A felszámoló a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény előírásai alapján a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás ellátásával összefüggésben – jogszabályban meghatározott módon – adatszolgáltatást köteles teljesíteni a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatairól. A biztosítottak 2009. december 31-ig fennállt jogviszonyáról szóló adatokat a gazdálkodó szerv székhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete (a továbbiakban: nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv) részére kell megküldeni. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által – az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről – kiadott igazolást a felszámoló köteles megküldeni a bíróságnak.

A 2010. január 1-je előtt keletkezett nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a felszámoló kérésére az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolást állít ki. A 2009. december 31-e után létrejött gazdálkodó szervezetek részére, illetve a tevékenységüket korábban megkezdett gazdálkodó szervezetek 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) jogosult igazolást kiadni.

A felszámoló adatszolgáltatási kötelezettsége az eljárás alá vont gazdálkodó szervezet jogelődjének elmaradt adatszolgáltatási kötelezettségeire is kiterjed.

A felszámoló a nyilvántartó lap adattartalmát az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: Központ) Központ által rendszeresített számítógépes programmal köteles előállítani, visszamenőleges adatszolgáltatási kötelezettségét a program felhasználásával vagy - a Központ által rendszeresített és az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott - nyomtatvány felhasználásával teljesíteni. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 2009. évre vonatkozó visszamenőleges adatszolgáltatás számítógépes adathordozón (floppyn) történő teljesítésére nincs lehetőség. Az ügyfelek elektronikus ügyintézésének biztosítása keretében az előírt adatszolgáltatás az Ügyfélkapu használatával, elektronikus úton is teljesíthető. A visszamenőleges nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatásról részletes információ a "Tájékoztatás a visszamenőleges adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről” című tájékoztatóban megtalálható.

Az elektronikus ügyintézés keretében történő nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás teljesítéséhez korábban kitöltött és leadott „Bejelentő lap" elnevezésű nyomtatvány érvényességének lezárásáról, valamint az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező felszámoló, illetve meghatalmazottja természetes személyazonosító adatait tartalmazó újabb „Bejelentő Lap" kitöltéséről és az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez történő beküldéséről az elmaradt adatszolgáltatás teljesítését megelőzően gondoskodni kell.

A felszámoló adatszolgáltatási kötelezettsége a rendelkezésére álló adatok körére terjed ki.
Amennyiben a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás rendezése, utólagos teljesítése az iratanyag hiánya miatt nem lehetséges, a felszámoló erről köteles írásban a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére nyilatkozatot tenni, amely szerv a részleges, illetve teljes adatvesztés tényét a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartási rendszerében rögzíti.

A 2010. január 1-je előtt keletkezett elmaradt adatszolgáltatási kötelezettséget az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felé, 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a bevallást pedig a NAV felé kell teljesíteni. Amennyiben foglalkoztatás nem történt, illetve biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyra tekintettel vagy azzal összefüggésben a 2009., vagy az azt megelőző évekre vonatkozóan járulékalapot képező jövedelem kifizetésére nem került sor, az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet erről tájékoztatni kell, a „nemlegesség" okának megjelölésével. (Ez a tájékoztatás megtehető az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, e-ügyintézés keretében, illetve alaki és formai kötöttség nélkül is.)

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásuk során segítik a felszámolókat a visszamenőleges adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésében. A felszámolási eljárás Cégközlönyben való közzétételét követően - amennyiben a „felszámolás alatt álló" gazdálkodó szervezetnek lejárt határidejű (elmaradt) nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettsége van - a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a felszámolótól hatósági eljárás keretében - 15 napos határidő előírásával - a hiányosságok pótlását kéri. (Amennyiben az adatszolgáltatás utólagos rendezése pl. az iratanyag rendezetlensége miatt a megadott határidőn belül nem tehető meg, a további intézkedések „elhalasztásának" érdekében szükséges az értesítést kiadó igazgatási szerv tájékoztatása.)

A 2010. január 1-je előtt keletkezett adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás (hatósági bizonyítvány) kiadásához szükséges „Kérelem" formanyomtatvány az ONYF honlapjáról letölthető. Az igazolás (hatósági bizonyítvány) kiadása iránti kérelem alaki és formai megkötöttség nélkül is benyújtható, de a kérelemnek az igazoláshoz szükséges valamennyi adatot tartalmaznia kell.

A nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolást a felszámolás befejezésekor készített dokumentációval (zárómérleg, záró adóbevallás, zárójelentés, vagyonfelosztási javaslat stb.) összhangban, a felszámolási zárómérleg bírósági leadását közvetlenül megelőzően célszerű megkérni az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének igazolása ügyében kezdeményezett eljárás illetékköteles. A felszámolónak az igazolás kiadásáért 3.000 forint összegű eljárási illetéket kell fizetnie. Az illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel, az eljárást kezdeményező iraton kell leróni.

A felszámolt (megszűnt) gazdálkodó szervezetek iratanyagainak elhelyezésére vonatkozó adatok pontos ismerete kiemelten fontos a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek számára, ezért kérjük, hogy az iratanyag felszámolási eljárás lezárását követő elhelyezésére vonatkozó információkat, annak tudomásra jutásától számított 15 napon belül közöljék. Ezen információk központi hatósági nyilvántartásba vételével a későbbiekben esetleg szükségessé váló nyugdíjbiztosítási ellenőrzések lefolytatása is biztosítottá válik.

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság