A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 1. számú mellékletének V. pont 1. pontjának e) alpontjában foglaltak szerint a változásbejegyzési kérelem benyújtásához szükséges okiratok körébe tartozik a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete (a továbbiakban: nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv) által kiállított, a cég biztosítottai adatainak átadásáról, a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás teljesítéséről elnevezésű igazolás. A Ctv. 1. számú mellékletében előírtak az eljárás megindításához (a változásbejegyzési kérelem benyújtásához), a Ctv. 112. §-ának (2) bekezdésében előírtak pedig az eljárás lezárásához kötik a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolását.

A 2010. január 1-je előtt keletkezett adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a végelszámoló kérésére az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolást állít ki. A 2009. december 31-e után létrejött gazdálkodó szervezetek részére, illetve a tevékenységüket korábban megkezdett gazdálkodó szervezetek 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) jogosult igazolást kiadni.

Amennyiben a végelszámolásra került gazdálkodó szervezet a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatását a 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan nem teljesítette, a végelszámoló a biztosítottak nyugdíjbiztosítási adatait - a Ctv. előírásainak figyelembevételével - átadja az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

A végelszámoló adatszolgáltatási kötelezettsége az eljárás alá vont gazdálkodó szervezet jogelődjének elmaradt kötelezettségeire is vonatkozik.

A végelszámoló a nyilvántartó lap adattartalmát az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: Központ) Központ által rendszeresített számítógépes programmal köteles előállítani, visszamenőleges adatszolgáltatási kötelezettségét ezen számítógépes program felhasználásával vagy - a Központ által rendszeresített és az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott - nyomtatvány felhasználásával teljesíteni. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 2009. évre vonatkozó visszamenőleges adatszolgáltatás számítógépes adathordozón (floppyn) történő teljesítésére nincs lehetőség.  Az ügyfelek elektronikus ügyintézésének biztosítása keretében az előírt adatszolgáltatás az Ügyfélkapu használatával, elektronikus úton is teljesíthető. A visszamenőleges nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatásról részletes információ a "Tájékoztatás a visszamenőleges adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről” című  tájékoztatóban megtalálható.

Az elektronikus ügyintézés keretében történő nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás teljesítéséhez korábban kitöltött és leadott „Bejelentő lap" elnevezésű nyomtatvány érvényességének lezárásáról, valamint az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező végelszámoló, illetve meghatalmazottja természetes személyazonosító adatait tartalmazó újabb „Bejelentő Lap" kitöltéséről és az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez történő beküldéséről az elmaradt adatszolgáltatás teljesítését megelőzően gondoskodni kell.

A végelszámoló adatszolgáltatási kötelezettsége a rendelkezésére álló adatok körére terjed ki. Amennyiben a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás rendezése, utólagos teljesítése az iratanyag hiánya miatt nem lehetséges, a végelszámoló erről köteles írásban a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére nyilatkozatot tenni, amely szerv a részleges, illetve teljes adatvesztés tényét a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartási rendszerében rögzíti.

A 2010. január 1-je előtt keletkezett elmaradt adatszolgáltatási kötelezettséget az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felé, 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a bevallást pedig a NAV felé kell teljesíteni. Amennyiben foglalkoztatás nem történt, illetve biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyra tekintettel vagy azzal összefüggésben 2009., vagy az azt megelőző évekre vonatkozóan járulékalapot képező jövedelem kifizetésére nem került sor, az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet erről - a „nemlegesség" okának megjelölése mellett - kell tájékoztatni. (Ez az értesítés az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, e-ügyintézés keretében, illetve alaki és formai kötöttség nélkül is megtehető.)

A végelszámolási eljárás Cégközlönyben való közzétételét követően - amennyiben a „va" gazdálkodó szervezetnek lejárt határidejű (elmaradt) nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettsége van -a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a végelszámolótól hatósági eljárás keretében - 15 napos határidő előírásával - a hiányosságok pótlását kéri.  A 2010. január 1-je előtt keletkezett adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás (hatósági bizonyítvány) kiadásához szükséges nyomtatvány az ONYF honlapjáról letölthető. Az igazolás (hatósági bizonyítvány) kiadása iránti kérelem alaki és formai kötöttség nélkül is benyújtható, de előírás, hogy az igazoláshoz szükséges valamennyi adatot tartalmazza. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének igazolása ügyében kezdeményezett eljárás illetékköteles. A végelszámolónak az igazolás kiadásáért 3.000 forint összegű eljárási illetéket kell fizetnie. Az illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel, az eljárást kezdeményező iraton kell leróni.

A megszűnt gazdálkodó szervezetek iratanyagainak elhelyezésére vonatkozó adatok pontos ismerete a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek számára kiemelten fontos, ezért ezúton is kérjük, hogy az iratanyag végelszámolási eljárás lezárását követő elhelyezésére vonatkozó információkat, annak tudomásra jutásától számított 15 napon belül közöljék. Ezen információk központi hatósági nyilvántartásba vételével a későbbiekben esetleg szükségessé váló nyugdíjbiztosítási ellenőrzések lefolytatása is biztosítottá válik.

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság