nyugdíjfolyósítással kapcsolatos kérdések

  2017

  Hónap

  Banki jóváírás időpontja

  január

  12. (Csütörtök)

  február

  10. (Péntek)

  március

  10. (Péntek)

  április

  12. (Szerda)

  május

  12. (Péntek)

  június

  12. (Hétfő)

  július

  12. (Szerda)

  augusztus

  11. (Péntek)

  szeptember

  12. (Kedd)

  október

  12. (Csütörtök)

  november

  10. (Péntek)

  december

  4. (Hétfő)

  A postai nyugdíjkifizetések időpontjának meghatározása a Magyar Posta Zrt. hatáskörébe tartozik.

  A kifizetési ütemről, valamint a kifizetés esedékességének napjáról a jogosultakat a Magyar Posta Zrt. a tárgyévet megelőző év novemberében nyugdíj-kifizetési naptár útján értesíti.

  A Magyar Posta Zrt. a nyugdíj-kifizetési naptárban megjelölt első kifizetési napot megelőzően kifizetést nem teljesít.

  Igen, a megrongálódott utazási utalványt – az eredeti visszaküldése esetén – ki lehet cserélni. A cserét a folyósítási törzsszámra hivatkozással az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától (1139 Budapest, Váci út 73.) kell kérnie.

  Főszabályként az ellátottak utazási utalványa (a továbbiakban: utazási utalvány) nem pótolható.

  Rendkívül indokolt esetben (például, ha az utalvány megsérült/elháríthatatlan ok következtében megsemmisült vagy azt eltulajdonították) azonban – az összes körülményt egyedileg mérlegelve – pótolható az utazási utalvány, ha az állítását megfelelő igazolással (eltulajdonítás esetén rendőrségi jegyzőkönyv, eljárást megszüntető határozat) alátámasztja.

  Az igazolást az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának kell megküldeni. Ebben az esetben nyilatkoznia kell arról, hogy hány esetben vette igénybe az utazási kedvezményt. A nyilatkozat alapján a már igénybevett kedvezmény az utalványon érvénytelenítésre kerül.

  Az elvesztett utazási utalvány nem pótolható!

  A letiltás megszüntetése a letiltási rendelvényt/végzést kibocsátó önálló bírósági végrehajtó, illetve bíróság hatáskörébe tartozik. Amennyiben reklamációja van a letiltással kapcsolatban, illetve kérvényezni szeretné annak megszüntetését (pl.: gyermektartásdíj), akkor a letiltást kiadó szervhez kell fordulnia. 

  Az ügyfél számára az elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségét központi rendszer biztosítja. A központi rendszer igénybevételéhez az ügyfélnek előzetes regisztráció után ügyfélkapu létesítését kell kezdeményezni a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu). Az ügyfélkapu olyan eszköz, amely biztosítja, hogy a használó egyedileg (személyében) azonosított módon biztonságosan léphessen kapcsolatba a központi rendszer útján a közigazgatási, jelen esetben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekkel.

  Az onyf@onyf.hu címre, elektronikus úton beérkezett levelek, bejelentések és kérelmek (ezek közzé tartozik a konkrét, lakcím-változást bejelentő kérelem is) – ellentétben az ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelmekkel – csak tájékoztató jellegűek, a küldő személye, az e-mail hitelessége nem bizonyítható.

  Ezért került sor arra, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága levélben kérte fel bejelentésének „hagyományos” úton történő megerősítésére.

  A nyári szünidő tartamára akkor jogosult az egyetem nappali képzése keretében tanulmányokat folytató diák, ha a következő félévre is beiratkozott. Ilyen esetben utólag, az iskolalátogatási igazolás beérkezését követően kerül kiutalásra a nyári szünidő tartamára járó árvaellátás.

  Annak, aki nem társadalombiztosítási nyugellátásban, pl. baleseti járadékban, átmeneti járadékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, korhatár előtti ellátásban, stb. részesül. (Kivétel az ideiglenes özvegyi nyugdíj, mely ugyan társadalombiztosítási nyugellátás, de az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege méltányosságból nem emelhető.)

  Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek sem

  -         akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el,

  -         aki előzetes letartoztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

  Az igazolás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától (1139 Budapest, Váci út 73.) kérhető írásban vagy személyesen. 

  Iskolalátogatási igazolást kell benyújtani az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához, újabb igénybejelentő lap kitöltésére nincs szükség. 

  Igen. Írásban kell kérnie a nyugdíj más címre történő folyósítását az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától (1139 Budapest, Váci út 73.). A levélben közölni kell a folyósítási törzsszámát, az új címet, valamint pontosan meg kell jelölni azt az időtartamot (...-tól ...-ig), ameddig erre a címre kéri a nyugdíja folyósítását. A kérelmet szíveskedjen saját kezű aláírásával ellátva megküldeni.

  A kérelmet célszerű legalább 1 hónappal az elutazást megelőzően eljuttatni a nyugdíjfolyósító szervhez.

  A lakcímváltozás bejelenthető

   

  • személyesen az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságán (Budapest, XIII., Váci út 73.), vagy
  • írásban a nyugdíjfolyósítási törzsszámra hivatkozással, a nyugdíjas saját kezű aláírásával ellátva, az 1820 Budapest levelezési címen, vagy
  • elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

   

  A bejelentéshez felhasználható nyomtatványok száma B03, illetve B04, amelyek letölthetők a "Nyomtatványok" menüpont "Nyomtatványtár" alkalmazásból.

  Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága minden év január 31-ig levélben tájékoztatja minden ügyfelét az előző évben folyósított ellátások összegéről.

  A tájékoztató levél tartalmazza a folyósított ellátás típusát, előző évi összegét, tárgyévi összegét (januári emeléssel növelten) és jelzést arra vonatkozóan, hogy az ellátást adóterhet viselő ellátásként kell-e figyelembe venni a személyi jövedelemadó bevallás teljesítésénél.

  Adóigazolást kizárólag azok az ellátásban részesülők kapnak, akik részére adóköteles ellátást folyósít az igazgatóság.  Ezt az igazolást szintén január 31-ig kell megküldeni minden érintett részére.

  A megállapított árvaellátás a gyermeket 16. életéve betöltéséig megilleti, függetlenül attól, hogy tanul-e vagy sem. Ezt követően – főszabályként legfeljebb 25. életéve eléréséig – nappali rendszerű képzés keretében alap-, közép- és felsőfokú tanulmányok folytatása esetén jár továbbra is az árvaellátás.

  Akkor is megállapítható és folyósítható az árvaellátás, ha az árva az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy 25 évesnél fiatalabb, és felnőttképzésben vesz részt, feltéve, hogy a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.

  A jogosultságot a tanulói/hallgatói jogviszony fennállása alapozza meg, mely az oktatási intézménybe történt beiratkozással keletkezik. Az árvaellátás folyósítása érdekében a beiratkozásról szóló igazolást el kell juttatni az ellátást folyósító szervhez (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága 1139 Budapest, Váci út 73.)

  Amennyiben az árva az egyik iskolában befejezte tanulmányait (pl. júniusban sikeres érettségi vizsgát tett), s a következő tanévet már új oktatási intézményben kezdi (pl. szeptemberben beiratkozik az egyetem első évfolyamának első félévére), az árvaellátás összege a tanévek közötti nyári szünet időszakára visszamenőleg megilleti.

  Az a szülő, aki korábban két vagy több árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén részesült özvegyi nyugdíjban, de az arra való jogosultságát már csak a továbbtanuló árva teremti meg, a beiratkozást követően kiállított iskolalátogatási igazolás alapján – az egyéb feltételek fennállása esetén – ismét jogosulttá válhat az özvegyi nyugellátásra.

  A folyósítási törzsszámról szóló igazolvány elvesztése bejelenthető személyesen vagy telefonon az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságán (1139 Budapest, Váci út 73. - telefon: 350-0155; 350-2755; 270-8927; 270-8999), továbbá írásban a nyugdíjfolyósítási törzsszámra hivatkozással a nyugdíjas sajátkezű aláírásával ellátva az igazgatóság postacímén (1820 Budapest).

  Az elvesztés körülményeit is tartalmazó részletes bejelentést követően a nyugdíjfolyósító szerv új igazolványt állít ki a törzsszámról és megküldi az ügyfél lakcímére.

  Az árvaellátásra jogosultság feltételeit, a folyósítás szabályait a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet tartalmazza.

  A hivatkozott törvény 55. §-ának (5) bekezdése szerint az árvaellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a középiskola tanulójának a tanulói jogviszonya, illetőleg a felsőoktatási intézmény hallgatójának a hallgatói jogviszonya az oktatási intézmény igazolása szerint a tanuló, illetőleg hallgató betegsége vagy szülése miatt szünetel.

  Amennyiben tehát a jogviszony szünetelésének oka a tanuló/hallgató betegsége, illetve szülése, úgy az árvaellátásra való jogosultság továbbra is fennáll, egyéb szünetelési ok esetén azonban megszűnik.

  A nyugellátás lakossági folyószámlára történő utalását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet kérelmezni. A nyomtatvány száma B04, amely letölthető a „Nyomtatványok” menüpont „Nyomtatványtár” alkalmazásból. A bankszámlára utalást természetesen a nyugdíjigény benyújtásakor is kérni lehet.

  Ha az ellátás folyósítása valamely pénzintézethez történik, a lakcím (tartózkodási hely) változását – a levélküldemények kézbesíthetősége érdekében – az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának (a továbbiakban: NYUFIG, cím: 1139 Budapest, Váci út 73., Postacím: Budapest 1820)be kell jelenteni.

  Amennyiben a NYUFIG-tól már ellátásban részesül, úgy az 1997. évi LXXXI. tv. 79. § (2) bekezdése alapján kérheti, hogy ellátása

  •  belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál (továbbiakban: pénzintézet) vezetett fizetési számlára (lakossági folyószámlára vagy devizaszámlára),
  • az EGT-állam területén élők esetén az EGT államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
  •  a Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő esetén a szerződő állam pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett fizetési számlára, vagy
  •  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek árvaellátása esetén gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számlára

  utalással történjen.

  Amennyiben az Ön részére már folyósításra kerül ellátás, úgy kérelmét közvetlenül a NYUFIG-nak kell megküldenie. A kérelmet postai úton az erre a célra kialakított formanyomtatványon, vagy levélben (törzsszámra hivatkozással,saját kezű aláírásával ellátva) illetve elektronikus ügyintézés (ügyfélkapu) keretében is meg lehet tenni.

  Megjegyezni kívánjuk, hogy a jogosult (vagy törvényes képviselője) által faxon, vagy e-mail-en közölt utalási mód megváltozása (számlaszámra utalás) iránti bejelentést elfogadni nem lehet.

  Nyugdíjas személy elhalálozását (ha özvegy nem maradt utána) a halotti anyakönyvi kivonat másolatának az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához (1820 Budapest, vagy 1139 Budapest, Váci út 73.) való eljuttatásával kell bejelenteni.

  Fel kell tüntetni az elhunyt személy folyósítási törzsszámát vagy ennek hiányában az utolsó pontos lakcímét. A bejelentést személyesen, postai úton, és elektronikus ügyintézés keretében is meg lehet tenni. 

  A nyugdíjast (járadékost) a halál napját magába foglaló hónap végéig esedékes ellátás illeti (illetné) meg. A fel nem vett ellátást a nyugdíjassal (járadékossal) annak elhalálozásakor közös háztartásban együtt élt házastársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, testvére igényelheti - ebben a meghatározott, egymást követő sorrendben, a halálesetet követő egy éven belül -, ezek hiányában pedig az örökös a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

  Az együtt élt családtag részéről az igényléshez elegendő egy erre a célra rendszeresített nyilatkozat kitöltése, amelyből megállapítható a rokoni kapcsolat, az egy háztartásban történt együttélés, továbbá tartalmazza az elhunyt adatait, az ellátásának folyósítási törzsszámát.

  Örökös részére a jogerős záradékkal ellátott öröklési bizonyítvány, illetve hagyatéki végzés alapján fizethető ki a fel nem vett nyugellátás.

  Tekintettel arra, hogy Ön az elhunytnak nem a házastársa volt, ezért az utolsó havi nyugdíjat jogerős hagyatéki végzés megküldése után tudja majd az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az örökös részére kifizetni.

  A nyugdíjak folyósításával kapcsolatos változások feldolgozása érdekében a lakcímmel, számlaszámmal összefüggő változásokat tanácsos legalább 30 nappal korábban bejelenteni az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál.

  Nyugellátása 2017. február hónapban már az új számlaszámra kerül folyósításra.