Az ellátásban részesülő minden olyan tényt, illetve adatot köteles a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé 15 napon belül írásban bejelenteni, amely az ellátásra való jogosultságát, vagy annak folyósítását érinti, így különösen a külföldi tartózkodást, szabadságvesztést (előzetes letartóztatást), névváltozást, keresőtevékenység folytatását.

A gondnokság vagy gyámság alatt álló személy adataiban bekövetkezett változásait a gondnok, vagy gyám köteles bejelenteni.

A jogosult elhalálozása esetén a bejelentési kötelezettség a nyugdíjassal közös háztartásban élt házastársat, gyermeket, unokát, szülőt, nagyszülőt, testvért (egymást követő sorrendben), ezek hiányában az örököst terheli. A bejelentés mellé csatolni kell az elhalálozás tényét igazoló okiratot.

Külföldi tartózkodás bejelentése

 Amennyiben a külföldi utazás várható időtartama meghaladja a 90 napot, az ellátásban részesülő köteles - az utazás előtt - a külföldi lakcíméről (tartózkodási helyéről) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot tájékoztatni.

 A folyósításnak az alábbiakban felsorolt ellátások kivételével nem akadálya sem az átmeneti, sem a végleges szándékú külföldi tartózkodás.

 • A bányász dolgozók egészségkárosodási járadékára, valamint rehabilitációs járadékra való jogosultság megszűnik, ha az ellátásban részesülő három hónapot meghaladóan egybefüggően külföldön tartózkodik.
 • A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékra, illetőleg az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásra nem jogosult az a személy, akinek állandó tartózkodási helye nem Magyarországon van.

A külföldön tartózkodás időtartama alatt a nyugellátás folyósítását az alábbiak szerint lehet teljesíteni:

 • pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés esetén meghatalmazott részére kézbesítés útján,
 • a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
 • EGT-tagállam területén élők részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, valamely EGT tagállamban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
 • Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő személy részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, a szerződő államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett - gyermek árvaellátását a gyám, eseti gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számlára történő utalással.

A nyugellátás folyósítása minden esetben forintban történik.

A szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő folyósítás költségét az ellátásra jogosult viseli.

Pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalás esetén meg kell jelölni az alábbi adatokat:

 • belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számla esetén a 2x8, vagy 3x8 jegyű számlaszámot,
 • valamely EGT tagállamba vagy Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött államba történő utalás esetén a SWIFT vagy BIC kódot és IBAN számot, továbbá a pénzintézet nevét, valamint címét.

A meghatalmazott részére történő utalás esetén a meghatalmazott nevét és címét írásban közölni kell.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden év márciusában a külföldön élő vagy tartózkodó személyek esetében adategyeztetést végez. Az ebből a célból a nyugdíjas részére kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, aláírva, s a jogosult saját kezű aláírását közjegyző vagy külföldi hatóság vagy Magyarország külképviseleti szerve által hitelesítve, egy hónapon belül kell visszaküldeni.

Amennyiben a nyugdíjas egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt egészségügyi vagy szociális intézményben tartózkodik, illetve azoktól ellátásban részesül, az intézmény vagy azok orvosa, továbbá külföldi közigazgatási szerv, bíróság, pénzforgalmi szolgáltató, nyugdíjbiztosítási szerv (nyugdíjpénztár), hitelesítése is elfogadható.

Amennyiben a kiküldött adategyeztető lap az előírt határidőn belül nem érkezik vissza, illetve annak pontatlan kitöltése miatt a jogosultság fennállása nem állapítható meg, az ellátás folyósítása beszüntetésre kerül. A jogosultság későbbi igazolása esetén az ellátást legfeljebb öt évre visszamenőleg lehet kiutalni.

Szabadságvesztés (előzetes letartóztatás) bejelentése

 Amennyiben a nyugdíjas - beleszámítva az őrizetbe vétel idejét is - előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, bejelentése alapján, ellátása folyósítását

 • kérése szerint azt - az általa visszavonásig érvényes - szabályszerű meghatalmazással ellátott személy kezéhez, vagy
 • az általa megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára, vagy
 • a büntetés-végrehajtási intézethez kell részére utalni.

Amennyiben a jogosult a folyósítás szüneteltetését kérte, a szabadságvesztés letöltése alatt vagy után előterjesztett kérelemre az ellátást a szabadságvesztés teljes időtartamára ki kell utalni.

Névváltozás bejelentése

 Amennyiben az ellátásra jogosult neve - például házasságkötés, válás miatt - megváltozott, azt írásban, 15 napon belül kell bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé. A bejelentéshez csatolni kell a névváltozást bizonyító, eredeti okiratot.

 Kereső tevékenység folytatására vonatkozó bejelentési kötelezettség

Mindazok esetében, akik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt ellátásban részesülőként (ideértve a 2012. január 1-je előtt folyósított előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat, korkedvezményes nyugdíjat, korengedményes nyugdíjat, bányásznyugdíjat, ún. „művész" nyugdíjat „felváltó" korhatár előtti ellátást és a nők 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapított öregségi nyugdíját is) keresőtevékenységet folytatnak, meghatározott összegű, nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem megszerzése után az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. A rendelkezések szerint mindaddig, amíg az ellátásban részesülő személy adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el az ún. éves keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér - minimálbér - összegének tizennyolcszorosát, 2013-ban 98.000 forint x 18 = 1.764.000 forint), a keresete mellett az ellátást is korlátozás nélkül felveheti. Ha azonban a kereset meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, a decemberi ellátást vissza kell fizetni.

Az említett rendelkezést a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati járandóságára is alkalmazni kell.

Az éves keretösszeg elérését - annak bekövetkezetésétől számított 15 napon belül - a folyósítási törzsszámra való hivatkozással be kell jelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. (A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a nyugdíjas az esetleges jogalap nélkül kifizetésre kerülő ellátás teljes összegének visszafizetésére kötelezhető.)

Felhívjuk a figyelmet arra, ha a korhatár előtti ellátásban vagy a szolgálati járandóságban részesülő személy foglalkoztatására jognyilatkozat hiányában kerül sor az ellátást, a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól meg kell szüntetni és a megszüntetést megelőző egy évben folyósított ellátás összeget vissza, kell fizetni.

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól kérni lehet az öregségi nyugdíj ismételt megállapítását, ha az érintett a korhatár előtti ellátásban, illetve a szolgálati járandóságban részesülés időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett.

 A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy korhatár előtti ellátását, illetve szolgálati járandóságát keresőtevékenység miatt szüneteltetni kell, ha közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban, vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

A 2013. január 1-jén a jelzett jogviszonyban álló, korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülő személy a jogviszony fennállásának tényét köteles 2013. április 30-ig bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak. Ha a jogviszony továbbra is fennáll, az ellátást 2013. július 1-jétől kezdődően kell szüneteltetni.

 A rehabilitációs járadékban részesülők munkavégzését érintő szabályok

 A rehabilitációs járadékban részesülő, keresőtevékenységet folytató személy ellátását meg kell szüntetni, ha a járadékban részesülő hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladja a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét és a minimálbér összegét.2013-03-12 09:33