Mikor és hogyan kell kérni a NYENYI program adatbázis-példányának helyreállítását?

 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 47. § (1) bekezdése értelmében a nyilvántartásra kötelezett a biztosítottakról vezetett nyilvántartását köteles archiválni. A NYENYI program adatbázis-példányának helyreállítása akkor válik szükségessé, ha a nyilvántartásra kötelezettnél az adatszolgáltatáshoz használt eredeti adatbázis-példány nem lelhető fel, és az eredeti adatszolgáltatás módosítása (törlése) szükségessé válik.

Az adatbázis-példány helyreállítását a nyilvántartásra kötelezett írásban (személyesen vagy postai úton) köteles kérelmezni a székhelye (telephelye) szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületénél. A kérelemben a nyilvántartásra kötelezett adatain (név, adószám), valamint az adatszolgáltatási időszakon (amelyhez az adatbázis-példányt tartozik) túl fel kell tüntetni a helyreállítandó adatbázis-példány telephely-kódját, valamint az adatbázis-helyreállítás indokát is. A telephely-kód a konszignációs listán található 6 jegyű azonosítószám. Amennyiben a konszignációs lista másodpéldánya sem áll a nyilvántartásra kötelezettnek rendelkezésre, az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kérelemre betekintést biztosít a kötelezett számára a nála tárolt konszignációs listákba.

A kérelem a nyilvántartásra kötelezett megbízása alapján – eseti meghatalmazott vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései alkalmazásával – meghatalmazott, illetve képviselő útján is benyújtható. Az Art. szerinti meghatalmazott esetén a kérelem benyújtásának feltétele, hogy az adatbázis-példány helyreállítása időpontjában az illetékes igazgatási szervnél a meghatalmazottra vonatkozóan érvényes „3. számú Bejelentő lap” legyen.

A kérelem a nyilvántartásra kötelezett megbízása alapján – eseti meghatalmazott vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései alkalmazásával – meghatalmazott, illetve képviselő útján is benyújtható. Az Art. szerinti meghatalmazott esetén a kérelem benyújtásának feltétele, hogy az adatbázis-példány helyreállítása időpontjában az illetékes igazgatási szervnél a meghatalmazottra vonatkozóan érvényes „3. számú Bejelentő lap” legyen.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az eljáró szerv ellenőrzése alapján a helyreállítás nem indokolt vagy a kérelemben feltüntetett telephely-kód nem létezik, illetve meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás nem került megküldésre (rögzítésre), a kérelem (írásban) elutasításra kerül.

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében a honlapról letölthető az adatbázis-helyreállítási kérelem formanyomtatvány. A nyomtatvány használata nem kötelező, az ügyintézés során a nyomtatványmintával azonos tartalmú kérelem is elfogadásra kerül.

Elektronikus ügyintézés keretében 2009. évre teljesített adatszolgáltatás esetén az ügyfeleknek az e-NYENYI rendszerben lehetőségük van a sikeresen feltöltött adatszolgáltatások „eredőjeként” előállt adatokat tartalmazó állomány, valamint a hozzá tartozó összesített névjegyzék (konszignációs lista) letöltésére.

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság