A nyugdíjbiztosítási szakellenőrzés jogszabályi felhatalmazása, célja és feladata

A fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei a szakellenőrzési feladatokat a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint látják el. A szakellenőrzés feladatait a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 100. §-a, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88-94. §-a, illetőleg a 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A-6/B. §-a szabályozza. Az ellenőrzés kiterjed a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos szabályok megtartására, illetőleg a nyilvántartási és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a nyugellátások elbírálásával kapcsolatos adatszolgáltatásra.

 

Az ellenőrzés célja, hogy a biztosítottak, az ellátást igénylők érdekében a hatályos jogszabályi előírások alapján segítsék a nyugdíjbiztosítási adatok nyilvántartásba vételét, egyeztetési eljárás lefolytatását, vagy a nyugdíjak és minden olyan ellátás elbírálását, amelynek megállapítását és/vagy folyósítását jogszabály a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe utalja. A nyugdíjbiztosítási feladatok maradéktalan ellátása érdekében - a kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó adatszolgáltatásra (nyilvántartásra) kötelezettek körében - járuljon hozzá a jogszabályi előírások betartásához (betartatásához), a jogkövetés, az egységes jogalkalmazás biztosításához.

A szakellenőrzés kiemelt feladatai az alábbiak:

  • A nyugellátások elbírálásához, adategyeztetési eljárások lefolytatásához szükséges szolgálati idő, jogosultsági idő, kereseti adatok helytállóságának vizsgálata, a jogosultság elbírálásához hiányzó adatok beszerzése.
  • A társadalombiztosítási egyéni számla 2012. december 31-ét követő időszakra bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó adatok vizsgálata.
  • A felszámolás/végelszámolás alatt álló vagy jogutód nélkül megszűnt foglalkoztatók esetében a nyilvántartási dokumentáció rendezéséhez szükséges intézkedések megtétele.
  • A nyugdíjbiztosítás nyilvántartásában szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő, kereseti és egyéb adatok utólagos ellenőrzése.
  • Bizonyítási eljárás, így különösen tanúmeghallgatás, helyszíni szemle lefolytatása.
  • A foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, valamint társas vállalkozások társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének ellenőrzése.
  • A korkedvezményre jogosultság körülményeinek tisztázása.
  • Megtérítési - baleseti - ügyek helyszíni vizsgálata.

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság