TÁJÉKOZTATÓ a Csődtv. 53.§ (2) és a Ctv. 112. § (2) bekezdése, illetve a Ctv. 1. sz. melléklete szerinti igazolásokkal kapcsolatos tudnivalókról

 

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 53. § (2) bekezdése, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 112. § (2) bekezdése, illetve 1. Számú mellékletében foglaltak  értelmében a felszámoló/végelszámoló a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás ellátásával összefüggésben jogszabályban meghatározott módon adatszolgáltatást köteles teljesíteni a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatairól.

A biztosítottak 2009. december 31-éig fennállt jogviszonyáról szóló adatokat a foglalkoztató székhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete részére kell megküldeni. Az említett időpontot követő időszakra a társadalombiztosítási kötelezettséggel járó kifizetésekről az állami adóhatóság részére kell bevallást teljesíteni.

A kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete és az állami adóhatóság által - az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről - kiadott igazolást a felszámoló köteles megküldeni a bíróságnak.

A fentiekre figyelemmel a foglalkoztató székhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete kizárólag abban az esetben jogosult a fenti igazolás kiállítására, amennyiben a gazdálkodó szervezet 2010. január 1-jét megelőzően kezdte meg működését. A 2009. december 31-ét követően alakult gazdálkodó szervezetek esetében a szükséges igazolást kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) állítja ki.

Azon gazdálkodó szervezetek esetében, amelyek működésüket 2010. január 1-jét megelőzően kezdték meg, az igazolás kiadása érdekében mind a kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületét, mind a NAV-ot meg kell keresni, mivel az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a két szervezet által kiállított igazolás együttesen bizonyítja.

A NAV által kiállított igazolás kiadásával kapcsolatos tudnivalókról a www.nav.gov.hu honlapon tájékozódhat.

2. A kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete által a hivatkozott jogszabályok alapján kiadott igazolás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) V. fejezete szerinti hatósági bizonyítványnak minősül.

3. A 2. pont szerinti hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadásáért az eljárási illetéket illetékbélyeggel kell leróni. Ennek összege az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (1) bekezdése alapján 3.000.- forint.

4. A kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolást a végelszámolással kapcsolatos változásbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, illetve a felszámolás, végelszámolás befejezésekor készített dokumentációval (zárómérleg, záró adóbevallás, zárójelentés, vagyonfelosztási javaslat stb.) összhangban (a felszámolási zárómérleg bírósági leadását, illetve a végelszámolási zárómérlegnek a jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot meghozó testületnek vagy szervezetnek jóváhagyásra történő bemutatást közvetlenül megelőzően) célszerű megkérni az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől, és benyújtani a fővárosi/megyei törvényszékhez, cégbírósághoz.

5. Amennyiben a felszámoló/végelszámoló a megállapított adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget, az eljáró szerv a hiányzó adatszolgáltatások beszerzéséről hatósági eljárás keretében intézkedik. A felszámolónak/végelszámolónak a jogelőd foglalkoztató adatszolgáltatási kötelezettségét is teljesítenie kell. Az elmaradt adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos teendőket a Tájékoztatás a visszamenőleges adatszolgáltatás teljesítéséről című tájékoztató tartalmazza.

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság