Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban Ügyvédi tv.) 20. § (4a) bekezdése értelmében, ha az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének időtartama anélkül járt le, hogy az ügyvéd a tevékenysége folytatására irányuló szándékát a kamarának bejelentette volna [Ügyvédi tv. 20. § (2) bekezdés f) pont], a kamarai tagság megszüntetésének feltétele az ügyvéd székhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületének (a továbbiakban: nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv) nyilatkozata arról, hogy az ügyvéd a jogszabályban előírt nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

Az Ügyvédi tv. 76. § (7a) bekezdése értelmében az ügyvédi iroda törlésére - ha a taggyűlés a jogutód nélküli megszüntetésről dönt [Ügyvédi tv. 76. § (2) bekezdés b) pont], illetve ha az iroda valamennyi tagjának megszűnt a kamarai tagsága [Ügyvédi tv. 76. § (2) bekezdés e) pont] – az ügyvédi iroda székhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó nyilatkozata megléte esetén kerülhet sor.

A biztosítottak 2009. december 31-éig fennállt jogviszonyáról szóló adatokat a foglalkoztató székelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell megküldeni. Az említett időpontot követő időszakra a társadalombiztosítási kötelezettséggel járó kifizetésekről az állami adóhatóság részére kell bevallást teljesíteni.

A fentiekre figyelemmel az ügyvéd, illetőleg az ügyvédi iroda székhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kizárólag abban az esetben jogosult a fenti igazolás kiállítására, amennyiben a tevékenység megkezdésére 2010. január 1-jét megelőzően került sor. A 2009. december 31-ét követően megkezdett tevékenység esetében a szükséges igazolást kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) állítja ki.

Azon ügyvédek, ügyvédi irodák esetében, amelyek működésüket 2010. január 1-jét megelőzően kezdték meg, az igazolás kiadása érdekében mind a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet, mind a NAV-ot meg kell keresni, mivel az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a két szervezet által kiállított igazolás együttesen bizonyítja.

A hivatkozott jogszabályok alapján kiadott igazolás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) V. fejezete szerinti hatósági bizonyítványnak minősül.

2. A hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadásáért az eljárási illetéket illetékbélyeggel kell leróni. Ennek összege az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (1) bekezdése alapján 3.000 forint.

Amennyiben az ügyvéd, ügyvédi iroda a megállapított adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget, az eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a hiányzó adatszolgáltatások beszerzéséről hatósági eljárás keretében intézkedik. Az elmaradt adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos teendőket a Tájékoztatás a visszamenőleges adatszolgáltatás teljesítéséről című tájékoztató tartalmazza.

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság