiai Nyugdíjalap saját jogú ellátásához, IN/HU2: igénybejelentő lap az Indiai Nyugdíjalap hozzátartozói ellátásához, IN/HU3: igénybejelentő lap felmondás esetén járó indiai ellátás iránt az Alkalmazottak Nyugdíjrendszere 1995. alapján, IN/HU4: igénybejelentő lap indiai öregségi, hozzátartozói vagy teljes állandó rokkantsági nyugdíjhoz, IN/HU 5: igénybejelentő lap indiai hozzátartozói biztosítási ellátáshoz) kell benyújtani. Amennyiben a Magyarországon élő igénylő az indiai nyugellátás iránti igényével egyidejűleg magyar ellátás iránti igényét is elő kívánja terjeszteni, akkor a fenti nyomtatványokon kívül öregségi nyugdíj esetén a K57 számú , baleseti járadék iránti igény estén a K56 számú, illetve magyar hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt is ki kell töltenie.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet, vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Indiai lakóhely esetén:

  Az Indiában élő, magyarországi nyugellátást igénylő személyeknek a saját jogú nyugellátás iránti igényüket a HU/IN 202, hozzátartozói nyugellátás iránti igényüket pedig az HU/IN 203 számú nyomtatvány kitöltésével nyújthatják be az illetékes indiai nyugdíjbiztosítási szervnél (Employees' Provident Fund Organization Head Office, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi 110066, India ), mely az igényt a Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest, Fiumei út 19/a.) részére továbbítja, az Egyezmény alapján Indiában figyelembe vehető, beszámítható idők egyidejű igazolásával.

  Nyugdíjigények elbírálása

  Az Egyezmény fogalom-meghatározásokat tartalmazó részében szereplő, úgynevezett „biztosítási időszak”-on mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerinti járulékfizetési időszakot, vagy az egyes államok jogszabályai szerint egyenértékűnek elfogadott bármilyen időszakot (Magyarország vonatkozásában a szolgálati időként figyelembe vehető időket) kell érteni.

  Az Egyezmény lehetővé teszi olyan harmadik állam jogszabályai szerint szerzett biztosítási időszakok összeszámítását is, amely államhoz mindkét Szerződő Államot az időszakok összeszámításáról is rendelkező szociális biztonsági jogi eszközök kötnek.

  Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján történő elbírálása

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről

   

  A Magyarország és Japán között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2013. évi CLII. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-japán szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely a külügyminiszter 48/2013. (XII. 31.) KüM közleménye alapján 2014. január hónap 1. napján lép hatályba.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény tárgyi hatálya kiterjed:

  Magyarország tekintetében azokra a jogszabályokra, törvényekre és rendeletekre, amelyek a biztosítási kötelezettségre, a társadalombiztosítási ellátások és a munkanélküliség esetén járó ellátások fedezetére fizetendő járulékokra, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkoznak,

  Japán tekintetében főszabály szerint az egészségbiztosítási rendszerre, valamint az alábbi nyugdíjrendszerekre:

  - Nemzeti Nyugdíj (kivéve a Nemzeti Nyugdíjalapot),
  - Munkavállalói Nyugdíjbiztosítás (kivéve a Munkavállalói Nyugdíjalapot),
  - Nemzeti Köztisztviselők Kölcsönös Segélynyugdíja,
  - Helyi Köztisztviselők és Hasonló Jogállású Alkalmazottak Kölcsönös Segélynyugdíja
    (kivéve a helyi képviselőtestület tagjainak nyugdíjrendszerét).

  A tárgyi hatályra vonatkozó további részletező rendelkezések az Egyezmény 2. cikkében találhatóak.

  Az Egyezmény alkalmazása során öregségi és hozzátartozói nyugellátás megállapítására van lehetőség.

  Személyi hatály

  Az Egyezmény személyi hatálya arra a személyre terjed ki, aki Magyarország vagy Japán jogszabályainak hatálya alá tartozik, vagy tartozott, úgyszintén a családtagjaira, vagy a túlélő hozzátartozóira, akik jogosultságukat ettől a személytől származtatják.

  A biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén - főszabályként - a jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (kiküldetés, légiközlekedésben foglalkoztatott személyek, állami alkalmazottak, diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai).

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  Az egyik ország által nyújtható valamely ellátásra beérkezett igény a másik ország által nyújtható, adott ellátásra benyújtott igénynek is tekintendő, amennyiben a kérelmező erről kifejezetten nyilatkozott.

  Magyarországi lakóhely esetén:

  A magyar öregségi nyugdíj iránti igényt a K57 számú nyomtatványon, a japán öregségi nyugdíj iránti igényt pedig a HU-JP1 nyomtatványon lehet előterjeszteni. (A HU-JP nyomtatványon lehet előterjeszteni az Egyezmény hatálya alá nem tartozó japán rokkantsági nyugdíj iránti igényt is, azonban az ehhez kapcsolódó eljárás a megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozik).

  A magyar baleseti járadék iránti igényt a K56 számú nyomtatványon lehet előterjeszteni.

  A magyar hozzátartozói ellátás iránti igényt a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), illetve a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványon, a japán hozzátartozói ellátás iránti igényt pedig a HU-JP2 nyomtatványon lehet előterjeszteni.

  A japán biztosítási időket tartalmazó igazolás iránti kérelmet a HU-JP4 nyomtatványon lehet előterjeszteni

  A magyar és a japán ellátás iránti igény egyidejűleg is előterjeszthető.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet, vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Japán lakóhely esetén:

  A japánban élő személyek a magyar öregségi nyugdíj iránti igényüket a JP/HU 202, hozzátartozói nyugellátás iránti igényüket pedig a JP/HU 203 számú nyomtatvány kitöltésével terjeszthetik elő az illetékes japán nyugdíjbiztosítási szervnél (Japan Pension Service, International Services, cím: 3-5-24 Takaido-nishi, Suginami-ku, Tokyo, 168-8505, Japan), mely az igényt a Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapset, Fiumei út 19/a.) részére továbbítja, az Egyezmény alapján Japánban figyelembe vehető, biztosítási idők egyidejű igazolásával.

  Nyugdíjigények elbírálása

  Az Egyezmény fogalom-meghatározásokat tartalmazó részében szereplő, úgynevezett „biztosítási idő”-n Magyarország tekintetében a szolgálati időt (a magyar jogszabályok szerint meghatározott, járulékfizetéssel fedezett időszakokat és a járulékfizetéssel nem fedezett, de szolgálati időnek tekintendő egyéb időket), Japán vonatkozásában a járulékfizetés időtartama a japán jogszabályok szerint meghatározott japán nyugdíjrendszerek esetében, valamint az említett jogszabályok értelmében az ellátásra való jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vett más időszakot (kivéve az ellátásra való jogosultságot a fenti jogszabályok szerint megalapozó olyan időszak, amelyet a jelen Egyezménnyel hasonló más szociális biztonsági egyezmény alapján vesznek figyelembe) kell érteni.

  Az Egyezmény nem teszi lehetővé harmadik állam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idők beszámítását.

  Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján történő elbírálása

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.

   

  Tájékoztató az 1959. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között, állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában, Budapesten, az 1957. évi október hó 7. napján kötött, 1958. július 1. napjától hatályos egyezményről (a továbbiakban: Egyezmény).

  Területi hatály

  Az Egyezményt Magyarországon kívül Koszovó vonatkozásában kell alkalmazni.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény nyugdíjágazatot érintő tárgyi hatálya az öregségi nyugdíjra, a hozzátartozói ellátásokra és a baleseti járadékra terjed ki.

  Személyi hatály

  Az egyezmény személyi hatálya a Szerződő Felek azon állampolgáraira, és e személyek azon hozzátartozóira terjed ki állampolgárságuktól függetlenül, akik egyik vagy másik, illetve mindkét Szerződő Fél területén munkaviszonyban foglalkoztatottként, mezőgazdasági vagy kisipari szövetkezet tagjaként vagy kisiparosként (egyéni/társas vállalkozóként) szolgálati vagy ezzel egy tekintet alá eső biztosítási időt szereztek, és lakóhelyük egyik vagy másik Szerződő Fél területén van.

  A biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség azon államban áll fenn, amelynek területén az adott személy a társadalombiztosítási szempontból döntő tevékenységet folytatja. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (kiküldetés, közlekedési és szállítási vállalatok dolgozói, ide értve a légi közlekedés, hajózás, postai dolgozók, a két ország közötti forgalom ellenőrzését ellátó dolgozók, a diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai).

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  Magyarországi lakóhely esetén:

  Az Egyezmény alapján előterjesztett öregségi nyugellátás iránti igény estén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény estén a K56 számú, illetve hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt kell kitölteni.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet, vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény, hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Koszovói lakóhely esetén:

  Az igénybejelentéssel kapcsolatos kérdések esetén az alábbi szervet javasoljuk megkeresni:

  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
  Departmenti i Administratës Pensionale të Kosovë
  Cím: Rr. Pashko Vasa/Baraka Nr. 1.
  10000 Prishtinë, Kosovë
  Tel: 00 38-211-663

  Nyugdíjjogosultság elbírálása 

  Mindkét szerződő ország saját belső szabályai alapján bírálja el a nyugdíjkérelmet a két szerződő állam területén szerzett szolgálati idők összeszámításával. Az igénylő azonban kérheti a másik szerződő fél területén szerzett szolgálati idő beszámításának mellőzését. 

  Az Egyezmény nem teszi lehetővé harmadik állam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idők beszámítását.

  Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján történő elbírálása

  A fenti linken ismertetettektől eltérően ezen Egyezmény alkalmazásakor főszabályként a mindkét országban szerzett szolgálati idők összeszámításával meg kell határozni azt az elméleti nyugdíjösszeget, amely a jogosultat akkor illetné meg, ha az összes szolgálati időt a magyar szabályok szerint szerezte volna. Az így kiszámított nyugdíj azon része kerül nyugdíjrészként megállapításra és folyósításra, amely a Magyarországon szerzett és a mindkét szerződő ország területén szerzett összes szolgálati idő arányának megfelel. Ezt az arányosítást a külföldi nyugdíjrész kiszámításánál is el kell végezni. 

  Ha az igénylő a másik szerződő országban szerzett szolgálati idő beszámításának mellőzését kérte, a magyar szabályok szerint a magyar szolgálati idő figyelembevételével kell a nyugellátás összegét kiszámítani. Ez utóbbi esetben a nyugdíj megosztására nem kerül sor.

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.

  Szerbia vonatkozásában 2014. december 1-jétől, a Macedón Köztársaság vonatkozásában 2015. szeptember 1-jétől a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt felváltotta a magyar-szerb és a magyar-macedón szociális biztonsági egyezmény.

  A Magyarország és Kanada között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2003. évi LXIX. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely 2003. október 1. napján lépett hatályba.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény alkalmazása során Magyarország vonatkozásában öregségi nyugdíj és hozzátartozói ellátás, Kanada vonatkozásában az Öregségi Biztonsági törvényben (Old Age Security Act) és a hatálya alá tartozó rendeletekben, valamint a Kanadai Nyugdíjrendszer (Canada Pension Plan) és a hatálya alá tartozó rendeletekben meghatározott ellátások megállapítására van lehetőség.

  Személyi hatály

  Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed - állampolgárságra tekintet nélkül - azon személyekre, akikre az egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, és azokra a személyekre, akik jogaikat ezen személyektől származtatják.

  A biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén – főszabályként – a  jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alól kivett személyek körét is (állami alkalmazottak, kiküldetés, önálló tevékenységet végzők), valamint tartalmazza bizonyos tartózkodási időszakok meghatározását Kanada jogszabályai tekintetében.

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  Magyarországi lakóhely esetén:

  A kanadai nyugellátás iránti igényt az arra rendszeresített formanyomtatványokon (GE/CAN 1: kanadai sajátjogú és hozzátartozói nyugdíj iránti kérelem, vagy a GE/CAN 3: kanadai gyermekellátás iránti kérelem) nyomtatványon kell benyújtani. Amennyiben a Magyarországon élő igénylő a kanadai nyugellátás iránti igényével egyidejűleg magyar ellátás iránti igényét is elő kívánja terjeszteni, akkor a fenti nyomtatványokon kívül öregségi nyugdíj esetén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény estén a K56 számú, illetve magyar hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt is ki kell töltenie.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet, vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Kanadai lakóhely esetén:

  A Kanadában élő, magyarországi nyugellátást igénylő személyeknek a saját jogú nyugellátás iránti igényüket a CA/HU 1.1, hozzátartozói nyugellátás iránti igényüket pedig a CA/HU 1.2 számú nyomtatvány kitöltésével nyújthatják be az illetékes kanadai nyugdíjbiztosítási szervnél (International Operations – AB Service Canada P.O. Boksz 2710, Main Station Edmonton, Alberta T5J 4C2 Canada).

  Nyugdíjigények elbírálása

  Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján történő elbírálása

  A fenti linken ismertetettektől eltérően ezen Egyezmény alkalmazásakor amennyiben magyar részről a nyugdíjjogosultság elismeréséhez szükséges a két országban szerzett beszámítható idők egybeszámítása, úgy öregségi nyugdíjjogosultság esetén először a kanadai fél részéről a Kanadai Nyugdíjrendszer hatálya alá tartozó rendelet alapján igazolt időket, ha pedig ezzel sincs meg a jogosultság, akkor az Öregségi Biztonsági Törvény hatálya alá tartozó rendelet alapján igazolt időket lehet figyelembe venni.

  Hozzátartozói igényeknél, ha a jogszerző elhalálozása az irányadó öregségi korhatár betöltése után következett be, az öregségi nyugdíjjogosultság esetén, ha az elhalálozás az öregségi korhatár betöltése előtt következett be, a rokkantsági nyugdíjjogosultság esetén irányadó szabályok szerint kell a szolgálati idők összeszámítását elvégezni. 

  Az Egyezmény lehetővé teszi a harmadik állam jogszabályai szerint szerzett időszakok figyelembevételét, - ha a két szerződő államban szerzett beszámítható idők nem elegendőek a jogosultság megállapításához - feltéve, hogy olyan államról van szó, amely államnak mindkét Szerződő Féllel szociális biztonsági egyezménye van. 

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.

  A Koreai Köztársaság és Magyarország között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2006. évi LXXIX. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely 2007. március 1. napján lépett hatályba.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény alkalmazása során Magyarország vonatkozásában öregségi nyugdíj és hozzátartozói ellátás, Korea vonatkozásában a nemzeti nyugdíjtörvényben meghatározott ellátások megállapítására van lehetőség.

  Személyi hatály

  Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed azon személyekre, akik korábban vagy jelenleg is a magyar vagy a koreai fél joghatósága alá tartoztak, illetve tartoznak, valamint e személyek azon hozzátartozóira és hátramaradott családtagjaira, akik az adott ország hatályos jogszabályai szerint annak minősülnek.

  A biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén - főszabályként - a jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (pl.: kiküldetés, köztisztviselők, közalkalmazottak, hajózó személyzet, stb.).

  Azokra, akik mindkét ország területén jövedelemszerző tevékenységet folytatnak és lakóhelyük ezek egyikének területén van, annak az országnak a biztosítási kötelezettségre vonatkozó jogszabályai érvényesek, ahol a lakóhelye található.

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  Magyarországi lakóhely esetén:

  Koreai nyugellátás iránti igényt az arra rendszeresített formanyomtatványokon (HUN-KOR 2) kell benyújtani. Amennyiben a Magyarországon élő igénylő a koreai nyugellátás iránti igényével egyidejűleg magyar ellátás iránti igényét is elő kívánja terjeszteni, akkor a fenti nyomtatványokon kívül öregségi nyugdíj esetén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény estén a K56 számú, illetve magyar hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt is ki kell töltenie.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet, vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Koreai lakóhely esetén:

  A Koreában élő, magyarországi nyugellátást igénylő személyeknek a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátás iránti igényüket az KOR-HUN 2 nyomtatvány kitöltésével nyújthatják be az illetékes koreai nyugdíjbiztosítási szervnél (National Pension Service (NPS) International Center - 22nd Fl., 173 Toegyero, - Namsan Square Bldg., Chungmuro 3-ga - Jung-gu, 04544 Seoul, Korea), mely az igényt a Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a) részére továbbítja, az Egyezmény alapján Koreában figyelembe vehető, beszámítható idők egyidejű igazolásával.

  Nyugdíjigények elbírálása

  Az Egyezmény nem teszi lehetővé harmadik állam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idők beszámítását.

  A koreai jogszabály előírása, miszerint rokkantsági vagy hozzátartozói nyugellátás akkor állapítható meg, ha a biztosítási esemény (megrokkanás, halál) bekövetkezésének időpontjában az igénylő/jogszerző biztosított volt. Teljesítettnek tekinthető ez a feltétel akkor is, ha az igénylő/jogszerző ebben az időpontban Magyarországon áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban.

  A koreai biztosítás hatály alatt szerzett időkre a koreai nyugdíjbiztosítási szerv alkalmazza azon rendelkezéseit, amelyek járulékfizetése elmulasztása esetén korlátozzák a rokkantsági nyugdíjra vagy hozzátartozói ellátásra való jogosultak jogait.

  Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján történő elbírálása

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.

  A Moldovai Köztársaság és Magyarország között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2013. évi CCXXXIII. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-moldovai szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely a külgazdasági és külügyminiszter 7/2014. (IX. 15.) KKM közleménye alapján 2014. november 1. napján lép hatályba.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény tárgyi hatálya kiterjed:

  Magyarország tekintetében a biztosítási kötelezettségre, a társadalombiztosítási ellátások és a munkanélküliség esetén járó ellátások fedezetére fizetendő járulékokra, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó törvényekre és rendeletekre (öregségi, és hozzátartozói nyugellátás).

  A Moldovai Köztársaság tekintetében az állami társadalombiztosítási törvény által szabályozott területekre:

  - a biztosítási kötelezettségre és a társadalombiztosítási ellátások fedezetére fizetendő járulékokra,
  - a korbetöltött öregségi nyugdíjra,
  - a nem baleset okozta rokkantsági nyugdíjra,
  - a hozzátartozói nyugdíjra,
  - munkahelyi balesetre vagy foglalkozási megbetegedésre.

  Személyi hatály

  Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik korábban vagy jelenleg is valamelyik Szerződő Fél joghatósága alá tartoznak vagy tartoztak, valamint azon személyekre, akik az ellátásra való jogosultságukat a fentebb meghatározott személyektől származtatják az adott Szerződő Fél hatályos jogszabályai szerint.

  A biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén - főszabályként - a jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (kiküldetés, légiközlekedésben foglalkoztatott személyek, állami alkalmazottak, diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai).

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  Magyarországi lakóhely esetén:

  A moldovai nyugellátás iránti igényt az arra rendszeresített formanyomtatványokon (HU/MD 202, HU/MD 203) kell benyújtani. Amennyiben a Magyarországon élő igénylő a moldovai nyugellátás iránti igényével egyidejűleg magyar ellátás iránti igényét is elő kívánja terjeszteni, akkor a fenti nyomtatványokon kívül öregségi nyugdíj esetén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény estén a K56 számú, illetve magyar hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt is ki kell töltenie.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet (uniós rendeletek) vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Moldovai lakóhely esetén:

  A Moldovai Köztársaságban élő, magyarországi nyugellátást igénylő személyeknek a saját jogú nyugellátás iránti igényüket az MD/HU 202, hozzátartozói nyugellátás iránti igényüket pedig az MD/HU 203 számú nyomtatvány kitöltésével nyújthatják be az illetékes moldovai nyugdíjbiztosítási szervnél (Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova str. Gheorghe Tudor Nr. 3, MD-2028, Chişinău Republica Moldova), mely az igényt a Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a) részére továbbítja, az Egyezmény alapján a Moldovai Köztársaságban figyelembe vehető, beszámítható idők egyidejű igazolásával.

  Nyugdíjigények elbírálása

  Az Egyezmény fogalom-meghatározásokat tartalmazó részében szereplő, úgynevezett „biztosítási idő”-n a járulékfizetési és ezekkel azonos megítélés alá eső olyan időket kell érteni, amelyek a Szerződő Felek jogszabályai szerint annak minősülnek

  Az Egyezmény nem teszi lehetővé harmadik állam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idők beszámítását.

  Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.), valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) alapján történő elbírálása

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.

  A külügyminiszter 18/2012 (III. 30.) számú KüM közleménye alapján 2012. június 1. napjától hatályos a 2011. évi CXVIII. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint a 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény megszüntetéséről szóló magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény alkalmazása során Magyarország vonatkozásában öregségi nyugdíj és hozzátartozói ellátás, Mongólia vonatkozásában társadalombiztosítási nyugellátások megállapítására van lehetőség.

  Személyi hatály

  Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed azon személyekre, akik korábban, vagy jelenleg valamelyik Szerződő Fél joghatósága alá tartoznak vagy tartoztak, valamint e személyek azon hozzátartozóira és hátramaradottaira, akik az adott Szerződő Fél hatályos jogszabályai szerint annak minősülnek.

  A biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén - főszabályként - a jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (kiküldetés, állami alkalmazottak, diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai).

  A kérelem benyújtása

  Magyarországi lakóhely esetén:

  Az Egyezmény alapján előterjesztett öregségi nyugellátás iránti igény estén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény estén a K56 számú, illetve hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt kell kitölteni.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet, vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Mongóliai lakóhely esetén:

  Az igénybejelentéssel kapcsolatos kérdések esetén az alábbi szervet javasoljuk megkeresni:

  Government Implementing Agency State Social Insurance, General Office
  Cím: Ulanbataar-211238, Chingeltei District, Baga toiruu 13/1, Mongolia
  Tel: 00 976 11 321162
  Fax: 00 976 11 321162
  e-mail: undeg@ndaatgal.mn
  www.ndaatgal.mn

  Nyugdíjigények elbírálása

  Az Egyezmény nem teszi lehetővé harmadik állam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idők beszámítását.

  Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján történő elbírálása

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.

  A Magyarország és Montenegró Köztársaság között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2008. évi LXXII. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely a külügyminiszter 6/2009. (I. 10.) KüM határozata alapján 2009. április 1. napján lépett hatályba, és felváltotta az 1957. október 7-én aláírt magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény nyugdíjágazatot érintő tárgyi hatálya az öregségi nyugdíjra, a hozzátartozói ellátásokra és a baleseti járadékra terjed ki.

  Személyi hatály

  Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed - állampolgárságra tekintet nélkül - azon személyekre, akikre az egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, és azokra a személyekre, akik jogaikat ezen személyektől származtatják.

  A biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén – főszabályként – a  jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (állami alkalmazottak, kiküldetés, önálló tevékenységet végzők, légi- közúti- és vasúti közlekedés, hajózás, diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai).

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  Magyarországi lakóhely esetén:

  Az Egyezmény alapján előterjesztett öregségi nyugellátás iránti igény estén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény estén a K56 számú, illetve hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt kell kitölteni, melyhez az M43 számú (magyar-montenegrói egyezmény alapján nyugellátást igénylők számára) pótlapot is csatolni kell.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet, vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Montenegrói lakóhely esetén:

  Az igénybejelentéssel kapcsolatos kérdések esetén az alábbi szervet javasoljuk megkeresni:

  Republicki Fond Penzijskog I Invalidskog Osigugrajna CRNE GORE (PIA)
  Cím: Podgorica, ul. Bulevar Ivana Crnojevića 2, YU-81010 Montenegro
  Tel.: 00 381 83 244 374, 00 381 83 244 733
  00 381 81 245 795, 00 381 81 245 729
  www.rfondpio.cg.yu
  e-mail: rfondpio@rfondpio.cg.yu
  e-mail: ercpio@rfondpio.cg.yu

  Nyugdíjigények elbírálása

  Az Egyezmény lehetővé teszi a harmadik állam jogszabályai szerint szerzett időszakok figyelembevételét, - ha a két szerződő államban szerzett beszámítható idők nem elegendőek a jogosultság megállapításához - feltéve, hogy olyan államról van szó, amely államnak mindkét Szerződő Féllel szociális biztonsági egyezménye van. 

  Amennyiben a harmadik állammal csak az egyik Szerződő Fél rendelkezik egyezménnyel, úgy ez az állam az állampolgárai vonatkozásában figyelembe veszi a harmadik országban szerzett biztosítási (nyugdíjbiztosítási) időket is, ha erről a harmadik állammal való egyezmény másként nem rendelkezik.

  Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján történő elbírálása

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.

  A Magyarország Kormánya és Québec Kormánya között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2006. évi XVII. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-québeci szociális biztonságról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás), amely a külügyminiszter 15/2006. (VI. 30.) KüM határozata alapján 2006. július 1. napján lépett hatályba.

  Tárgyi hatály

  A Megállapodás alkalmazása során Magyarország vonatkozásában öregségi nyugdíj és hozzátartozói ellátás, Québec vonatkozásában a Québec nyugdíjrendszerére vonatkozó québeci jogszabályokban meghatározott ellátások megállapítására van lehetőség.

  Személyi hatály

  A Megállapodás személyi hatálya kiterjed - állampolgárságra tekintet nélkül - azon személyekre, akikre az egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, és azokra a személyekre, akik jogaikat ezen személyektől származtatják.

  A biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén – főszabályként – a  jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. A Megállapodás meghatározza az általános szabály alól kivett személyek körét is (állami alkalmazottak, kiküldetés, önálló tevékenységet végzők, a nemzetközi szállítmányozó alkalmazásában álló hajózó személyzet).

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  Magyarországi lakóhely esetén:

  A québeci nyugellátás iránti igényt az arra rendszeresített formanyomtatványon (HU/QUÉ 3: québeci sajátjogú és hozzátartozói nyugdíj iránti kérelem) kell benyújtani. Amennyiben a Magyarországon élő igénylő a québeci nyugellátás iránti igényével egyidejűleg magyar ellátás iránti igényét is elő kívánja terjeszteni, akkor a fenti nyomtatványokon kívül öregségi nyugdíj esetén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény estén a K56 számú, illetve magyar hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt is ki kell töltenie.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet, vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Québec tartomány területén lakóhellyel rendelkező esetén:

  A Québec tartomány területén élő, magyarországi nyugellátást igénylő személyeknek a saját jogú nyugellátás iránti igényüket a QUÉ/HU 1.1, hozzátartozói nyugellátás iránti igényüket pedig a QUÉ/HU 1.2 számú nyomtatvány kitöltésével nyújthatják be az illetékes québeci nyugdíjbiztosítási szervnél (Régie des rentes du Québec 2600, boul. Laurier local 650 Québec G1V 4T3 Canada).

  Nyugdíjigények elbírálása

  Az ellátás Megállapodás alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján történő elbírálása

  A fenti linken ismertetettektől eltérően ezen Megállapodás alkalmazásakor amennyiben magyar részről a nyugdíjjogosultság elismeréséhez szükséges a mindkét nyugdíjbiztosításban szerzett beszámítható idők egybeszámítása, úgy öregségi nyugdíjjogosultság esetén először a québeci nyugdíjrendszerre vonatkozó jogszabályok értelmében elismert szolgálati idő összeszámítására kerül sor, ha pedig ezzel sincs meg a jogosultság, akkor a Québec területére vonatkozó Öregségi Biztonsági törvény szerint elismert tartózkodási időszakot is figyelembe kell venni, amennyiben az nem esik egybe a québeci nyugdíjjogszabályok szerint megszerzett szolgálati idővel.

  Hozzátartozói nyugdíjigények esetén a szolgálati idő összeszámítása, abban az esetben, ha a jogszerző a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően hunyt el, az öregségi nyugdíjjogosultság szerinti szabályok alapján, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően hunyt el a rokkantsági nyugdíjjogosultság vizsgálatára vonatkozó szabályok alapján történik.

  A Megállapodás lehetővé teszi a harmadik állam jogszabályai szerint szerzett időszakok figyelembevételét, - ha a két szerződő államban szerzett beszámítható idők nem elegendőek a jogosultság megállapításához - feltéve, hogy olyan államról van szó, amely államnak mindkét Szerződő Féllel szociális biztonsági egyezménye van. 

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékoztató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről 2017.

  A Magyarország és a Szerb Köztársaság között folytatott tárgyalások eredményeképpen  a 2013. évi CCXXXIV. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-szerb szociális biztonsági  egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely a külgazdasági és külügyminiszter 14/2014. (XI. 13.) KKM közleménye alapján  2014. december 1. napján lép hatályba, és felváltotta az 1957. október 7-én aláírt magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény tárgyi hatálya kiterjed:

  Magyarország tekintetében azokra a jogszabályokra, törvényekre és rendeletekre, amelyek a biztosítási kötelezettségre, a társadalombiztosítási ellátások és a munkanélküliség esetén járó ellátások fedezetére fizetendő járulékokra, a kötelező egészségbiztosítás ellátásaira, a társadalombiztosítási nyugellátásokra, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, munkanélküli ellátások keretén belül: az álláskeresési járadékra, a nyugdíj előtti álláskeresési segélyre vonatkoznak,

  Szerb Köztársaság tekintetében azon jogszabályokra amelyek az egészségbiztosításra, egészségvédelemre és az anyaságra, a munkahelyi balesetekre és foglalkozási betegségekre, a nyugdíj-és rokkantsági biztosításra, valamint a munkanélküliség esetével kapcsolatos biztosításra vonatkoznak.

   Személyi hatály

  Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed azon személyekre , akikre az egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, és azokra a személyekre, akik jogaikat ezen személyektől származtatják.

  Biztosítási kötelezettség szabályai

  A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén – főszabályként – a jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (kiküldetés, állami alkalmazottak, légiközlekedésben foglalkoztatott személyek, diplomáciai és konzuli képviseletek tagja).

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  Magyarországi lakóhely esetén:

  Az Egyezmény alapján előterjesztett öregségi nyugellátás iránti igény estén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény esetén a K56 számú, illetve hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt kell kitölteni. Az igény benyújtásához az ONYF 3515-332 számú (Pótlap a szerb öregségi nyugdíj vagy korhatár előtti öregségi nyugdíj iránti igény előterjesztéséhez) pótlap kitöltése is szükséges.

  A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet (uniós rendeletek) vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

  Szerbiai lakóhely estén:

  Az igénybejelentéssel kapcsolatos kérdések esetén az alábbi szervet javasoljuk megkeresni:

  Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
  Cím: Dr. Aleksandra Kostica 9.
  11 000 Belgrad
  SZERBIA
  www.pio.rs
  e-mail: proffice@pio.rs

  Nyugdíjigények elbírálása

  Az Egyezmény lehetővé teszi a harmadik állam jogszabályai szerint szerzett időszakok figyelembevételét, - ha a két szerződő államban szerzett beszámítható idők nem elegendőek a jogosultság megállapításához - feltéve, hogy olyan államról van szó, amely államnak mindkét Szerződő Féllel szociális biztonsági egyezménye van. 

  Amennyiben a harmadik állammal csak az egyik Szerződő Fél rendelkezik egyezménnyel, úgy ez az állam az állampolgárai vonatkozásában figyelembe veszi a harmadik országban szerzett biztosítási (nyugdíjbiztosítási) időket is, ha erről a harmadik állammal való egyezmény másként nem rendelkezik.

  Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

  A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.), valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) alapján történő elbírálása

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított magyar ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

  A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

  Tájékozató az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségéről 2017.

   

   

  Tájékoztató - az 1963. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között, a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában, Budapesten, az 1962. december 20-án kötött, 1963. július 1. napjától hatályos egyezményről (a továbbiakban: Egyezmény)

  A Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása alapján az Azerbajdzsáni Köztársaság, a Belorusz Köztársaság, Grúzia, a Kazah Köztársaság, az Örmény Köztársaság, a Tádzsik Köztársaság, a Türkmén Köztársaság, az Üzbég Köztársaság és a Kirgiz Köztársaság az Egyezmény vonatkozásában nem tekintik magukat a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége jogutódjának, és nem alkalmazzák az Egyezményt, ezért az Egyezmény alkalmazására kizárólag az Oroszországi Föderáció és Ukrajna vonatkozásában van jogi lehetőség.

  Tárgyi hatály

  Az Egyezmény alkalmazása során  Magyarország, az Oroszországi Föderáció és Ukrajna  vonatkozásában öregségi és hozzátartozói nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugdíj, korhatár előtti ellátások, baleseti járadék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, valamint betegségi, anyasági ellátások, valamint a családtámogatási ellátások megállapítására van lehetőség.

  Személyi hatály

  Az Egyezmény alkalmazásának feltétele magyar, orosz vagy ukrán állampolgárság.

  Az egyezmény személyi hatálya a Szerződő Felek azon állampolgáraira, és e személyek azon hozzátartozóira terjed ki állampolgárságuktól függetlenül, akik:

  - egyik vagy másik, illetve mindkét Szerződő Fél területén munkaviszonyban foglalkoztatottként, fegyveres  testületek tagjaként, mezőgazdasági vagy kisipari szövetkezet tagjaként vagy kisiparosként (egyéni/társas  vállalkozóként) szolgálati vagy ezzel egy tekintet alá eső  biztosítási időt szereztek, és     
  - lakóhelyük egyik vagy másik Szerződő Fél területén van.

   A biztosítási kötelezettség szabályai 

  A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén - főszabályként - a jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (kiküldetés, állami alkalmazottak, diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai).

  A nyugellátás iránti igény előterjesztése

  A Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatalánál (1081 Budapest Fiumei út 19/a), vagy a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél nyújtható be a kérelem.

  Az öregségi nyugellátás iránti igény a K57 számú nyomtatványon terjeszthető elő, az igény benyújtásához az M21 számú pótlap kitöltése is szükséges.

  A baleseti járadék iránti igényt a K56 számú igénybejelentő lapon lehet előterjeszteni.

  A hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően K58 számú (özvegyi nyugdíj), a K55 számú (árvaellátás), illetve a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt is ki kell tölteni, az igény benyújtásához az M23 számú pótlap kitöltése is szükséges.

  A kérelem előterjesztésével egyidejűleg célszerű csatolni az alábbi okmányokat, vagy azok hitelesített másolatát:

  - állampolgárságot, magyarországi lakóhelyet igazoló okmányt,
  - szovjet munkakönyvet,
  - szovjet nyugdíj folyósításának megszűnéséről kiállított igazolást
    (nyugdíjas áttelepült személy esetén),
  - szovjet nyugdíjas igazolványt (nyugdíjasként áttelepült személy esetén),
  - hozzátartozói nyugdíj esetén a halotti anyakönyvi kivonatot, továbbá
  - özvegyi nyugdíjigényhez a házassági anyakönyvi kivonatot,
  - árvaellátáshoz
  - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint
  - szükség esetén az iskolalátogatási igazolást is csatolni kell.

  (Az idegen nyelvű iratok fordításáról a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv gondoskodik.) 

  A nyugdíjigényt a Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a) bírálja el.

  Nyugdíjigények elbírálása

  A nyugellátást annak a szerződő országnak az illetékes nyugdíjbiztosítási szerve állapítja meg és folyósítja a saját belső szabályai alapján, amely területén a nyugdíjigénylőnek a kérelem benyújtása időpontjában a lakóhelye van. A két szerződő állam területén szerzett szolgálati időket össze kell számítani. Magyar részről a nyugdíj akkor állapítható meg, ha a magyar szabályok szerinti jogosultsági feltételek teljesülnek (így korhatár betöltéséhez kötött nyugellátás attól az időponttól állapítható meg, amikor a kérelmező a magyar öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte).

  Lakóhely alatt azt a helyet kell érteni - a tartózkodási hellyel ellentétben - ahol a kérelmező az illetékes hatóság engedélyével letelepedett és életvitelszerűen tartózkodik.

  Mivel az Egyezmény 9. cikke jogosultsági feltételként rögzíti a nyugellátást megállapító és folyósító országban történő letelepedést és életvitelszerű tartózkodást, az ellátások magyarországi megállapítása és folyósítása során szükséges a letelepedés/életvitelszerű magyarországi tartózkodás folyamatos fennállásának vizsgálata.

  Az egyezmény szerint a harmadik állam területén szerzett szolgálati (biztosítási) idők beszámításának kérdésében mindkét Szerződő Fél a saját jogszabályai szerint jár el.

  A nyugdíj alapját képező átlagkereset összegének meghatározása

  Ha a kérelmező az áttelepülést követően nem dolgozott tovább, a nyugdíj alapját képező átlagkeresetként azt a keresetet kell figyelembe venni, amit a hasonló munkakörben, megfelelő képesítéssel a Magyarországon foglalkoztatottak átlagosan elértek a nyugdíj megállapítása időpontjában.

  Ha a kérelmező az áttelepülést követően dolgozott, akkor csak a magyar keresetek, jövedelmek vehetők számításba. Ha a kérelmező a megfelelő számú bérezett nappal nem rendelkezik, a vonatkozó magyar szabályok az irányadók, és szükség esetén a hiányzó napokra a minimálbért kell figyelembe venni.

  Nyugdíjasként áttelepülő személy részére történő megállapítás

  A magyar nyugdíjbiztosítás a nyugellátást legkorábban az áttelepülést követő hónap első napjától állapíthatja meg, a szovjet nyugdíj megállapítása időpontjában érvényben volt magyar jogszabályok alapján. Az egyezmény előírása szerint a jogosultságot fennállónak kell tekinteni, ha a fogadó állam jogszabályai azonos nemű ellátást biztosítanak. E rendelkezés azonban csak részben vonatkozik az öregségi nyugdíjra, mivel az csak a magyar szabályok szerinti öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltésétől folyósítható.

  Az egykori Szovjetunió területén szerzett szolgálati idők igazolása

  Az illetékes orosz és ukrán szerv igazolása alapján lehet a szolgálati időt figyelembe venni.

  Korkedvezményes időként az az idő vehető figyelembe, amely a magyar szabályok szerint is korkedvezményre jogosító időnek minősül.

  Az igazolás beszerzéséről a nyugdíjbiztosítási szervek hivatalból gondoskodnak. 

  A baleseti ellátások megállapítása

  Az a szerződő fél állapítja meg és folyósítja a baleseti ellátásokat, amelynek a területén a jogosult lakóhellyel rendelkezik. 

  Külföldön történő letelepedés esetén az egyezmény alapján megállapított nyugdíjra jogosult- e a nyugdíjas?

  A külföldre történő letelepedés esetén a nyugellátás folyósítását meg kell szüntetni, mivel a magyar nyugdíjbiztosítás által megállapított nyugellátásra a nyugdíjas addig jogosult, amíg a lakóhelye Magyarország területén van.  

  A 90 napon túli külföldi tartózkodást és a külföldre történő áttelepülést a folyósító szerv felé a nyugdíjas köteles bejelenteni.

  Nyugellátások folyósítása

  A megállapított ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy illeszkedve a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Egyszerűsítési Programjához, az ügyfélbarát közigazgatási rendszer kialakításának folyamatában tett újabb lépésünk eredményeként a honlapunkon elérhető Nyomtatványtár 2014. június 16. napjától kibővült a nemzetközi érintettségű ügyekben kötelezően használandó azon nyomtatványokkal, amelyek az ellátások iránti igények előterjesztéséhez szükségesek.

  Hasonlóan a nemzeti ügyek intézéséhez szükséges nyomtatványokhoz, a nemzetközi űrlapokat is úgy alakítottuk ki, hogy azokat a kinyomtatást követően kézzel, vagy a honlapról letöltve számítógéppel is ki lehessen tölteni.

  A kibővítés napjától nemzetközi érintettségű ügyekben az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a baleseti járadék, valamint a hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj) iránti igényeket a Nyomtatványtár megfelelő nemzetközi nyomtatványának kitöltésével lehet előterjeszteni.

  A Nyomtatványtár nemzetközi menüpontja az alábbi három részre tagozódik:

  • Az első rész a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet alapján történő igénybejelentéshez szükséges nyomtatványokat és pótlapokat tartalmazza.
  • A második részben találhatóak a szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezménnyel érintett ügyekhez rendszeresített igénybejelentő lapok és pótlapok. Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy ezen ügyekben az igénybejelentés külföldre történő továbbításához esetlegesen szükséges további nyomtatványokról honlapunkon az „Ügyintézés” → „Nemzetközi ügyintézési tájékoztatók” → „Kétoldalú egyezmények” menüpontban az adott országra vonatkozó tájékoztató anyagban található részletes információ.
  • A harmadik rész a külföldön (nem EU/EGT tagállamban, Svájcban, vagy Magyarországgal szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezményt kötött országban) élő személyek magyar ellátás iránti igénybejelentéséhez szükséges nyomtatványokat tartalmazza.

  Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

  Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló – többször módosított – 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (Staff Regulations, azaz Személyzeti Szabályzat, a továbbiakban: SR.) szabályozza az európai uniós tisztviselők által korábban szerzett nyugdíjjogoknak a tagállami nyugdíjrendszerből az európai uniós tisztviselői nyugdíjrendszerbe történő átváltását és átutalását, valamint a közösségi tisztviselői pályát követően az uniós nyugdíjrendszerből a nyugdíjjogok tőkeértékének a hazai nyugdíjrendszerbe való visszafogadását (nyugdíjtranszfer).

  A nyugdíjtranszfer gyakorlati megvalósításának jogszabályi feltételeit Magyarországon az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló – 2012. szeptember 1. napjától hatályos – 2012. évi CXII. törvény teremtette meg. A részletes végrehajtási szabályokat a 219/2012. (VIII. 13.) Kormányrendelet tartalmazza.

  E törvény alapján lehetővé válik az EU intézményeiben kinevezett tisztviselők átlépése a magyar nyugdíjbiztosítási rendszerbe, illetőleg a magyar nyugdíjrendszerben szerzett nyugdíjjogosultságukat az uniós tisztviselői nyugdíjrendszerbe utaltathatják.

  Az érintett által nyugdíjbiztosítási átutalás és visszautalás csak egy-egy alkalommal kérhető. Az átutalást követően, visszautalás hiányában az adott személy – az átutalással érintett időszakokra vonatkozóan – hazánkban öregségi nyugdíjra és magán-nyugdíjpénztári szolgáltatásra nem jogosult, és utána hozzátartozói nyugellátás és magán-nyugdíjpénztári szolgáltatás sem állapítható meg.


  I. Nyugdíjbiztosítási átutalás

  Nem kérhető nyugdíjbiztosítási átutalás, ha

  - az uniós tisztviselő részére öregségi nyugdíjat, korhatár előtti öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, táncművészeti életjáradékot vagy átmeneti bányászjáradékot állapítottak meg, vagy magánnyugdíj-pénztári szolgáltatást nyújtottak, vagy

  - az uniós tisztviselő után a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti hozzátartozói nyugellátást állapítottak meg vagy magánnyugdíj-pénztári szolgáltatást nyújtottak.

  A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalás összegének meghatározása során meg kell állapítani a majdani nyugdíjjogosultság elbírálásánál figyelembe vehető szolgálati időt és a kereset, jövedelem összegét a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben meghatározott szabályok szerint.

  Szolgálati időként és keresetként, jövedelemként nem vehető figyelembe az az idő, illetve kereset, jövedelem, amely után nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nem állt fenn.

  A figyelembevételre kerülő szolgálati idő teljes tartamára a járulékfizetés alapjául szolgáló keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni, azonban a 2013. január 1-jét megelőző időszakra csak a járulékfizetési felső határnak megfelelő összegig.

  A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalás összegét Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala állapítja meg.

  A magánnyugdíjpénztárból történő nyugdíjbiztosítási átutalás összege az uniós tisztviselő magánnyugdíj-pénztári egyéni számlájának – a nyugdíjbiztosítási átutalás teljesítésének az uniós intézmény felhívásában megjelölt időpontjában fennálló – egyenlege.  

  A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalást a Nyugdíjbiztosítási Alap terhére, a magánnyugdíjpénztárból történő nyugdíjbiztosítási átutalást a magánnyugdíjpénztár terhére, forintban kell teljesíteni.


  II. Nyugdíjbiztosítási visszautalás

  A nyugdíjbiztosítási visszautalás során szolgálati időként az uniós intézmény által igazolt időt kell figyelembe venni. Ha az uniós tisztviselő ugyanarra a napra a magyar nyugdíjrendszerben is szerzett szolgálati időt, az adott nap csak egyszeresen (egy nap szolgálati időként) vehető figyelembe. Ha az adott évben az uniós intézmény által levont járuléknak az uniós intézmény által igazolt szolgálati időre számított havi összege nem éri el az adott év január 1-jén érvényes kötelező legkisebb munkabérre számított, magánnyugdíj-pénztári tagsággal nem rendelkezők számára előírt nyugdíjjárulék és nyugdíjbiztosítási járulék, számított szociális hozzájárulási adó együttes összegét, szolgálati időként csak az uniós intézmény által igazolt szolgálati idő arányos része vehető figyelembe.

  Ha a nyugdíjbiztosítási visszautalás összege magasabb, mint a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető összeg, a fennmaradó összeg az uniós tisztviselőt, illetve túlélő hozzátartozóját illeti meg, azonban ezt választása szerint önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlájára, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe tagi kiegészítésként, vagy a nyugdíj-előtakarékossági számlájára kell átutalni.

  Ha az uniós tisztviselő, illetve túlélő hozzátartozó nem nyilatkozott az őt megillető összeg felhasználásáról, Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala 90 napos határidő előírásával felhívja ennek pótlására (vagyis önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárban, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél vagy nyugdíj-előtakarékossági számlavezetőnél való tagság létesítésére hívja fel a jogosultat). Ha az uniós tisztviselő, illetve a túlélő hozzátartozó a felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, az összeg a Nyugdíjbiztosítási Alapot illeti meg.

  A visszautalás során, az uniós szerv adatszolgáltatását alapul véve, a majdani nyugdíjigény elbírálása során figyelembe vehető szolgálati időt és keresetet, jövedelmet, valamint a Nyugdíjbiztosítási Alapot, az uniós tisztviselőt, illetve túlélő hozzátartozót megillető összeget Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala állapítja meg, és erről határozatban rendelkezik.


  III. A kérelem benyújtása

  A nyugdíjbiztosítási járulékok átutalására, illetve az európai uniós nyugdíjjogosultság visszautalására irányuló kérelmet az SR. hatálya alá tartozó uniós szervnél kell benyújtani, amely a kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala részére továbbítja.

  Az igény Magyarországra érkezését követően, az igényelbíráláshoz szükséges, az igénylő által kitöltendő adatlapot Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala küldi meg. A kitöltött adatlapot a kézhezvételétől számított huszonöt napon belül kell aláírva visszaküldeni. Az adatlap beszerezhető a megyei/járási hivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveitől, Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatalától, illetve elérhető az „Elektronikus ügyintézés” menüpont vagy a „Nyomtatványok” menüpont „Nyomtatványtár” almenüpontja alatt is (K35 jelű nyomtatvány).