A hivatalból indított adategyeztetési eljárás célja és eredménye

Az egyeztetési eljárás legfontosabb célja, hogy a leendő nyugdíjasok a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyaikról, a megszerzett és a nyugdíjnál figyelembe vehető kereseteikről, aktív korban – a nyugdíjigény bejelentése előtt – tájékoztatást kapjanak.

Az eljárás célja továbbá, hogy az ügyfél jelzése alapján a nyugdíjnyilvántartásban nem, vagy hibásan szereplő, illetve hiányzó adatok minél hamarabb beszerzésre, kiegészítésre, a téves adatok javításra, törlésre kerülhessenek, és a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása kizárólag az ügyfél által ismert és vele egyeztetett adatokat tartalmazza.

Az adategyeztetés eredményeként - a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő teljes körű és egyeztetett adatok birtokában - a nyugdíj elbírálásának folyamata gyorsabbá válik, a nyugdíjak megállapítására és folyósítására hamarabb kerülhet majd sor.

A hivatalból indított adategyeztetési eljárás jogszabályi  háttere

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény – 2013. január 1-jétől hatályos – 96/B. – 96/E.§-ai alapján a megyei és fővárosi kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási szakterületének a nyugdíjbiztosítás nyilvántartásában rögzített, a biztosítási jogviszonyokra, keresetekre vonatkozó adatokat egyeztetniük kell a biztosítottakkal, leendő nyugdíjigénylőkkel. A biztosítási jogviszonyokra, keresetekre vonatkozó adatokat a munkáltatók, foglalkoztatók küldték be a mindenkor előírt jogszabályok alapján.

A hivatalból indított adategyeztetési eljárás ütemezése

Az egyeztetési eljárás ütemezetten történik. Az első ütemben az egyeztetésre a jelenleg hatályos jogszabályok szerint az 1955. és 1959. között született biztosítottak, volt biztosítottak esetében került sor. Az egyeztetési eljárást ezen korosztályok tekintetében 2016. december 31-ig kellett megindítani. Az ebbe a korcsoportba tartozó biztosítottak, volt biztosítottak esetében a korábbi kiértesítési időszak lezárását követő két év elteltével hivatalból újabb adategyeztetési eljárást kell lefolytatni. Az egyeztetési eljárást akkor is le kell folytatni, ha a korábbi egyeztetési eljárásra azóta megszűnt kizáró ok miatt került sor.

A második ütemben az 1960. és 1964. között született biztosítottak, volt biztosítottak kiértesítése történik meg, az egyeztetési eljárást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek 2017. január 1-jétől indítják meg. A korosztályon belül TAJ szám sorrendben történik a Tájékoztató levelek, illetve a kimutatások kiküldése az ügyfél részére.

Nem kell az egyeztetési eljárást hivatalból megindítani

  • az 1955 előtt születettek esetében, vagy,
  • ha egyeztetési eljárás van folyamatban, vagy
  • ha öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, vagy más szolgálati idő és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset alapján kiszámított ellátás megállapítása iránti eljárás van folyamatban.

Az adategyeztetési eljárás folyamata

Az eljárást a lakóhely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal kerületi/járási hivatala folytatja le.  Az egyeztetési eljárás hagyományos eljárás keretében indul. Minden érintett postán kap egy Tájékoztató levelet, amely tájékoztatást ad

  • az egyeztetés céljáról,
  • az eljárás menetéről,
  • a nyilvántartásból alapesetben hiányzó, szolgálati időnek minősülő időszakokról (szakmunkástanulói idő, katonaidő stb.) és azok igazolásának módjáról,
  • az elektronikus ügyintézés lehetőségéről és annak igénybe vételi módjáról, továbbá
  • a Call Center szolgáltatásról és
  • az online időpontfoglaló alkalmazásról.

A hivatalból induló adategyeztetési eljárásban lehetőség van elektronikus ügyintézésre is. Ezt a www.onyf.hu honlapon ügyfélkapus azonosítás után  lehet megtenni a „Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés” szolgáltatás igénybevételével az „Elektronikus ügyintézésre váltok” gomb megnyomásával. Elektronikus ügyintézés esetén  az ügyfél valamennyi adategyeztetéssel kapcsolatos dokumentumot elektronikus formában fog megkapni az elektronikus tárhelyére.
További részletes tájékoztató  a www.onyf.hu honlapon a „Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés” menüpont alatt ügyfélkapun történő belépést követően „Felhasználói útmutató” címmel található.

Az egyeztetési eljárás hivatalbóli megindítását követően az eljáró szerv az ügyfél részére az eljárás megindításáról szóló végzés mellékleteként egy részletes kimutatást  küld az általa nyilvántartott biztosításban töltött időszakokról, illetve nők esetében a nők kedvezményes nyugdíjára vonatkozó jogosultsági időkről, valamint a korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék és balettművészeti életjáradék igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító időkről. A kimutatáson szerepelnek továbbá a munkáltató, vagy jogutódja, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett adatai, az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereseti és jövedelemi adatok, továbbá az erre az időszakra vonatkozóan levont nyugdíjjárulék adatok és egyéb, a jelenlegi nyugdíj szabályok szempontjából fontos adatok. Tekintettel arra, hogy az adategyeztetés a korabeli papíralapú adatok feldolgozása alapján történik, amelyeken sok esetben olvashatatlan a foglalkoztató, illetve a foglalkoztató és az adatszolgáltató személye nem azonos, és a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba az adatszolgáltatást ténylegesen teljesítő szervezet neve kerül bejegyzésre, ezek az adatok sok esetben eltérőek lehetnek az ügyfél rendelkezésére álló dokumentumok adataitól. A munkáltató feltüntetését a kimutatáson jogszabály írja elő, ez az információ azonban a nyugdíj megállapítása során relevanciával nem rendelkezik, a nyugdíj megállapításának folyamatát, illetve az ellátás összegét nem befolyásolja.

Amennyiben a megküldött kimutatással kapcsolatban az ügyfélnek érdemi észrevétele van, (pl.: a kimutatás nem tartalmaz minden időszakot, amelyet biztosításban töltött, stb.), akkor azt az e célra rendszeresített ún. "Elfogadó/észrevételező nyilatkozat"-on jelezheti.

A kitölthető nyilatkozat papír alapú ügyintézés esetén a kimutatással egyidejűleg megküldésre kerül. A nyilatkozathoz mellékelni kell azokat az eredeti dokumentumokat (pl. munkakönyv, leckekönyv, katonakönyv stb.), amelyek alátámasztják észrevételeit.

Elektronikus kapcsolattartás esetén a honlapon található, azonos elnevezésű űrlap beküldésével teheti meg észrevételeit. Ennek az űrlapnak a beküldésével egyidejűleg lehetőség van mellékletek beküldésére is.

Az észrevételek megtételére 60 nap áll rendelkezésre.

Az eltérések okait az eljáró szerv az ügyfél által megküldött dokumentumok és saját nyilvántartásai alapján megvizsgálja. A felülvizsgálat során az eljáró szerv a tényállás tisztázása érdekében foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást folytathat le, továbbá az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet, majd a megszerzett információkat értékeli és a hitelesnek tekinthető adatokról határozatban értesíti az ügyfelet.

Ha az ügyfél egyetért a kimutatásban foglaltakkal, akkor az Elfogadó/észrevételező nyilatkozat beküldésével erről tájékoztathatja az eljáró szervet, amivel meggyorsíthatja a folyamatot, hiszen az ügyben – amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján további vizsgálat lefolytatása nem szükséges - határozat hozható.

Az eljáró szerv az egyeztetési eljárást határozattal zárja le. A határozatban fel kell tüntetni a kimutatásban szereplő adatokat, az azokban végrehajtott adatmódosításokat, illetve az elbírált adatmódosítások okát, továbbá az egyeztetési eljárást követően az ügyfélről nyilvántartott valamennyi, nyugdíjjogszerzésre vonatkozó adatot.

Az adategyezetési eljárásnak nem része az állami nyugdíjrendszerbe visszalépett személyek (volt magánnyugdíjpénztári tagok) által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíjakról, a magánnyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmozott összegekről (az ún. hozamgarantált tőke), illetve a visszalépő tagi kifizetésekről történő tájékoztatás. A magánnyugdíjpénztár részére teljesített befizetések ugyanis a vonatkozó jogszabályok értelmében nem minősültek nyugdíjjáruléknak, azok befizetésére vonatkozóan a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartása nem tartalmaz adatokat, mivel a magánnyugdíjpénztárak részére jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget nem írt elő.

Az adategyeztetési eljárás során kiadott határozat tehát a magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetésre vonatkozó adatokat nem tartalmazza.

Annak a ténynek, hogy az igénylő visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe, kizárólag a nyugellátás megállapítása során van jelentősége. A hatályos jogszabályok értelmében ugyanis amennyiben az igénylő a nyugdíj megállapításakor magánnyugdíjpénztár tagja, a nyugellátásának csak meghatározott százalékát kapja. Ha az igénylő a nyugdíja megállapításakor nem tagja magánnyugdíjpénztárnak, úgy - korábbi pénztári tagságától függetlenül - a nyugellátása teljes összegére jogosult. Így azok a személyek, akik visszaléptek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, későbbi nyugdíjazásukkor a nyugellátásuk teljes összegére lesznek jogosultak.

Amennyiben a határozatban foglaltakkal esetleg nem ért egyet, akkor fellebbezést nyújthat be a döntés ellen az elsőfokú döntést meghozó szervhez, amely beadványát elbírálja és vagy saját hatáskörben módosítja, vagy fellebbezésként továbbítja. Ha az újabb határozatban foglaltakkal sem ért egyet, akkor lehetősége van a határozat bíróságon történő megtámadására. Az eljárás minden szakasza illeték- és költségmentes.

Az egyeztetési eljárás ügyintézési határideje - az eljáró szerv részéről – 60 nap. Az ügyintézési időbe nem számít bele a kivonatnak az ügyfél részére történő megküldésétől az ügyfél nyilatkozatáig eltelt idő, illetve amennyiben az ügyfél nyilatkozatot nem tesz, a kivonat kézhezvételétől számított 60 napos határidő, a tényállás tisztázásának időtartama, amely az adatok közlésére irányuló felhívástól az adatszolgáltatás teljesítéséig tart, illetve az esetlegesen lefolytatásra kerülő hatósági ellenőrzés időtartama.

Amennyiben az egyeztetési eljárással kapcsolatosan további kérdése merül fel, a 80/20-54-44 zöldszámon (Call Center) hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30-ig tájékozódhat, vagy - személyes megjelenéssel - igénybe veheti a lakóhelye szerinti illetékes kormányhivatal kerületi/járási hivatala munkatársainak segítségét a hivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán. A személyes egyeztetéshez előzetesen időpont foglalására van lehetőség, az erre a célra használható online időpontfoglaló elérhető az ONYF honlapján (https://idopontfoglalo.onyf.hu/), vagy telefonon a Call Center számán.

Közreműködése nagy segítséget jelenthet ahhoz, hogy az egyéni nyugdíjnyilvántartás a jelenleginél is hatékonyabban szolgálhassa az Ön  tájékoztatását, és a jövőbeni ellátásának elbírálását, ami az Ön és a hivatal közös érdeke.

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság