rokkantsági járadék

  Ki jogosult rokkantsági járadékra?

  Az, aki a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásban nem részesül..

  Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, ha az igénylő fogyatékossági támogatásban részesül, illetve, ha az igénylő után családi pótlékot folyósítanak, továbbá az sem, ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

   

   Mikortól állapítható meg az ellátás?

  A rokkantsági járadékot az előbb említett feltételek fennállása esetén az igénybejelentést megelőző 6. hónap első napjától, legkorábban azonban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.

   

  Szükséges- e szolgálati idő a járadékra való jogosultsághoz?

  A rokkantsági járadék megállapításának nem feltétele, hogy az igénylő szolgálati időt szerezzen.

   

  Mennyi a rokkantsági járadék összege?

  A rokkantsági járadék összege meghatározott (fix összegű), amely a nyugdíjszerű szociális ellátások emeléséről szóló jogszabályban rögzítettek szerint emelkedik.

   

  Mikor szűnik meg a járadékra jogosultság?

  Akkor, ha

  - a jogosult részére nyugellátást, állapítanak meg, vagy

  - ha a járadékos egészségkárosodása a 70 százalékot már nem éri el.

   

  Ki terjesztheti elő az igényt és hol?

  A rokkantsági járadék megállapítására irányuló igényt az igénylő/meghatalmazottja vagy törvényes képviselője terjesztheti elő a jogosult lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél.

  Az igény elektronikus úton is előterjeszthető.

  Az igény az erre a célra rendszeresített K04 számú formanyomtatvány kitöltésével, és a lakóhely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal járási/kerületi hivatalának nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél történő benyújtással érvényesíthető, amelyekhez mellékelni kell

  - az egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a házi orvostól, kezelőorvostól beszerezhető véleményt („Beutaló”),

  - az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(eke)t, ha korábban ilyen ellátás(ok)ban részesült,

           -  és gondnokolt esetében a gondnokrendelésről szóló határozatot.

   

  A rokkantsági járadékot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozata alapján az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja.

   A rokkantsági járadékos jogosult a nyugdíjasok részére biztosított utazási kedvezményre.

   

  Jogszabály:

  83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

   

   

  Érintett ügyfeleink szíves figyelmébe ajánljuk, hogy 2016. január 1. napjától módosultak a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásai. 2016. január 1-től a rokkantsági járadékra való jogosultság megállapításához nem 80 százalékos mértékű egészségkárosodás, vagy teljes munkaképtelenség, hanem a 25. életév betöltése előtt keletkezett legalább 70 %-os mértékű egészségkárosodás fennállása szükséges.

  A Rendelet változása folytán az a személy is jogosultságot szerezhet rokkantsági járadékra, akinek 2012. január 1-je és 2015. december 31-e között a rokkantsági járadék iránti igényét azért utasították el, illetve a járadékra való jogosultságát azért szüntették meg, mert az egészségkárosodása nem érte el a 80 százalékos mértéket, vagy nem minősült teljes munkaképtelennek, feltéve, hogy a 25. életév betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 %-os mértékű. A jogosultság megállapításához újabb orvosi vizsgálatra nincs szükség, amennyiben a 25. életév betöltése előtt keletkezett legalább 70 százalékos mértékű egészségkárosodását igazoló - a rehabilitációs hatóság, vagy a jogelődje által kiállított – szakvélemény/szakhatósági állásfoglalás érvényes.

  A rehabilitációs hatóság, vagy a jogelődje által kiállított szakvélemény/szakhatósági állásfoglalás a soron következő felülvizsgálat időpontjáig minősül érvényesnek.

  A 70 %-ot elérő egészségkárosodás esetén a rokkantsági járadék megállapítására legkorábban 2016. január 1-jétől kerülhet sor. A járadék a K04 jelű nyomtatványon igényelhető, amelyet személyesen, vagy postai úton lehet előterjeszteni a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfeleink kérelmüket elektronikus úton is beküldhetik honlapunk „Elektronikus ügyintézés” menüpontján keresztül.

  Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy tájékoztatásunk nem teljes körű, a rokkantsági járadékra való jogosultság további feltételeiről és szabályairól bővebben itt olvashat.