Melyek a bányászokat megillető egészségkárosodási járadékra való jogosultság feltételei?

A bányászok egészségkárosodási járadékára az a személy jogosult, akinek

- egészségkárosodása legalább 29 százalékos mértékű, és

- saját jogú nyugellátásra  nem jogosult, és

- nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben, jövedelem-kiegészítésben, átmeneti jövedelem-kiegészítésben,

- a járadék megállapításakor keresőtevékenységet nem folytat,

- a keresőtevékenység megszűnését megelőzően megváltozott munka-képességére, illetve egészségkárosodására tekin-tettel a bányászokat megillető keresetkiegészítésben vagy átmeneti keresetkiegészítésben részesült.

Milyen összegű a bányászok egészségkárosodási járadéka?

Az egészségkárosodási járadék összege a megállapításkor megegyezik a keresőtevékenység megszűnését megelőzően megváltozott munkaképességére, illetve egészségkárosodására tekintettel a bányászokat megillető keresetkiegészítés vagy átmeneti kiegészítés összegével, ami azonban 2013. január 1-jétől nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj legkisebb összege háromszorosának a nyugellátások 2013. január havi emelésének mértékével megemelt összegénél. (28.500.-Ft X 3= 85.500.-Ft, melynek 5,2%-kal emelt összege 89.950.-Ft)

Meddig igényelhető az egészségkárosodási járadék?

Az egészségkárosodási járadék iránti igényt annak a keresőtevékenységnek az időtartama alatt, vagy annak megszűnésétől számított 24 hónapon belül lehet érvényesíteni, amelynek időtartama alatt az egészségkárosodás bekövetkezett. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A határidőbe nem számít bele

- a keresőtevékenység megszűnését követően járó táppénz, baleseti táppénz folyósításának időtartama, valamint

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti pénzbeli ellátás folyósításának időtartama.

A járadék a jogosultsági feltételek bekövetkeztének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától esedékes.

Hol és hogyan kell igényelni az egészségkárosodási járadékot?

A járadék iránti igényt a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez az erre rendszeresített nyomtatványokon (ONYF. 3515-270/D. jelű, K26 számú űrlapon) írásban kell benyújtani.

Az űrlap kinyomtatható, illetőleg letölthető és számítógéppel kitölthető formában a https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp linken érhető el. (Lásd: „Tájékoztató a nyugellátási igény érvényesítéséről”.)

A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. (Erről bővebben olvashat az „elektronikus ügyintézésről” szóló Tájékoztatóban.)

Az igénybejelentéskor a kérelmezőnek csatolnia kell

- az egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a házi orvostól, kezelőorvostól beszerezhető véleményt („Beutaló")

- az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(eke)t, ha korábban ilyen ellátás(ok)ban részesült,

- amennyiben az igény előterjesztésekor foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának (üzem-orvosnak) tájékoztatóját a munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e.

Kik jogosultak még egészségkárosodási járadékra? Milyen feltételekkel kell rendelkezniük? Hogyan kell az ellátást igényelniük?

A bányászok egészségkárosodási járadékára az a személy is jogosult aki

- bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél legalább 10 évet földalatti munkakörben töltött el,

- bányászati szolgálata során, vagy azt követően, de a bányászati tevékenysége következtében 29 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett,

- 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 2012. január 1-jétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény szerinti megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesült és saját jogú nyugellátásra nem jogosult, továbbá nem részesül rendszeres pénzellátásban, kereset-kiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben, jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben.

A felsorolt feltételekkel rendelkező személy esetén a járadék havi összege megegyezik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának

- amennyiben a komplex felülvizsgálatot elvégezték a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó összegével,

- amennyiben a komplex felülvizsgálatra nem kerül sor, az ellátás megszüntetését megelőző hónapra járó összegével.

A járadék a megváltozott munkaképességű személyek ellátása megszüntetésének napját követő naptól esedékes.

Olyan személy esetén, akinél a komplex felülvizsgálatot 2012. január 1-jét követően elvégezték - és a korábbinál alacsonyabb összegű ellátást állapítottak meg a számára -, a felülvizsgálat során hozott döntés végrehajtásának időpontjára visszamenőleg a járadék és a felülvizsgálat után megállapított összeg különbözetének kifizetéséről a nyugdíjbiztosítási igazgatóság dönt, és azt a nyugdíjfolyósító szerv egy összegben folyósítja.

A járadék iránti kérelmet

- amennyiben a komplex felülvizsgálatot elvégezték, a felülvizsgálat során hozott döntés jogerőre emelkedésértől számított 24 hónapon belül kell benyújtani. Ezen határidő elmulasztása jogvesztő!

- amennyiben komplex felülvizsgálatra nem került sor, időbeli korlátozás nélkül lehet benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell

a) a bányászati jogviszony megszűnésekor kapott kedvezményre jogosító igazolást [A 23/1991. (II.9.) Korm .rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szövege tartalmazza azt, hogy azok a személyek jogosultak a 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet alapján kedvezményre, akiknek a munkaviszonya, bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél a bányászati szerkezetátalakítás, korszerűsítés miatt vagy a bányaüzem bezárása következtében szűnt meg. Annak a személynek, akinek a rokkantsági nyugdíját a fentiek szerint rokkantsági nyugdíjkedvezmény alapján állapították meg és folyósították 2011.12.31-én is, annak az igazolást nem kell csatolnia a jelen egészségkárosodási járadék iránti kérelemhez.],

b) valamint a jogosultságot igazoló egyéb rendelkezésre álló dokumentumokat.